Σύνθεση νεωτέρων ακολουθιών προς τιμήν των αγίων, Πρωτ. Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου, Δρ Θ.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἐνδιαφέρουσα εἰσήγηση —γιά τό ὅσα κατά καιρούς ἔχουμε συζητήσει στό Ψαλτολόγιον— τοῦ π. Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου στό ΙΣΤ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων μέ Θέμα: "ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ".

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/ist_christod.pdf

Τήν ἐπισυνάπτω καί ἀπό τό Περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ὅπου δημοσιεύθηκε στό τεῦχος Ἰανουρίου 2017.

 

Attachments

  • PRWT._THEM._XRISTODOULOU,_SYNTHESI_NEWTERWN_AKOLOUTHIWN_PROS_TIMIN_TWN_AGIWN.pdf
    76.6 KB · Views: 97

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Χριστὸς ἀνέστη!

Ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἔχει καλὰ τὸν π. Θεμιστοκλῆ.

Τρία μικρὰ ἀποσπάσματα νὰ ἀναφέρω ἀπὸ σύντομη δική μου ἐπιλογή (σὲ καμία περίπτωση δὲν εἶναι ἐνδεικτικὰ τοῦ πληρεστάτου ἄρθρου του τῶν 23 σελίδων):

Σήμερα πολλοὶ ἄνθρωποι, ἀπὸ κληρικοὺς ἀνωτέρους μέχρι κατωτέρους καὶ φιλακόλουθους λαϊκούς, καταφεύγουν στοὺς ὑμνογράφους, ποὺ εἰρήσθω ἐν παρόδῳ δὲν εἶναι καὶ πάρα πολλοί, καὶ ζητοῦν ἐναγωνίως ἤ κατὰ τὴν νεωτερικὴ φράση «παραγγέλουν» (sic!) τὴ σύνταξη νέων ἱερῶν ἀκολουθιῶν.

Εἶναι ἀλήθεια κι αὐτὸ ἄλλωστε φαίνεται στὶς ἡμέρες μας ὅτι ὑπάρχει μιὰ ἀμετρία σὲ πολλὰ πράγματα τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς: ἀρχιτεκτονικούς, ἁγιογραφικούς, διακοσμητικούς, ψαλτικούς, ἐνδυμασίας, ἀργυροχοϊας κ.ἄ. Αὐτὴ ἡ ἀμετρία δυστυχῶς περνάει καὶ στὴν ὑμνογραφικὴ παραγωγή.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κάνει «Οἰκονομία τις εἰς τὸ ὅλον θέμα τῆς Ἐγκρίσεως νέων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, δύναται νὰ ὑπάρχῃ εἰς τὰς περιπτώσεις τοπικῶν ἤ νεοφανῶν Ἁγίων καὶ ἀσφαλῶς μόνον διὰ τοπικὴν χρῆσιν, ἵνα μὴ τελικῶς καταλιμπάνηται ἡ Παρακλητική, τὸ σπουδαιότατον καὶ θεολογικώτατον τοῦτο λειτουργικὸν βιβλίον, λόγῳ τῆς καθημερινῆς χρήσεως Ἀσματικῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων τῆς ἡμέρας» (Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Συνόδου 2864/Ἀριθμ. Πρωτ. 1217/11-4-2008).


Οἱ φυλλάδες εἶναι «ἀσφαλῶς μόνον διὰ τοπικὴν χρῆσιν, ἵνα μὴ τελικῶς καταλιμπάνηται ἡ Παρακλητική, τὸ σπουδαιότατον καὶ θεολογικώτατον τοῦτο λειτουργικὸν βιβλίον, λόγῳ τῆς καθημερινῆς χρήσεως Ἀσματικῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων τῆς ἡμέρας», ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,

καὶ ὄχι μόνο καταλιμπάνεται τελικὰ ἡ Παρακλητική, ἀλλὰ καὶ τὸ Πεντηκοστάριον, καὶ τὸ Τριώδιον.

Τὰ Μηναία ἔχουν τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου τῆς ἡμέρας, ἔστω ὡς μὴ ἑορταζομένου Ἁγίου (ἔχει ὅμως τοὐλάχιστον Εσπέρια, Κανόνα, Μεσώδια Καθίσματα), ἐμεῖς ὅμως ὅχι... σώνει καὶ καλὰ δὲν ἀκολουθοῦμε τὸ Μηναῖον, ἀλλὰ θὰ βάλουμε Φυλλάδα, καὶ ἂς μὴ πανηγυρίζει ὁ Ναός μας (ἢ ἔστω γίνεται ἀγρυπνία), καὶ ἂς καταλιμπάνουμε τροπάρια τῆς Παρακλητικῆς, τοῦ Πεντηκοσταρίου μὲ αὐτὰ τῆς φυλλάδας.

Ἡ μεγαλύτερη ὅμως ἀνακρίβεια τῶν Φυλλάδων, εἶναι ὄτι γράφουν «Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ὅσες εἶναι ἐγκεκριμένες), ἀλλὰ τὸ σωστὸ εἶναι ὅτι πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ γράφουν, ἐφόσον εἶναι ἐγκεκριμένες:


«Ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μόνον διὰ τοπικὴν χρῆσιν» (ἐκτὸς ἂν ἔχει ἐγκρίνει διαφορετικῶς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος).


(αὐτοῦ τοῦ θέματος τῆς ἀναγραφῆς πρέπει νὰ ἐπιληφθεῖ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος)

Καὶ ὄχι μόνον καταλιμπάνονται τὰ τροπάρια τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας (ἀπὸ τὴν χρῆσιν τῶν φυλλάδων), ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ Εὐαγγέλιον καὶ ὁ Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας δὲν ἀκούγονται.

Χριστὸς ἀνέστη.
 
Top