Σύντομη Λειτουργία (Όρθρος + Θ. Λειτουργία)

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Ὡς γνωστόν, οἱ παλαιοὶ ἱερεῖς ἔλεγαν ἡ Λειτουργία ἀρχίζει στὶς ἑπτά. Τί ὡραῖο. Γι'αὐτὸ καὶ ὁ τίτλος Λειτουργία.

Τὸ μήνυμα αὐτὸ τὸ γράφω κατὰ συγγνώμην, κατ'οικονομίαν.

Εὔχομαι ὅταν ὑπάρχει πίεση χρόνου (δηλ. πίεση νὰ τελειώσει ἡ Λειτουργία νωρίς) νὰ ξεκινᾶνε νωρίτερα οἱ Λειτουργίες, π.χ. 6.30πμ τὸ πρωΐ, ὁπότε θὰ ἐκτονωθεῖ ἡ πίεση τοῦ χρόνου.

Ἔχει ἔρθει ὑπ'όψιν μου, ὅτι καθημερινὲς Λειτουργίες ξεκινᾶνε 7.30 καὶ τελειώνουν 9 (μαζὶ μὲ Ὄρθρο). Καὶ σημερινὲς Κυριακάτικες, ξεκινᾶνε 7 καὶ τελειώνουν 9 (μαζὶ μὲ Ὄρθρο), γιὰ νὰ γίνει καὶ δεύτερη Θ. Λειτουργία μετά.

Δὲν τὸ κρίνω τὸ γεγονός, καὶ μακάρι, ἐπαναλαμβάνω, αὐτὲς νὰ εἶναι ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις (μετρημένες στὰ δάχτυλα τῶν χεριῶν), καὶ νὰ μειωθοῦν.

Προφανῶς σὲ τόσο στενὰ ὄρια θὰ κοποῦν ἀρκετά, τόσο ἀπὸ τὸν Ὄρθρο, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Θ. Λειτουργία.
Καὶ ὁ χρόνος θὰ γίνει πιὸ γρήγορος, καὶ οἱ αἰτήσεις καὶ τὰ λειτουργικά, ὅπως παλαιά (χῦμα).

Σὲ αὐτὲς τὶς πιεστικές περιπτώσεις, ταπεινή μου γνώμη εἶναι ὁ χρόνος νὰ μοιράζεται στὰ δύο. Ὅσο χρόνο ὁ Ὄρθρος, τόσο καὶ ἡ Θ. Λειτουργία.

Νὰ πάει ὁ Ὄρθρος στὸν Ἑσπερινό, νομίζω, δὲν εἶναι καλὸ νὰ γίνει (ὅπως στοὺς Ρώσσους, στοὺς Σέρβους, κ.ἄ.), ἀλλὰ εἶναι χειρότερο ἀκόμη (καὶ εὔχομαι νὰ μὴν γίνει), ἀφοῦ ἐλάχιστοι (μετρούμενοι στὰ δάχτυλα τῶν χεριῶν) πηγαίνουν Ἑσπερινό.

Ὁ Ὄρθρος (καὶ ὁ Ἑσπερινός) εἶναι ἡ Κατήχησις τῆς Ἐκκλησίας, δὲν πρέπει νὰ ὑποβαθμιστεῖ (πηγαίνοντας ὁ Ὄρθρος στὸν ἤδη -δυστυχῶς- ὑποβαθμισμένο Ἑσπερινό).

Ταπεινῶς προτείνω, ὅταν ὑπάρχει πίεση χρόνου, δὲν πρέπει νὰ «πηδᾶμε» τυπικὲς ἐνότητες, π.χ. νὰ μὴν ποῦμε κανόνα, ἀλλὰ νὰ λέμε ἀπὸ ὅλες τὶς τυπικὲς ἐνότητες, σύμφωνα μὲ τὴν τυπικὴ διάταξη, ἀλλὰ λιγότερα τροπάρια (π.χ. λιγότερα ἀπὸ τὰ Καθίσματα, τοὺς Κανόνες, τὰ Ἐξαποστειλάρια, τοὺς Αἴνους).

Καὶ αὐτὸ φυσικὰ μόνο κατ' οἰκονομίαν, καὶ ὅταν ὑπάρχει πίεση χρόνου.

Ἔτσι θὰ ἀφήσουμε και κάτι ἀπὸ τὴν τυπικὴ διάταξη στοὺς νεώτερους.


Υ.Γ. Προσωπικὰ βάσει καὶ τῶν κοσμικῶν δεδομένων της εποχής μας, ταπεινός μου ελάχιστος πόθος είναι (με όχι αὐστηρὰ «προτεσταντικὰ ὄρια») 7-9 καθημερινή Λειτουργία, 7-9.15 καθημερινή Λειτουργία με εορταζόμενο Άγιο, 7-9.30 καθημερινή Λειτουργία με Δ/Θ Εορτή, και 6.45 - 10.15 Κυριακάτικη Λειτουργία. Η Λειτουργία να αρχίζει στις 7 ή νωρίτερα, για να έρθει ο κόσμος νηστικός στην Εκκλησία. Ἂν εἶναι ἀνάγκη ἡ Λειτουργία νὰ τελειώσει νωρίτερα, τί ὡραῖα θά'ναι νὰ ἀρχίσει καὶ νωρίτερα.
 
Last edited:
Top