Τάξις γινομένη ἐπὶ καθιερώσει ἀντιμηνσίων

#1
Αύριο στην ενορία μου θα καθιερωθούν καινά αντιμίνσια για ανάγκες ενοριακών ναών. Στην τάξη που υπάρχει στο Μέγα Ευχολόγιο δεν δίδει ιδιαίτερες λεπτομέρειες για τα των ψαλτών. Το «Ῥαντιεῖς με...» και το υπόλοιπο του νˊ ψαλμού, το Ἀλληλούϊα» και το «Ἰδοὺ δὴ τι καλόν...» τα ψάλλουν οι ψάλτες και αν ναι σε τι ήχο; Η ακολουθία ψάλλεται μετά το πέρας του δοξαστικού, της δοξολογίας (του ασματικού δηλονότι) ή του απολυτικίου; Αν υπάρχουν και μουσικά κείμενα , ας παρατεθούν. Ευχαριστώ!

ΥΓ. Επίσης, αντί χερουβικού θα πρέπει να ψαλεί το «Σιγησάτω...» και κοινωνικό το «Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν...» ή είναι υπερβολικό;
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Αὐτή ἡ τάξις φαίνεται ὅτι εἶναι τμῆμα τῆς τάξεως τῶν ἐγκαινίων. Ὁπότε (πρέπει νά) ἰσχύουν τά ἀντίστοιχα ἐκείνης.
Ὅσα ἀναφέρεις εἶναι τῶν ψαλτῶν. Θά τά βρεῖς στίς ἀναρτημένες μουσικές ἀκολουθίες διαφόρων ἐδῶ καί δέν θά παρατεθοῦν ἐδῶ μουσικά κείμενα.
Ἡ διάταξη ἄν εἶναι ἀνάλογη μέ τήν τῶν ἐγκαινίων, τό ἀπολυτίκιον ψάλλεται μετά τό ἀσματικόν, ἀφοῦ μετά τήν ἐκφώνηση «Ὅτι σοῦ ἐστίν» γίνεται ἀπόλυση ἀπό τόν ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖος ἐκφωνεῖ καί τήν ἔναρξη τῆς θ. λειτουργίας μέ τό «Εὐλογημένη». Κι ἄν δέν βάλει «Εὐλογημένη» ὁ ἀρχιερεύς, πάλιν νομίζω ὅτι πρέπει νά πεῖ τήν ἀπόλυση.
Ὄντως δέν εἶναι λεπτομερής ἡ διάταξη (σημειωτέον ὅτι ἔτσι καταγράφεται καί στήν αὐτοτελῆ ἔκδοση τῆς Ἀ. Δ.) καί προσωπικῶς δέν μοῦ ἔχει τύχει ποτέ.

Ἀναφορικά μέ τό ΥΓ, μᾶλλον εἶναι ὑπερβολικό, γιατί δέν ἔχουμε ἐγκαίνια ναοῦ. Βέβαια γνωρίζεις τό «ὡς δόξῃ...»

 
Last edited:
Top