[Ερώτηση] Το «Θεαρχίω νεύματι...» στην Απόδοση της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου μπορεί να ψαλεί όλο σε πρώτο ήχο

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
«Ἄλλο. Ἦχος α’ ψαλλόμενον εἰς τοὺς ὀκτὼ ἤχους Σικελόν. Θεαρχίῳ νεύματι...»

(χφ. Paris. Coisl. gr. 218 μηναῖο Αὐγούστου ια’ αἰ. φ. 90r).


Τὸ «Θεαρχίῳ νεύματι...» ὁρίζεται ὀκτάηχο στὰ χφφ. μηναῖα Σινὰ 631 ι’-ια' αἰ. φ. 48v, 632 ιβ' αἰ. φ. 84v, British Library Egerton 2744 ιβ' αἰ. φ. 123v, Σινὰ 645 ιδ’ αἰ. φφ. 276v, 280r.
«Ἰωάννου μοναχοῦ. Θεαρχίῳ νεύματι...»

(χφ. Σινὰ 632 μηναῖο Αὐγούστου ιβ’ αἰ. φ. 84r).
 
Top