Τάξις τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τῶν προηγιασμένων τιμίων δώρων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ ἑσπερινὴ ἀκολουθία ἡμέρας ὁλοκλήρου νηστείας, προτείνω ἡ προηγιασμένη τῆς Τετάρτης νὰ ἀρχίζει 5 μ.μ. (6 μ.μ. θερινὴ ὥρα), τῆς δὲ Παρασκευῆς 4 μ.μ. (5 μ.μ. θερινὴ ὥρα).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
«ἀντὶ τοῦ μυστικοῦ ἄρχονται οἱ ψάλται ἐν τῇ σωλαίᾳ, ἦχος πλ. β’· Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν»(χφ. Τιμίου Σταυροῦ 40 τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959 ἔκδ. J. Mateos τ. 2 σ. 6, ὁμοίως χφφ. Barb. gr. 285 ψαλτήριο ια’ αἰ. φ. 159r, Τ. Σταυροῦ 67 πραξαπόστολος ια’ αἰ. σ. 193, Εὐχολόγιον μονῆς Σωτῆρος Μεσσήνης μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1121-1132 ἔκδ. A. Jacob σ. 308, χφφ. Βατικανῆς Ottoboniani 344 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1177 φ. 23v, Clark 90 λειτουργίες ιε’ αἰ. φ. 57v, Π. Τρεμπέλα Αἱ τρεῖς λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν ᾿Αθήναις κώδικας σ. 214, Λειτουργικὸν Κρυπτοφέῤῥης ἔκδ. 1683 σσ. 266, 304, Κ. Καραγκούνη Παραλειπόμενα περὶ τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου Βόλος 2005 σσ. 114-116),ἀλλ᾿ οὐ διακόπτουσιν. ῾Η διακοπὴ τοῦ ὁποιουδήποτε χερουβικοῦ δὲν ἀναφέρεται στὰ παλαιὰ χφφ., λειτουργικὰ(Π. Τρεμπέλα Αἱ τρεῖς λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν ᾿Αθήναις κώδικας σ. 86, Ἰ. Φουντούλη ᾿Απαντήσεις τ. 2 σσ. 235, 339)ἢ μουσικά(D. Conomos Byzantine trisaghia and cheroubika of the 14th and 15th centuries Θεσσαλονίκη 1974 σ. 33, βλ. ἐνδεικτικὰ χφ. ΕΒΕ/Μ.Π.Τ. 705).
 
Top