Σχόλιο "Σχετικά με το forum"

Status
Not open for further replies.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1


Αὐτό τό μήνυμα δέν μπορῶ νά τό προσπεράσω χωρίς σχολιασμό. Ὁ Βασίλης εἶναι ἕνα ἀπό τά ἱδρυτικά μέλη τοῦ Ψαλτολογίου καί ἔχει ἀναλωθεῖ γι᾿ αὐτό καί ἔχει προσφέρει πάρα πολλά σ᾿ αὐτό. Ἐξ ἀρχῆς καί πάντα τά μηνύματά του εἶναι προσεγμένα καί ἔχουν περιεχόμενο τεκμηριωμένο σύμφωνα μέ τίς γνώσεις του καί τήν ἀγάπη του γιά τήν ἐκκλησιαστική μας μουσική καί τήν ἐν γένει θ. λατρεία. Τό ὅτι ὐπάρχει αὐτό τό βῆμα διαλόγου ὀφείλεται καί σ᾿ ἐκεῖνον καί αὐτό δέν πρέπει νά τό ξεχνᾶμε.
Σήμερα (ἀπό τούς τρεῖς συνιδρυτάς) μπορεῖ νά ἔχει μείνει μόνος ὑπεύθυνος ὁ Δημ. Κουμπαρούλης, ἀλλά καί αὐτό τό ἀγνοοῦμε. Θεωροῦμε δικό μας δικαιωματικά τό χῶρο καί ἀναλόγως ἀπρεπῶς συμπεριφερόμεθα. Εἴδατε πῶς κάνετε πού ἀποφάσισε ὁ Διαχειριστής νά κλείσει τό φόρουμ γιά μιά ἐβδομάδα; Νά τό κλείσει τελείως. Τί θά τοῦ κάνετε; μήνυση; Ὠφελεῖ πλέον μόνον γιά ἀνάγνωση τοῦ ὑλικοῦ του καί ἄκουσμα τῶν ἠχογραφήσεων. Ἄλλωστε ἔχετε σκεφθεῖ ποῦ θά πάει αὐτό; Ἤδη ἀναμασῶνται τά ἴδια καί τά ἴδια. Ἄς μείνει ὡς πηγή πληροφοριῶν.
Δέν κατάλαβα τό thanks ἀπό κάποιους στό μήνυμα τοῦ Βασίλη. Εὐχαριστήθηκαν πού ξεμπέρδεψαν; Καί τί ἔγινε; Ὅπως ἔχω ξαναγράψει παθαίνει τίποτε ὁ Ἄρχων κ. Λυκοῦργος Ἀγγελόπουλος καί ἡ ΕΒΧ; Ἀντιθέτως αὐτός ὀ ἄχαρος καί κουραστικός καί ἀηδιαστικός πόλεμος φανερώνει τήν ἀξία τοῦ πολεμουμένου. Τί καταφέρνετε; Νά ἔχετε προτίμηση διορισμοῦ στούς Ναούς; Ἤ ἐσεῖς κανονίζετε ποιοί θά διοριστοῦν; Θά διοριστοῦν αὐτοί πού ἔχουν πρῶτα καλύτερη φωνή καί περισσότερες γνῶσεις κυρίως σέ θέματα διεξαγωγῆς τῶν ἀκολουθιῶν. Καί ἔχει φανεῖ ποιοί κατέχουν περισσότερα σ᾿ αὐτό τόν τομέα. Ποιοί ἐνδιαφέρονται γιά τήν μεταλαμπάδευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς σέ νέους καί κυρίως ποιοί ἔχουν χορωδιακή συνείδηση. Τί νά μᾶς πεῖτε γιά χορωδίες; Ὁ μεταπτωτικός μονωδός, μέ ὅλες τίς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἐπακολουθήσασες προσμίξεις, αὐτό θά παρουσιάσει καί ὡς χορωδία. Δέν εἶναι καιρός νά ξεφύγουμε ἀπό τίς συνέπειες τῆς πτώσεως τῆς Βασιλευούσης καί νά ἐπιστρέψουμε στή μορφή τῶν μουσικῶν χορῶν τοῦ Βυζαντίου; Ὁ μακαριστός Χριστόδουλος ἔλεγε (καί τό συμμερίζομαι ἀπόλυτα): Χορό, χορό θέλω καί ὅ,τι νά εἶναι. Ἠ μουσική μας εἶναι χορωδιακή! Νομίζω, λοιπόν, ὅτι πρόκειται περί διαφορετικῆς ἀντιλήψεως, πού κάποιοι καταλαβαίνουν ὅτι χάνουν τό τραῖνο. Ὁ κόσμος ἔχει αἰσθητήριο καί δέν ξέρει τά περί διαστημάτων κλπ. Ἀκούει καί συρρέει. Θά ἐμποδίσετε ἐσεῖς τήν πρόοδο στίς μουσικολογικές ἔρευνες καί στίς ἀλλαγές πού ἀπό χρόνια διαφαίνονται ἀπό τή δημιουργία καί ἄλλων χορῶν/χορωδιῶν, ὅπως πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα τοῦ ΙΒΜ καί ἄλλων;
Παρά ταῦτα καί παρ᾿ ὅτι δέν ἔχω γαλουχηθεῖ «καραϊκά» (οὔτε βέβαια στανιτσικά ἤ περιστερικά) δέν μπορῶ νά μήν βλέπω καί νά ἀκούω καί νά διαβάζω καί νά μαθαίνω καί νά κρίνω. Καί σ᾿ αὐτό μέ ἔχει βοηθήσει (ὅπως καί πολλούς καθ᾿ ὁμολογίαν των) πολύ τό Ψαλτολόγιον. Ἄν θέλετε αὐτό νά μετατραπεῖ σέ γκέτο ἤ νά κλείσει τελικά, κάντε το. Ἔχω σχεδόν ἕνα χρόνο παρουσίας (μέ μισό χρόνο προϋπάρξεως αὐτοῦ) καί ἔχω παρατηρήσει πόσα σημαντικά μέλη ἔχουν ἀποτραβηχτεῖ, ἀφοῦ πλέον οὐδεμίαν ὠφέλειαν λαμβάνουν ἤ οἱ γνῶσεις τους συναντοῦν τήν ἐωσφορική καί ὑπεροπτική καί ἀγενῆ ἡμιμάθεια καί ἔχουν περιοριστεῖ νά διαβάζουν ἤ νά ἀκοῦνε μόνον καί ὅταν ἔχουν κάτι νά καταθέσουν τό καταθέτουν, ὅσοι βέβαια πλέον τό ἐπισκέπτονται (ἀπό τούς παλαιούς ἐννοῶ).
Διαβλέπω μιά τάση μονοπώλησης ἀπό κάποιους, δίκην ἰδιοκτησιακῶν δικαιωμάτων μέ ἐξουσιαστικές τάσεις κατακριτέας φιλαρχίας καί ἐξοβελίσεως (ἀπό τό μυαλό τους βέβαια) τῆς διαφορετικότητας, ἡ ὁποία τούς ἐνοχλεῖ βασικά ὡς ἀνερχόμενη καί κερδίζουσα θέσεις ψαλτηρίων καί διδακτικῶν θέσεων.
Ἔχω παρατηρήσει ἐπίσης κάποιους πού ἐνῶ θέλουν νά φαίνονται ἐντάξει ἀπέναντι στήν κοινότητα, πλαγίως τήν ὑπονομεύουν καί μετέρχονται δόλιους τρόπους πολιτεύσεως, εἰς βάρος τῶν μελῶν. Δέν θά μιλήσω γιά νά μήν ἐκθέσω καί δέν ὑπάρχει ἄλλωστε λόγος. Ὁ καθένας ὅσο φτάνει κρίνει καί ἐνεργεῖ, ἀλλά νά μήν ὐποτιμᾶ τή νοημοσύνη τῶν ἄλλων καί νά μήν νομίζει ὅτι δέν τόν παίρνουν χαμπάρι. Καί «τό ἔξυπνο πουλί ἀπ᾿ τή μύτη πιάνεται». Μήν ψάχνεστε· ὁ Κύριος ἐν παραβολαῖς ὡμίλει.

Ἐπανερχόμενος, γνωρίζετε πόσα καλά ἔχω γράψει γιά τό φόρουμ καί μέ πόσα μέλη ἔχουμε συνδεθεῖ καί πόσο μᾶς ἀναπαύει αὐτή ἠ ἐπικοινωνία καί τί ὠφέλειες ἔχουμε λάβει. Ἀλλά καί ἡ ἀπουσία τοῦ Βασίλη Ζάχαρη μέ πειράζει πολύ καί εἶναι καθοριστική γιά μένα, μέ τόν τρόπο πού μάλιστα ἔγινε καί ὅπως ὁ ἴδιος τήν χαρακτήρισε, ὡς ἐξάλειψη τῶν πάσης φύσεως κακῶν στοιχείων πού στοιχειώνουν αὐτό τό φόρουμ, προκληθεῖσα μάλιστα ἀπό ἔνα μέλος, πού ἐντελῶς «ἀνορθόδοξα» εἰσῆλθε καί τήν μῆνιν τόσων προκάλεσε καί πού σήμερα ἀπολαμβάνει φιλοφρονήσεων καί χαριεντισμῶν.

ΥΓ. Ἡ ἐνασχόλησή μου μέ τό Ψαλτολόγιον μέ ἔχει πάει πολύ πίσω στό διάβασμα. Ἔχουν συσσωρευτεῖ πολλά ἀδιάβαστα βιβλία. Ἔνα μάλιστα, πού πρόσφατα μοῦ ἔκαναν δῶρο, ἐκ 415 σελίδων εἶναι αὐτό. Πρέπει νά ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον ὑλικό.
http://psaltologion.com/showthread.php?t=2951
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/11713


 

Μ.Β.

Ματθαίος Βλάχος
#2
Εύγε Πάτερ. Θα ήθελα με την ευκαιρία να πω, πως από τον φίλο Βασίλη Ζάχαρη μαθαίνουμε πολλά, ακόμη και με την (προσωρινή θέλω να πιστεύω) αποχή του.
 

vagelis

Antonia Xristoforaki Linardaki.
#3


Αὐτό τό μήνυμα δέν μπορῶ νά τό προσπεράσω χωρίς σχολιασμό. Ὁ Βασίλης εἶναι ἕνα ἀπό τά ἱδρυτικά μέλη τοῦ Ψαλτολογίου καί ἔχει ἀναλωθεῖ γι᾿ αὐτό καί ἔχει προσφέρει πάρα πολλά σ᾿ αὐτό. Ἐξ ἀρχῆς καί πάντα τά μηνύματά του εἶναι προσεγμένα καί ἔχουν περιεχόμενο τεκμηριωμένο σύμφωνα μέ τίς γνώσεις του καί τήν ἀγάπη του γιά τήν ἐκκλησιαστική μας μουσική καί τήν ἐν γένει θ. λατρεία. Τό ὅτι ὐπάρχει αὐτό τό βῆμα διαλόγου ὀφείλεται καί σ᾿ ἐκεῖνον καί αὐτό δέν πρέπει νά τό ξεχνᾶμε.
Σήμερα (ἀπό τούς τρεῖς συνιδρυτάς) μπορεῖ νά ἔχει μείνει μόνος ὑπεύθυνος ὁ Δημ. Κουμπαρούλης, ἀλλά καί αὐτό τό ἀγνοοῦμε. Θεωροῦμε δικό μας δικαιωματικά τό χῶρο καί ἀναλόγως ἀπρεπῶς συμπεριφερόμεθα. Εἴδατε πῶς κάνετε πού ἀποφάσισε ὁ Διαχειριστής νά κλείσει τό φόρουμ γιά μιά ἐβδομάδα; Νά τό κλείσει τελείως. Τί θά τοῦ κάνετε; μήνυση; Ὠφελεῖ πλέον μόνον γιά ἀνάγνωση τοῦ ὑλικοῦ του καί ἄκουσμα τῶν ἠχογραφήσεων. Ἄλλωστε ἔχετε σκεφθεῖ ποῦ θά πάει αὐτό; Ἤδη ἀναμασῶνται τά ἴδια καί τά ἴδια. Ἄς μείνει ὡς πηγή πληροφοριῶν.
Δέν κατάλαβα τό thanks ἀπό κάποιους στό μήνυμα τοῦ Βασίλη. Εὐχαριστήθηκαν πού ξεμπέρδεψαν; Καί τί ἔγινε; Ὅπως ἔχω ξαναγράψει παθαίνει τίποτε ὁ Ἄρχων κ. Λυκοῦργος Ἀγγελόπουλος καί ἡ ΕΒΧ; Ἀντιθέτως αὐτός ὀ ἄχαρος καί κουραστικός καί ἀηδιαστικός πόλεμος φανερώνει τήν ἀξία τοῦ πολεμουμένου. Τί καταφέρνετε; Νά ἔχετε προτίμηση διορισμοῦ στούς Ναούς; Ἤ ἐσεῖς κανονίζετε ποιοί θά διοριστοῦν; Θά διοριστοῦν αὐτοί πού ἔχουν πρῶτα καλύτερη φωνή καί περισσότερες γνῶσεις κυρίως σέ θέματα διεξαγωγῆς τῶν ἀκολουθιῶν. Καί ἔχει φανεῖ ποιοί κατέχουν περισσότερα σ᾿ αὐτό τόν τομέα. Ποιοί ἐνδιαφέρονται γιά τήν μεταλαμπάδευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς σέ νέους καί κυρίως ποιοί ἔχουν χορωδιακή συνείδηση. Τί νά μᾶς πεῖτε γιά χορωδίες; Ὁ μεταπτωτικός μονωδός, μέ ὅλες τίς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἐπακολουθήσασες προσμίξεις, αὐτό θά παρουσιάσει καί ὡς χορωδία. Δέν εἶναι καιρός νά ξεφύγουμε ἀπό τίς συνέπειες τῆς πτώσεως τῆς Βασιλευούσης καί νά ἐπιστρέψουμε στή μορφή τῶν μουσικῶν χορῶν τοῦ Βυζαντίου; Ὁ μακαριστός Χριστόδουλος ἔλεγε (καί τό συμμερίζομαι ἀπόλυτα): Χορό, χορό θέλω καί ὅ,τι νά εἶναι. Ἠ μουσική μας εἶναι χορωδιακή! Νομίζω, λοιπόν, ὅτι πρόκειται περί διαφορετικῆς ἀντιλήψεως, πού κάποιοι καταλαβαίνουν ὅτι χάνουν τό τραῖνο. Ὁ κόσμος ἔχει αἰσθητήριο καί δέν ξέρει τά περί διαστημάτων κλπ. Ἀκούει καί συρρέει. Θά ἐμποδίσετε ἐσεῖς τήν πρόοδο στίς μουσικολογικές ἔρευνες καί στίς ἀλλαγές πού ἀπό χρόνια διαφαίνονται ἀπό τή δημιουργία καί ἄλλων χορῶν/χορωδιῶν, ὅπως πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα τοῦ ΙΒΜ καί ἄλλων;
Παρά ταῦτα καί παρ᾿ ὅτι δέν ἔχω γαλουχηθεῖ «καραϊκά» (οὔτε βέβαια στανιτσικά ἤ περιστερικά) δέν μπορῶ νά μήν βλέπω καί νά ἀκούω καί νά διαβάζω καί νά μαθαίνω καί νά κρίνω. Καί σ᾿ αὐτό μέ ἔχει βοηθήσει (ὅπως καί πολλούς καθ᾿ ὁμολογίαν των) πολύ τό Ψαλτολόγιον. Ἄν θέλετε αὐτό νά μετατραπεῖ σέ γκέτο ἤ νά κλείσει τελικά, κάντε το. Ἔχω σχεδόν ἕνα χρόνο παρουσίας (μέ μισό χρόνο προϋπάρξεως αὐτοῦ) καί ἔχω παρατηρήσει πόσα σημαντικά μέλη ἔχουν ἀποτραβηχτεῖ, ἀφοῦ πλέον οὐδεμίαν ὠφέλειαν λαμβάνουν ἤ οἱ γνῶσεις τους συναντοῦν τήν ἐωσφορική καί ὑπεροπτική καί ἀγενῆ ἡμιμάθεια καί ἔχουν περιοριστεῖ νά διαβάζουν ἤ νά ἀκοῦνε μόνον καί ὅταν ἔχουν κάτι νά καταθέσουν τό καταθέτουν, ὅσοι βέβαια πλέον τό ἐπισκέπτονται (ἀπό τούς παλαιούς ἐννοῶ).
Διαβλέπω μιά τάση μονοπώλησης ἀπό κάποιους, δίκην ἰδιοκτησιακῶν δικαιωμάτων μέ ἐξουσιαστικές τάσεις κατακριτέας φιλαρχίας καί ἐξοβελίσεως (ἀπό τό μυαλό τους βέβαια) τῆς διαφορετικότητας, ἡ ὁποία τούς ἐνοχλεῖ βασικά ὡς ἀνερχόμενη καί κερδίζουσα θέσεις ψαλτηρίων καί διδακτικῶν θέσεων.
Ἔχω παρατηρήσει ἐπίσης κάποιους πού ἐνῶ θέλουν νά φαίνονται ἐντάξει ἀπέναντι στήν κοινότητα, πλαγίως τήν ὑπονομεύουν καί μετέρχονται δόλιους τρόπους πολιτεύσεως, εἰς βάρος τῶν μελῶν. Δέν θά μιλήσω γιά νά μήν ἐκθέσω καί δέν ὑπάρχει ἄλλωστε λόγος. Ὁ καθένας ὅσο φτάνει κρίνει καί ἐνεργεῖ, ἀλλά νά μήν ὐποτιμᾶ τή νοημοσύνη τῶν ἄλλων καί νά μήν νομίζει ὅτι δέν τόν παίρνουν χαμπάρι. Καί «τό ἔξυπνο πουλί ἀπ᾿ τή μύτη πιάνεται». Μήν ψάχνεστε· ὁ Κύριος ἐν παραβολαῖς ὡμίλει.

Ἐπανερχόμενος, γνωρίζετε πόσα καλά ἔχω γράψει γιά τό φόρουμ καί μέ πόσα μέλη ἔχουμε συνδεθεῖ καί πόσο μᾶς ἀναπαύει αὐτή ἠ ἐπικοινωνία καί τί ὠφέλειες ἔχουμε λάβει. Ἀλλά καί ἡ ἀπουσία τοῦ Βασίλη Ζάχαρη μέ πειράζει πολύ καί εἶναι καθοριστική γιά μένα, μέ τόν τρόπο πού μάλιστα ἔγινε καί ὅπως ὁ ἴδιος τήν χαρακτήρισε, ὡς ἐξάλειψη τῶν πάσης φύσεως κακῶν στοιχείων πού στοιχειώνουν αὐτό τό φόρουμ, προκληθεῖσα μάλιστα ἀπό ἔνα μέλος, πού ἐντελῶς «ἀνορθόδοξα» εἰσῆλθε καί τήν μῆνιν τόσων προκάλεσε καί πού σήμερα ἀπολαμβάνει φιλοφρονήσεων καί χαριεντισμῶν.
ΥΓ. Ἡ ἐνασχόλησή μου μέ τό Ψαλτολόγιον μέ ἔχει πάει πολύ πίσω στό διάβασμα. Ἔχουν συσσωρευτεῖ πολλά ἀδιάβαστα βιβλία. Ἔνα μάλιστα, πού πρόσφατα μοῦ ἔκαναν δῶρο, ἐκ 415 σελίδων εἶναι αὐτό. Πρέπει νά ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον ὑλικό.
http://psaltologion.com/showthread.php?t=2951
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/11713
Πατερ Χριστος Ανεστη .
Θελω να απαντησω στο μηνυμα σας , εξ' αλλου σαν συντονιστης του φορουμ που ειμαι με παιρνει και εμενα η μπαλλα με καποια απο τα γραφωμενα σας , αλλα ομολογω οτι χρησιμοποιητε καποια υπονοουμενα που τουλαχιστον εμενα με μπερδευουν και ετσι δεν μπορω να σας εχω ξεκαθαρη απαντηση . Παρακαλω να γινεται συγκεκριμενως οπου δει , οπως ποιους εννοειτε οταν γραφετε ''Τί καταφέρνετε; Νά ἔχετε προτίμηση διορισμοῦ στούς Ναούς; Ἤ ἐσεῖς κανονίζετε ποιοί θά διοριστοῦν;'' ή ''Θά ἐμποδίσετε ἐσεῖς τήν πρόοδο στίς μουσικολογικές ἔρευνες καί στίς ἀλλαγές πού ἀπό χρόνια διαφαίνονται ἀπό τή δημιουργία καί ἄλλων χορῶν/χορωδιῶν'' ή ''Καί ἔχει φανεῖ ποιοί κατέχουν περισσότερα σ᾿ αὐτό τόν τομέα. Ποιοί ἐνδιαφέρονται γιά τήν μεταλαμπάδευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς σέ νέους καί κυρίως ποιοί ἔχουν χορωδιακή συνείδηση. Τί νά μᾶς πεῖτε γιά χορωδίες;'' κλπ κλπ κλπ .
Ειλικρινα εξεπλαγην με το μηνυμα σας και ακομα περισσοτερο που δεν λετε ευθεως , με ονοματα , αυτα που θελετε να πειτε . Αναφερεστε στον Αρχωντα Λ. Αγγελοπουλο και στην ΕΒΧ . Τι θελετε να πειτε ;
Προσωπικα δεν συφωνω με αυτο που σας ειπε ο μακαριστος Χριστοδουλος ''...
χορος και οτι ναναι'' . Ε οχι και ''οτι ναναι'' .
Ελπιζω να μου δωσετε την δυνατοτητα να σας απαντησω , με το να γινεται συγκεκριμενος στο μηνυμα σας , κατονομαζωντας προσωπα και πραγματα .
Την Ευχη Σας .
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Πατερ Χριστος Ανεστη .
Θελω να απαντησω στο μηνυμα σας , εξ' αλλου σαν συντονιστης του φορουμ που ειμαι με παιρνει και εμενα η μπαλλα με καποια απο τα γραφωμενα σας , αλλα ομολογω οτι χρησιμοποιητε καποια υπονοουμενα που τουλαχιστον εμενα με μπερδευουν και ετσι δεν μπορω να σας εχω ξεκαθαρη απαντηση . Παρακαλω να γινεται συγκεκριμενως οπου δει , οπως ποιους εννοειτε οταν γραφετε ''Τί καταφέρνετε; Νά ἔχετε προτίμηση διορισμοῦ στούς Ναούς; Ἤ ἐσεῖς κανονίζετε ποιοί θά διοριστοῦν;'' ή ''Θά ἐμποδίσετε ἐσεῖς τήν πρόοδο στίς μουσικολογικές ἔρευνες καί στίς ἀλλαγές πού ἀπό χρόνια διαφαίνονται ἀπό τή δημιουργία καί ἄλλων χορῶν/χορωδιῶν'' ή ''Καί ἔχει φανεῖ ποιοί κατέχουν περισσότερα σ᾿ αὐτό τόν τομέα. Ποιοί ἐνδιαφέρονται γιά τήν μεταλαμπάδευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς σέ νέους καί κυρίως ποιοί ἔχουν χορωδιακή συνείδηση. Τί νά μᾶς πεῖτε γιά χορωδίες;'' κλπ κλπ κλπ .
Ειλικρινα εξεπλαγην με το μηνυμα σας και ακομα περισσοτερο που δεν λετε ευθεως , με ονοματα , αυτα που θελετε να πειτε . Αναφερεστε στον Αρχωντα Λ. Αγγελοπουλο και στην ΕΒΧ . Τι θελετε να πειτε ;
Προσωπικα δεν συφωνω με αυτο που σας ειπε ο μακαριστος Χριστοδουλος ''...
χορος και οτι ναναι'' . Ε οχι και ''οτι ναναι'' .
Ελπιζω να μου δωσετε την δυνατοτητα να σας απαντησω , με το να γινεται συγκεκριμενος στο μηνυμα σας , κατονομαζωντας προσωπα και πραγματα .
Την Ευχη Σας .
Κυρ-Βαγγέλη,
Τίς ἴδιες ἀνησυχίες ἔχουμε. Ἁπλᾶ πρέπει νά τό ξαναδιαβάσετε τό πρωί. Σᾶς ἦρθε λίγο ξαφνικό τώρα τό βράδυ.
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἐδῶ
http://www.analogion.com/forum/showthread.php?p=34409#post34409
καί τό θέμα ἔχει νά κάνει μ᾿ αὐτό πού καί σᾶς καί μένα ἐνοχλεῖ....
Καί κάποια ἄλλα, ὁ καθένας ἄς βγάλει τά συμπεράσματά του...
Ἡ ποίηση ἔχει διάφορες ἐρμηνεῖες...

Πάντως τό θέμα εἶναι Ὁ Βασίλης Ζάχαρης !!!


 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
#5

Πάντως τό θέμα εἶναι Ὁ Βασίλης Ζάχαρης !!!
Πάτερ μου νομίζω ότι είναι υπερβάλλετε λιγάκι... (και νιώθω και αρκετά άβολα)

Εγώ έκανα τις επιλογές μου, και ανέλαβα τις όποιες ευθύνες μου. Δεν θέλω όμως να προκληθεί παραπάνω θόρυβος όσον αφορά εμένα. Εγώ άλλωστε δεν "έφυγα", απλά σταμάτησα να συμμετέχω, όπως άλλωστε είχα κάνει και παλαιότερα και μετά από καιρό ξανάρχισα (κακώς όπως αποδείχτηκε) να γράφω. Γι αυτό και θα παρακαλούσα τους συντονιστές να αποσύρουν το παρόν θέμα.

Αν κάποια στιγμή χρειαστεί να γράψω κάτι, θα πράξω αναλόγως.

Την ευχή, κι ευχαριστώ για την (μάλλον υπερβολική) εκτίμηση.

Χριστός Ανέστη.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#6
π. Μάξιμος;34668 said:
Ὅπως ἔχω ξαναγράψει παθαίνει τίποτε ὁ Ἄρχων κ. Λυκοῦργος Ἀγγελόπουλος καί ἡ ΕΒΧ; Ἀντιθέτως αὐτός ὀ ἄχαρος καί κουραστικός καί ἀηδιαστικός πόλεμος φανερώνει τήν ἀξία τοῦ πολεμουμένου. Τί καταφέρνετε; Νά ἔχετε προτίμηση διορισμοῦ στούς Ναούς; Ἤ ἐσεῖς κανονίζετε ποιοί θά διοριστοῦν; Θά διοριστοῦν αὐτοί πού ἔχουν πρῶτα καλύτερη φωνή καί περισσότερες γνῶσεις κυρίως σέ θέματα διεξαγωγῆς τῶν ἀκολουθιῶν. Καί ἔχει φανεῖ ποιοί κατέχουν περισσότερα σ᾿ αὐτό τόν τομέα. Ποιοί ἐνδιαφέρονται γιά τήν μεταλαμπάδευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς σέ νέους καί κυρίως ποιοί ἔχουν χορωδιακή συνείδηση. Τί νά μᾶς πεῖτε γιά χορωδίες; Ὁ μεταπτωτικός μονωδός, μέ ὅλες τίς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἐπακολουθήσασες προσμίξεις, αὐτό θά παρουσιάσει καί ὡς χορωδία. Δέν εἶναι καιρός νά ξεφύγουμε ἀπό τίς συνέπειες τῆς πτώσεως τῆς Βασιλευούσης καί νά ἐπιστρέψουμε στή μορφή τῶν μουσικῶν χορῶν τοῦ Βυζαντίου; Ὁ μακαριστός Χριστόδουλος ἔλεγε (καί τό συμμερίζομαι ἀπόλυτα): Χορό, χορό θέλω καί ὅ,τι νά εἶναι. Ἠ μουσική μας εἶναι χορωδιακή! Νομίζω, λοιπόν, ὅτι πρόκειται περί διαφορετικῆς ἀντιλήψεως, πού κάποιοι καταλαβαίνουν ὅτι χάνουν τό τραῖνο. Ὁ κόσμος ἔχει αἰσθητήριο καί δέν ξέρει τά περί διαστημάτων κλπ. Ἀκούει καί συρρέει. Θά ἐμποδίσετε ἐσεῖς τήν πρόοδο στίς μουσικολογικές ἔρευνες καί στίς ἀλλαγές πού ἀπό χρόνια διαφαίνονται ἀπό τή δημιουργία καί ἄλλων χορῶν/χορωδιῶν, ὅπως πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα τοῦ ΙΒΜ καί ἄλλων;
Με όλο τον σεβασμό, πάτερ, δεν ξαναδιαβάζετε κι εσείς το μήνυμα απ' το οποίο παίρνετε αφορμή;

"Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα επεξεργασίας των δεδομένων που παρατίθενται, ίσως από όλες τις πλευρές, δεν θα βγάλω την «ουρά» μου έξω, και αρκετή προκατάληψη.

Π.χ. εγώ είμαι μαθητής του Καρά-κι ας τον έχω δει μόνο μια φορά την μέρα της κηδείας του…-ή όλοι οι Καραϊκοί ψέλνουν με τον ίδιο ολόιδιο τρόπο-καταλαβαίνουν το ίδιο-είναι μια κλίκα (για να αλώσουν την μουσική ΜΑΣ-δεν είναι και ΤΟΥΣ φυσικά!) και τα αντίθετα φυσικά όλοι οι μη Καραϊκοί δεν ξέρουν που τους πάνε τα τέσσερα, είναι λαϊκιστές και αδιάφοροι για τα θεωρητικά, έχουν περιορισμένη αντίληψη και ενώ είναι αδιάβαστοι δογματίζουν κι από πάνω."


Εκτός αυτών, ο καθένας έχει τις τοποθετήσεις του ανάλογα με τις εμπειρίες του. Αν υπάρχει σωστή εκγύμναση του χορού, ασφαλώς και να υπάρχει χορωδιακό ψάλσιμο! Αλλιώς, μάλλον θόρυβος γίνεται... Ακούστε στο Πατριαρχείο της δεκαετίας του '60 πώς έψαλλαν από χορού τόσα και τόσα μέλη! Τα παιδάκια, όμως, ακολουθούν πιστά τους άρχοντες σε κάθε λεπτομέρεια, ενώ πολλές φορές προτρέχουν και των αρχόντων, σημάδια που υποδηλώνουν ΑΡΙΣΤΗ αφομοίωση του ψαλλομένου κατά τον συγκεκριμένο τρόπο εκτέλεσης του κάθε άρχοντα. Ακόμη, σας υπενθυμίζω πως ο Στανίτσας στις πρώτες του ηχογραφήσεις εν Αθήναις ψάλλει τελείως μόνος, αφού δεν είχαν ακόμη αφομοιώσει οι υπόλοιποι τα πατήματά του, ενώ στη δεκαετία του '70 σταματάει πολλές φορές και ισοκρατεί ενώ ψάλλουν οι μαθητές του! Αν δεν υπάρχει τέτοιο υπόβαθρο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χορωδιακή εκτέλεση σε εκκλησία. Το "χορός να 'ναι κι ό,τι να 'ναι" είναι μεγάλο ατόπημα διότι, αν δεν υπάρχει η απόλυτη ταύτιση του χορού, το άκουσμα είναι ακαλαίσθητο και μόνο σε κατάνυξη δεν οδηγεί.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7

1ον) Πρέπει νά ἐξηγήσω ὅτι ὁ κ. Λιναρδάκης στέλνοντας τό μήνυμά του συγχρόνως μέ πῆρε καί τηλέφωνο, ὅπως πάρα πολύ συχνά μιλᾶμε στό τηλέφωνο, καί τοῦ ἔδωσα τίς κατάλληλες ἐξηγήσεις καί πιστεύω ὅτι κατάλαβε κάποια πράγματα στά ὁποῖα συμφωνοῦμε.
2ον) Ὄντως ἡ φράση «Πάντως τό θέμα εἶναι Ὁ Βασίλης Ζάχαρης !!!» καί μάλιστα μέ κεφαλαῖο τό «» πού σαφῶς πρόκειται γιά λάθος πληκτρολογίου, φαίνεται νά εἶναι ὑπερβολική, γιατί σαφῶς δέν ὑπάρχει προσωποληψία, ἀλλά τό ὄνομα ἔχει συνδεθεῖ ἀφ᾿ ἑνός μέ μιά ὁλόκληρη «σχολή» καί μέ τίς διαμάχες πού γίνονται ἐδῶ μέσα (δέν εἶναι βέβαια ὁ μόνος ἐκπρόσωπος) καί ἀφ᾿ ἐτέρου δέν εἶναι τυχαῖο ὄνομα σχετικά μέ τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ φόρουμ. Ἡ φράση «τό θέμα εἶναι ὁ Βασίλης Ζάχαρης» περικλείει, ἴσως ἄστοχα —καί ὄντως κάνει τόν Βασίλη νά αἰσθάνεται ἄβολα—, τίς προεκτάσεις τῶν συζητήσεων τῶν τελευταίων (καί ὄχι μόνον) ἡμερῶν μέ πολλούς ἐμπλεκόμενους.
3ον) Ἡ ἀπόσυρση τῶν θεμάτων δέν εἶναι πάντοτε ἀποδεκτή ἀπό τά μέλη, ὅπως φάνηκε ἀπό κατατεθεῖσες γνῶμες, μάλιστα δέ, θά ἤθελα νά ἐπανέλθουν τά μηνύματα τοῦ Ἀνδριώτη καί τοῦ Λιναρδάκη πού διεγράφησαν.
4ον) Τή θέση μου ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική μας μουσική εἶναι χορική τήν εἶχα καταθέσει καί στήν ἐκπομπή σας πού μέ εἴχατε καλέσει τό καλοκαίρι κ. Λιναρδάκη. Ὄντως ἡ μεταφορά τῆς φράσεως τοῦ μακαριστοῦ «καί ὅ,τι νἆναι» σαφῶς δέν ἀποδίδει τήν πραγματικότητα (δέν τό εἶπε καί ἀκριβῶς ἔτσι ἤ μᾶλλον δέν τό ἐννοοῦσε ἔτσι) καί ὑπερβολική ἀπό μέρους μου κρίνεται, ἀλλά καταλαβαίνεται τί θέλω νά πῶ καί νά ὑποστηρίξω. Παραθέτω δέ πρός ἐπίρρωσιν αὐτῶν ἀποσπάσματα Ἐγκυκλίου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.
«...ἡ ἐκκλησιαστική μας, ἡ βυζαντινή μουσική, δέν εἶναι ἆσμα θυμελικό, οὔτε κοσμικό, εἶναι χαρακτῆρος ἱεροῦ μέ προσευχητικό σκοπό καί περιεχόμενο. Ἡ Ἱερά Σύνοδος στήν ὑπ' ἀριθμ. 2606/16-1-1996 Ἐγκύκλιόν της ἀναφερομένη στήν ἐκκλησιαστική μουσική διαπιστώνει ὅτι: "Εἶναι τό μουσικόν ἔνδυμα τῶν λειτουργικῶν ποιημάτων τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἔντεχνος μορφή τῆς ὀρθοδόξου θεολογικῆς ἐκφράσεως, δέν εἶναι μόνον τέχνη, εἶναι καί καρδία, ἡ ὁποία βιώνει τούς παλμούς τῆς θείας Παρουσίας ὅταν τά χείλη ψάλλουν. Πρός τούτοις ἡ Βυζαντινή μουσική δέν ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἱκανοποίησιν τῆς ἀκοῆς, οὐδέ εἰς τήν κολάκευσιν τοῦ συναισθήματος, ἀλλά εἰς τήν διέγερσιν τῆς ψυχῆς διά τήν ἀναζήτησιν τοῦ Θεοῦ, εἰς τήν ἀφύπνισιν τῆς συνειδήσεως, ἡ ὁποία ὑπνώττει, εἰς τήν ἐνίσχυσιν τῶν ἐσωτερικῶν πνευματικῶν δυνάμεων".
» Ὅποιος δέν τό καταλαβαίνει αὐτό, ἀλλά ἐπιτρέπει στόν ἑαυτόν του νά ψάλλει εἴτε γιά ἐπίδειξη φωνῆς καί δεξιοτεχνίας, εἴτε γιά ἄλλους ἁμαρτωλούς στόχους, εὑρίσκεται μακριά ἀπό τόν σκοπό τῆς λατρείας καί τῆς ψαλμωδίας. Δέν ὑπάρχει γιά νά ἱκανοποιεῖ μόνο τίς καλλιτεχνικές ἀπαιτήσεις τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἀλλά νά τό μυσταγωγεῖ καί νά τό διευκολύνει στή ψυχική του ἐπικοινωνία μέ τό Θεό. Ἑπομένως ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ψάλλει κανείς τά ἐκκλησιαστικά μέλη πρέπει νά εἶναι ἐκκλησιαστικός, παραδοσιακός, πνευματικός, κατανυκτικός. Γι' αὐτό καί ἡ Ἁγία ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος, μέ τόν Ε΄ Κανόνα της ἀξίωσε ἀπό τούς ἱεροψάλτες νά ψάλλουν μέ σεμνότητα, χωρίς ὑπερβολικές φωνασκίες (βοές ἄτακτες), καί νά μή εἰσάγουν διά τῆς ψαλμωδίας ξένα ἤθη στήν Ἐκκλησία, ἀλλά νά παραμένουν μέσα στά πλαίσια τῶν πνευματικῶν προδιαγραφῶν πού ἡ Ἐκκλησία καθιέρωσε γιά τόν τρόπο τοῦ ψάλλειν. "Στήν ἐκκλησιαστική σύναξη δέν ψάλλουμε γιά νά νιώσουμε μέσα μας αὐτό πού λέγεται καλλιτεχνική συγκίνηση, ἀλλά γιά νά ζήσουμε τήν ἱερή κατάνυξη πού γεννᾶ στή ψυχή μας ἡ αἴσθηση ἀπό τό ἕνα μέρος τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, κι' ἀπ' τό ἄλλο τῆς ἀνθρώπινης ἀθλιότητός μας. Αὐτά τά δύο μᾶς δίνουν νά καταλάβουμε πῶς πρέπει νά ψάλλουμε στήν Ἐκκλησία" (Κοζάνης Διονύσιος).
» Εἶναι βέβαια γνωστόν ὅτι στό θέμα τοῦ ὕφους πού χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ἱεροψάλτες μας δέν ὑπάρχει σήμερα κοινή ἄποψη. Ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νά γίνονται συζητήσεις σέ ἐπίσημα ἐπιστημονικά μουσικολογικά Συνέδρια, ἕνα τῶν ὁποίων συνεκάλεσε τόν περασμένο Ὀκτώβριο (2000) ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ τό Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, στή διάρκεια τοῦ ὁποίου ἐτέθησαν πολλά θεωρητικά μουσικολογικά ζητήματα πρός ἐπίλυσιν σέ σχέση μέ τό σωστό ὀρθόδοξο ἦθος καί ὕφος τῆς βυζαντινῆς μας μουσικῆς. Εἶμαι δέ βέβαιος ὅτι σύν τῷ χρόνῳ τά ζητήματα αὐτά θά τύχουν ἐνδελεχοῦς μελέτης καί ἐξετάσεως, ὥστε νά υἱοθετηθοῦν καί, μέ τήν ἔγκριση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, νά ἰσχύσουν σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία μας. Μέχρι τότε συνιστῶ σέ ὅλους σας νά μή αὐτοσχεδιάζετε ὅταν ψάλλετε, νά μή ἀφήνετε ἀνεξέλεγκτο τό "μεράκι" σας καί νά μή ἐπιλέγετε πολύπλοκα μαθήματα, ἀλλά νά ψάλλετε μέ εὐλάβεια, μέ κατάνυξη, μέ προσοχή, προσευχόμενοι πρῶτοι ἐσεῖς οἱ ἴδιοι, δίδοντες ἔτσι καί στό λαό πού σᾶς παρακολουθεῖ, τό σύνθημα τῆς προσευχῆς. Ὁ ἀείμνηστος μουσοτραφής Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιος, ἔγραφε: "Πρέπει νά ξαναγυρίσουμε στόν ἀρχαῖο τρόπο τῆς ψαλμωδίας, νά ξεκαθαρισθοῦν οἱ ἐκκλησιαστικές μελωδίες ἀπό τά πολλά στολίσματα καί τούς "καλλωπισμούς", νά λείψη τό λεγόμενο "ὕφος", νά ξαναβροῦν οἱ ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι τήν παληά, ἁπλῆ καί δωρική μουσική τους μορφή, ἐκείνη πού συμπίπτει μέ τό "ἦθος" τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ὥστε νά μποροῦν ἔτσι οἱ χριστιανοί νά τούς μαθαίνουν εὔκολα καί νά τούς ψάλλουν ὅλοι μαζί στήν ἐκκλησία".
» Τό ἐκκλησιαστικό ἆσμα εἶναι "χορικό". Τοῦτο σημαίνει ὅτι ψάλλεται ἀπό πολλούς μαζί καί ὄχι ἀπό ἕνα, δηλαδή ἀπό χορό. Αὐτό τό σημεῖο χρήζει προσοχῆς, διότι καί ὅπου ὑπάρχουν βοηθοί, μερικοί ἱεροψάλτες προτιμοῦν νά ψάλλουν μόνοι αὐτοί μή δίδοντες στούς ἄλλους τή δυνατότητα νά συμψάλλουν ὅλοι μαζί. Παρατηρῶ ὅτι τοῦτο συμβαίνει καί ὅταν οἱ παρόντες στό Ἀναλόγιο εἶναι οἱ ἐπίσημοι ψάλτες π.χ. σέ πανηγύρεις Ναῶν. Σπανίως ψάλλουν ὅλοι μαζί. Τό σύνηθες εἶναι νά ψάλλει ἕνας - ἕνας καί οἱ ἄλλοι εἴτε νά ἰσοκρατοῦν, εἴτε νά σιωποῦν. Πρέπει ὡστόσο νά μάθετε νά ψάλλετε ὅλοι μαζί. Τοῦτο βέβαια προϋποθέτει γιά τόν ἱεροψάλτη κόπο, προκειμένου νά διδάξει στούς βοηθούς του πῶς ψάλλονται τά ἱερά μέλη. Εἰδάλλως ἀφήνονται τά πράγματα στήν τύχη τους μέ τά γνωστά ἀποτελέσματα. Ὅπου οἱ ψάλτες μας εἶνα ρέκτες καί κοπιάζουν, ἐκεῖ δημιουργοῦνται ἀξιόλογοι χοροί πού ἀναπαύουν τούς πιστούς καί διασώζουν τήν ποιότητα τῆς μουσικῆς μας.
» Σέ ὡρισμένα ἱεροψαλτικά Στασίδια δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας βοηθός. Ὅπου ἐρώτησα νά μοῦ δώσουν ἀπάντηση γιατί αὐτή ἡ φτώχεια μοῦ εἶπαν ὅτι δέν προσφέρεται κανείς. Δέν τό πιστεύω. Ἐγώ ἀποδίδω τό φαινόμενο αὐτό εἴτε σέ ἀπροθυμία, εἴτε σέ ἀνικανότητα τοῦ ἱεροψάλτη νά προσελκύσει βοηθούς στό Ψαλτήρι του. Ὑπάρχουν περιπτώσεις πού ὁ ἱεροψάλτης δέν θέλει νά ἔχει βοηθούς καί ὅταν εὑρεθεῖ κάποιος τόν ἐκδιώκει, μέ τόν τρόπο του βέβαια. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἄν ὑπῆρχε ἀπό ὅλους καλή διάθεση πολλά προβλήματα θά ἐλύονταν. Ἡ κακοδαιμονία ἐκτρέφει τή φτώχεια. Ἄν θέλετε νά ἀποκτήσετε χορόν, θά πρέπει νά διαθέτετε τά ἑξῆς προσόντα: α) Μεράκι καί ἀγάπη γιά τή βυζ. μουσική, β) Διδασκαλία τῶν ἀρχαρίων ὥστε νά μάθουν νά συμψάλλουν, γ) Καλόπιασμά των ὥστε νά μή ἐγκαταλείψουν τήν προσπάθεια στήν πρώτη δυσκολία, δ) Ἀναζήτηση συνεχῶς νέων ἀνθρώπων πού θά πλαισιώνουν τό Στασίδι». 
Last edited:

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#8
Συμφωνώ με την πλειοψηφία των γραφομένων σας στο προηγούμενο μήνυμα. Απλώς, να υπενθυμίσω πως υπάρχει και αυτό το θέμα που πραγματεύεται, εκτός της συνειδητής συμμετοχής του ψάλτη στη λατρεία, το βαθμό που μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί η τέχνη σύμφωνα με την παράδοση ώστε να μη χάσει τον εκκλησιαστικό και λειτουργικό της χαρακτήρα.
 

nikosthe

Νίκος Θεοτοκάτος
#9
π. Μάξιμος;34668 said:

Δέν κατάλαβα τό thanks ἀπό κάποιους στό μήνυμα τοῦ Βασίλη. Εὐχαριστήθηκαν πού ξεμπέρδεψαν; Καί τί ἔγινε;
πάτερ Χριστός Ανέστη, την ευχή σας. Επειδή αισθάνομαι ότι στο σημείο αυτό παίρνει κι εμένα η μπάλα, γιατί έβαλα κι εγώ ευχαριστήριο στο μήνυμα του Βασίλη, θέλω να πω ότι το έβαλα γιατί ο Βασίλης έδωσε μια πολύ ΑΝΤΡΙΚΙΑ εξήγηση στην προσωρινή, πιστεύω, αποχώρησή του. Ειδικά το σημείο
Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα επεξεργασίας των δεδομένων που παρατίθενται, ίσως από όλες τις πλευρές, δεν θα βγάλω την «ουρά» μου έξω, και αρκετή προκατάληψη.
Π.χ. εγώ είμαι μαθητής του Καρά-κι ας τον έχω δει μόνο μια φορά την μέρα της κηδείας του…-ή όλοι οι Καραϊκοί ψέλνουν με τον ίδιο ολόιδιο τρόπο-καταλαβαίνουν το ίδιο-είναι μια κλίκα (για να αλώσουν την μουσική ΜΑΣ-δεν είναι και ΤΟΥΣ φυσικά!) και τα αντίθετα φυσικά όλοι οι μη Καραϊκοί δεν ξέρουν που τους πάνε τα τέσσερα, είναι λαϊκιστές και αδιάφοροι για τα θεωρητικά, έχουν περιορισμένη αντίληψη και ενώ είναι αδιάβαστοι δογματίζουν κι από πάνω.]
μου φάνηκε πολύ ευθές και το ευχαριστήριο μπήκε σχεδόν αυτόματα μόλις το διάβασα. Ο Βασίλης, αντίθετα με πολλούς άλλους της σχολής του (ας μη μου το παρεξηγήσεις Βασίλη, ξέρεις τι εννοώ), είναι απολύτως ειλικρινής: ακόμα κι όταν "τη λέει" σε κάποιον, μπορεί αυτό να είναι άκομψο ορισμένες φορές (και το επισημαίνω), αλλά είναι ΑΝΤΡΙΚΙΟ: λέει αυτό που νομίζει ευθέως, απότομα κάποιες φορές, αλλά χωρίς ειρωνείες και υπονοούμενα (του το 'χω ξαναπεί άλλωστε κι εδώ). Δεν έχει δε πρόβλημα να απολογηθεί εκ των υστέρων. Αν και δεν τον γνωρίζω προσωπικά, τον θεωρώ από τους καλούς φίλους εδώ στο Ψαλτολόγιο και ελπίζω να συνεχίσει να προσφέρει.

Εγώ λοιπόν θα πρότεινα στο Βασίλη να συνεχίσει εκεί όπου υπάρχει διάλογος ουσίας: αν βλέπει φαινόμενα σαν κι αυτά που περιγράφει, απλώς ας τα αγνοεί, οι δε συντονιστές θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να τα παρατηρούν και να προειδοποιούν τον πταίσαντα το συντομότερο δυνατό και όχι μετά από αρκετό χρόνο, γιατί, όπως έλεγε κι ένας φιλόσοφος του λεγόμενου "διαφωτισμού", η ποινή έχει μεγαλύτερο νόημα εάν δεν απέχει και πολύ από το σφάλμα, γιατί έτσι ο σύνδεσμος μεταξύ των δύο εντυπώνεται καλύτερα.

Τώρα, σχετικά με τον ορισμό του ποιος ανήκει και ποιος όχι σε μια συγκεκριμένη σχολή, ας το συζητήσουμε Βασίλη κάπου αλλού. Π.χ. είναι γνωστό ότι το αυθεντικό πατριαρχικό ύφος καλλιεργείται ΜΟΝΟ στον Άγ. Γεώργιο στο Φανάρι. Όποιος επομένως θεωρείται ότι ψάλει παραδοσιακά και "πατριαρχικά" (με εισαγωγικά έστω), θα πρέπει κατ' ανάγκη να έχει ψάλει εκεί;;;
Αν το θέσουμε αυστηρά λοιπόν, το ψάλσιμο του Καρά είναι μόνο και μόνο του συγκεκριμένου ατόμου και το πατριαρχικό μόνο και μόνο αυτό του Αγ. Γεωργίου στο Φανάρι. Όμως στις εδώ συζητήσεις κάνουμε λόγο για τα γενικά χαρακτηριστικά, όχι για τέτοιες λεπτομέρειες.
π. Μάξιμος;34668 said:

Ὅπως ἔχω ξαναγράψει παθαίνει τίποτε ὁ Ἄρχων κ. Λυκοῦργος Ἀγγελόπουλος καί ἡ ΕΒΧ; Ἀντιθέτως αὐτός ὀ ἄχαρος καί κουραστικός καί ἀηδιαστικός πόλεμος φανερώνει τήν ἀξία τοῦ πολεμουμένου. Τί καταφέρνετε; Νά ἔχετε προτίμηση διορισμοῦ στούς Ναούς; Ἤ ἐσεῖς κανονίζετε ποιοί θά διοριστοῦν; Θά διοριστοῦν αὐτοί πού ἔχουν πρῶτα καλύτερη φωνή καί περισσότερες γνῶσεις κυρίως σέ θέματα διεξαγωγῆς τῶν ἀκολουθιῶν. Καί ἔχει φανεῖ ποιοί κατέχουν περισσότερα σ᾿ αὐτό τόν τομέα. Ποιοί ἐνδιαφέρονται γιά τήν μεταλαμπάδευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς σέ νέους καί κυρίως ποιοί ἔχουν χορωδιακή συνείδηση.
[...]
Παρά ταῦτα καί παρ᾿ ὅτι δέν ἔχω γαλουχηθεῖ «καραϊκά» (οὔτε βέβαια στανιτσικά ἤ περιστερικά) δέν μπορῶ νά μήν βλέπω καί νά ἀκούω καί νά διαβάζω καί νά μαθαίνω καί νά κρίνω. Καί σ᾿ αὐτό μέ ἔχει βοηθήσει (ὅπως καί πολλούς καθ᾿ ὁμολογίαν των) πολύ τό Ψαλτολόγιον. Ἄν θέλετε αὐτό νά μετατραπεῖ σέ γκέτο ἤ νά κλείσει τελικά, κάντε το.
[...]
Διαβλέπω μιά τάση μονοπώλησης ἀπό κάποιους, δίκην ἰδιοκτησιακῶν δικαιωμάτων μέ ἐξουσιαστικές τάσεις κατακριτέας φιλαρχίας καί ἐξοβελίσεως (ἀπό τό μυαλό τους βέβαια) τῆς διαφορετικότητας, ἡ ὁποία τούς ἐνοχλεῖ βασικά ὡς ἀνερχόμενη καί κερδίζουσα θέσεις ψαλτηρίων καί διδακτικῶν θέσεων.
Και πάλι αδυνατώ να καταλάβω πόσους παίρνει η μπάλα με το σχόλιό σας αυτό πάτερ. Προσωπικά δεν αντιμετώπισα ποτέ σαν γκέτο το Ψαλτολόγιο. Όταν τουλάχιστον μπήκα εγώ, το 90% των συμμετεχόντων ήταν της σχολής Καρά και μόλις έγραψα ότι ψάλω Καραμάνη και λέω λειτουργικά στον ήχο της Κυριακής (τι πρωτοτυπία!), πήγαν όλοι να με καρατομίσουν... Η νοοτροπία αυτή δυστυχώς δεν εκλείπει και από την αντίθετη πλευρά. Εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου προσπαθώ ό,τι είναι να πω να το πω με στοιχεία. Αν δείτε τα μηνύματά μου που αναφέρονται στα θεωρητικά θέματα, θα δείτε ότι στα περισσότερα έχω παραπομπές σε θεωρητικά και ηχογραφήσεις. Έχω φτάσει μάλιστα σε σημείο να έχω μονίμως δίπλα στον υπολογιστή μια στοίβα βιβλία, καθώς και κάμποσα pdf στην επιφάνεια εργασίας του αγαπημένου μου Linux, για να έχω άμεση πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες. Η παράθεση λοιπόν αυτών των στοιχείων, θεωρείται "άχαρος, κουραστικός και αηδιαστικός πόλεμος" επειδή μόνο και μόνο ανατρέπει τα κατεστημένα της σχολής Καρά π.χ. περί ευρωπαϊκών διαστημάτων στο Β' ήχο ή περί πιανιστικού τόνου στην εκτέλεση της ψαλμωδίας;; Ο "πολεμούμενος" (το βάζω εντός εισαγωγικών γιατί ποτέ δεν το είδα έτσι το θέμα) ας αποδείξει το δίκιο του με την παράθεση στοιχείων και όχι με τη συνεχή αποφυγή συγκεκριμένης απάντησης στα θέματα που τίθενται.

Τώρα, το ότι οι της σχολής Καρά (γιατί γι' αυτούς μιλάτε, όπως κατάλαβα) έχουν "καλύτερες φωνές" (!) και "περισσότερες γνώσεις σε θέματα διεξαγωγής των ακολουθιών", θα προτιμήσω το μεν πρώτο να μην το σχολιάσω ΚΑΘΟΛΟΥ, για το δε δεύτερο να πω ότι οι μαθητές της σχολής αυτής ξέρουν τον "τυφλοσούρτη" που έμαθαν στη σχολή τους και τίποτα παραπάνω, όπως ακριβώς και στη θεωρία: αν τους ρωτήσεις από πού προκύπτουν αυτά και τα αμφισβητήσεις τεκμηριωμένα, το μόνο που θα εισπράξεις είναι όχι τεκμηρίωση και γνώση, αλλά μάλλον περιφρόνηση και σε αρκετές περιπτώσεις ειρωνεία (υπάρχουν ευτυχώς και εξαιρέσεις, όπως είπαμε).

Πάντως σχόλια μόνο και μόνο για δημιουργία εντυπώσεων ούτε και σε μένα αρέσουν, απ' όπου κι αν προέρχονται. Αλλά η αντίθεση με μία σχολή δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θέλω να δημιουργήσω "γκέτο". Εξαρτάται το πώς εκφράζω αυτή την αντίθεση. Σας θυμίζω τι είχα γράψει εδώ:
nikosthe said:
...δεν είμαι εγώ η ψαλτάρα που θα κάτσω να κρίνω τους άλλους: ο καθένας ψάλλει όπως έμαθε και όπως γουστάρει, τρίφωνα, καραϊκά, όπως θέλει, δε με πειράζει. Αλλά αν πει ότι "αυτό που κάνω είναι παραδοσιακό", αυτό είναι βαριά κουβέντα...Και ο αγαπητός μας συν-διαχειριστής, ο Παναγιώτης, είναι, ως γνωστόν, της ωδειακής σχολής. Έχει όμως το γνώθι σαυτόν, δε λέει ο άνθρωπος ότι "ψέλνω παραδοσιακά" αλλά ότι "έτσι μ' αρέσει". Γι' αυτό τον αγαπάμε όλοι!
Δεν είναι λοιπόν θέμα μη αποδοχής της "διαφορετικότητας" (υιοθετώ τον όρο για να συνεννοηθούμε, αν και δε με εκφράζει, γιατί ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως από καλοθελητές, κυρίως σε πολιτικό/κοινωνικό επίπεδό). Είναι θέμα αυτός που κάνει κάτι διαφορετικό να έχει γνώση του τι ακριβώς κάνει. Εάν λοιπόν ο καραϊκώς ψάλλων μου πει ότι ψάλλει έτσι επειδή μόνο και μόνο του αρέσει η φωνή του Καρά και οι έξω πεταστές, ουδέν πρόβλημα. Εάν μου πει ότι αυτά είναι και τα παραδοσιακά, εδώ αρχίζει το πρόβλημα, γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση με μια ολόκληρη παράδοση που διαμορφώθηκε πολύ πριν τον Καρά. Γι' αυτό και είχα γράψει επίσης αλλού ότι:
nikosthe said:
Οι διαφορετικές εκφάνσεις του ίδιου ύφους είναι καλές και θεμιτές. Εκεί μπορεί να ανεχτείς και μικρο-διαφοροποιήσεις στα διαστήματα και στις αναλύσεις και στην έκφραση. Όμως σε βασικά - χοντρά πράγματα ορισμού του παραδοσιακού ψαλσίματος δεν χωράνε υποχωρήσεις εν ονόματι της "διαφορετικότητας" (!!): το παραδοσιακό ύφος είναι στιβαρό και μετρημένο ή "ιλαροχορευτικό";; Τα διαστήματα και οι έλξεις εκφέρονται μαλακά και φυσικά ή σκληρά και βεβιασμένα;; Αυτά τα πράγματα δεν πάνε μαζί, το είπε κι ο Εμμανουηλίδης ξεκάθαρα ότι αυτά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ! Δεν μπορείς να πεις "ωραίο το ένα ωραίο και το άλλο" γιατί ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ψάλτης "ου δύναται δυσίν κυρίοις δουλεύειν". ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.
π. Μάξιμος;34668 said:

Τί νά μᾶς πεῖτε γιά χορωδίες; Ὁ μεταπτωτικός μονωδός, μέ ὅλες τίς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἐπακολουθήσασες προσμίξεις, αὐτό θά παρουσιάσει καί ὡς χορωδία.
[...]
Ἠ μουσική μας εἶναι χορωδιακή! Νομίζω, λοιπόν, ὅτι πρόκειται περί διαφορετικῆς ἀντιλήψεως, πού κάποιοι καταλαβαίνουν ὅτι χάνουν τό τραῖνο. Ὁ κόσμος ἔχει αἰσθητήριο καί δέν ξέρει τά περί διαστημάτων κλπ. Ἀκούει καί συρρέει. Θά ἐμποδίσετε ἐσεῖς τήν πρόοδο στίς μουσικολογικές ἔρευνες καί στίς ἀλλαγές πού ἀπό χρόνια διαφαίνονται ἀπό τή δημιουργία καί ἄλλων χορῶν/χορωδιῶν, ὅπως πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα τοῦ ΙΒΜ καί ἄλλων
Σαφώς και είναι ευχής έργον η δημιουργία χορού στο ψαλτήρι, αλλά η εξ ολοκλήρου απόρριψη της μονωδίας και η εξίσωση με την εποχή που συνέψαλλε όλος ο λαός με βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετο, αφού τα ψαλλόμενα ήταν τότε τελείως διαφορετικά και πολύ απλούστερα από τα σημερινά. Από κει και πέρα συμφωνώ μαζί σας.

Σχετικά με το ότι "Ο κόσμος έχει αισθητήριο και δεν ξέρει τα περί διαστημάτων κλπ.", έχω εκφραστεί επανειλημμένα: η γνώμη μου είναι ότι αυτό που αποκαλείται "αισθητήριο του κόσμου" είναι μεν κάτι το αφηρημένο, αλλά, μιλώντας μουσικά, αυτό διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, ένας εκ των οποίων είναι ΚΑΙ τα διαστήματα ΚΑΙ το ύφος (δεν κατανοώ πώς εννοούσε ο μακαριστός Κοζάνης το ότι "πρέπει να εκλείψει το ύφος" :confused: και το βλέπω μάλλον σε αντίθεση με τη γνωστή εισήγηση στην Ι. Σύνοδο πριν κάποια χρόνια του επίσης μακαριστού Πατρών Νικοδήμου και τις πολύ σαφείς παρατηρήσεις του περί του τι εστί παραδοσιακό ύφος στην ψαλμωδία). Αν ακούσει ο οποιοσδήποτε τον περίφημο εσπερινό από την Αγ. Ειρήνη με το Β' ήχο που δημοσιεύτηκε εδώ, νομίζω καταλαβαίνει διαφορά στο ψάλσιμο μεταξύ καραϊκού και παραδοσιακού ύφους.

Όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει και ο παράγοντας ότι το αισθητήριο του κόσμου έχει πλέον αλλοιωθεί από τα δυτικά διαστήματα και τη μουσική βαρβαρότητα που μας κατακλύζει και δεν αποτελεί πλέον ασφαλές κριτήριο. Θυμηθείτε στο θέμα με το Γαϊτάνο τι υποδοχής έτυχε ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης όχι μόνο από πλήθος κόσμου, αλλά και από αρχιερείς, σε σημείο που να λέγεται ότι αυτό πρέπει να είναι το πρότυπο του ψάλλειν σήμερα!!! Σχετικά είχα εκφραστεί και σε άλλη σελίδα, με αφορμή άλλο ερώτημα φυσικά :
nikosthe said:
Εξαρτάται τι εννοεί κανείς “κόσμο”: ο “κόσμος” τον προηγούμενο αιώνα π.χ. είχε πολύ διαφορετικά μουσικά γούστα από τον σημερινό.
[...]
Φυσικό είναι ο κόσμος να αρέσκεται περισσότερο στην ερμηνεία ενός ψαλμού από έναν τραγουδιστή και όχι από έναν ψάλτη, αφού το αυτί του έχει συνηθίσει τον τραγουδιστή. Σε όσα όμως αυτιά έχουν συνηθίσει τον ψάλτη (ή συγγενικά, τέλος πάντων ακούσματα), αυτό που τους φαίνεται περίεργο και τραβηγμένο είναι η ερμηνεία του τραγουδιστή.
[...]
Έχω συναντήσει ανθρώπους που είχαν ζήσει παλιά στην Κωνσταντινούπολη και μου έλεγαν πόσο αφύσικα τους φαίνονται τα ακούσματα όχι παρακαλώ των Ελλήνων τραγουδιστών, αλλά των Ελλήνων ψαλτών (!) σε σχέση με όσα άκουγαν χρόνια στο Πατριαρχείο. Και είχαν δίκιο: γιατί και η ψαλτική σήμερα στην Ελλάδα έχει τα μαύρα της τα χάλια... Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ούτε τέρατα μορφώσεως ούτε τέρατα μουσικής καλλιέργειας. Απλώς είχαν συνηθίσει το παραδοσιακό ψαλτικό ύφος και αυτά, που σήμερα αρέσουν στον κόσμο, σ' αυτούς φαίνονται τελείως ξένα.
 

tb---

τσοπάνης
#10
Για τον καλύτερο συντονσμό του φόρουμ θα πρότεινα όπως και άλλοι έχουν κάμει , περισσότερους συντονιστές .

Στον αγαπητό Βασίλη Ζάχαρη του εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα τα επίπεδα και να συνεχίσει να αγωνίζεται για την μουσική που τόσο αγαπά.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#11
π. Μάξιμε, Χριστὸς Ἀνέστη!

Εἶμαι κι ἐγώ ἕνα ἀπὸ τὰ thanks στὸ μήνυμα τοῦ κ. Ζάχαρη καὶ ἀφοῦ γράφετε πῶς δὲν καταλάβατε τὴν σημασία του, σᾶς ἐξηγῶ τὴν δική μου περίπτωση.

Θεώρησα τὸ μήνυμα σοβαρό καὶ εἰλικρινὲς καὶ συνεπῶς ἐπιδοκίμασα τὸν συντάκτη του, μολονότι συχνὰ οἱ ἀπόψεις του δὲν μὲ βρῆκαν σύμφωνο στὸ παρελθόν.Ὅμως αὐτὴ τὴν φορὰ ὄντως εἶπε κάποια πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους καὶ τὸν τίμησα μὲ τὸ thanks. Ἄλλωστε δὲν θὰ μποροῦσα νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί του μὲ ἄλλον τρόπο, γνωρίζοντας ὅτι δὲν εὐνοεῖ τὴν συνδιαλλαγὴ μὲ ἀνωνύμους, ὅπως ἐγώ. Αὐτὰ γιὰ τὸ thanks.

Γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τοῦ μηνύματός σας δὲν θὰ πῶ κάτι, ἂν καὶ διαφωνῶ στὸ μεγαλύτερο μέρος, μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ, καθὼς μὲ κάλυψαν καὶ μὲ ἱκανοποίησαν τὰ μηνύματα τῶν κ. Λιναρδάκη καὶ Θεοτοκάτου.
 

Μ.Β.

Ματθαίος Βλάχος
#12
Οι άνθρωποι συχνά νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε σε ομάδες-σχολές. Αυτό ίσως μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς. Δεν πρέπει όμως να χάνεται η ατομικότητα.
Εγώ προσωπικά νιώθω ότι ανήκω στην ομάδα των ψαλτών και μόνο. Δεν θεοποιώ πρόσωπα, ούτε όμως δαιμονοποιώ.
Σέβομαι όποιον προσπαθεί να προσφέρει και αντιπαθώ όποιον προσπαθεί να διαβάλλει.
Το χιούμορ που συχνά επιστρατεύομαι, είναι για να ελαφρύνει το κλίμα και στοχεύει και στις δύο πλευρές.

Το forum πλέον ελάχιστα θετικά μου προσφέρει και πολλά αρνητικά. Θα επιλέξω κι εγώ μια σιωπηλή παρουσία.

Με αγάπη
Ματθαίος
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#13
Αποτελεί ήττα για το φόρουμ και για τον καθένα προσωπικά, αν τελικά σε ένα φόρουμ ψαλτικό, άρα εμμέσως εκκλησιαστικό, η διαφορετικότητα γίνει αιτία διάσπασης, απόρριψης, αποχώρησης. Μη φεύγετε έτσι, μείνετε εδώ και αγωνιστείτε να γίνουμε καλύτεροι. Παίρνετε λίγα θετικά και πολλά αρνητικά; Μείνετε γι' αυτά τα λίγα θετικά και αγνοήστε τα πολλά αρνητικά. Η ίδια η ζωή έχει λίγα θετικά και πολλά αρνητικά, δε σημαίνει ότι πρέπει να την απαρνηθούμε. Εν τέλει, μείνετε για τα λίγα ή πολλά πρόσωπα με τα οποία μπορείτε να νιώθετε ανθρώπινη επαφή και για τα λίγα ή πολλά εφόδια που μπορεί το φόρουμ να σας δώσει για να δοξολογήσετε τον Κύριο.

ΥΓ Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει την υπέροχη ταινία "Το νησί" του Λούγκιν. Τη στιγμή που ο γέροντας Ανατόλιος πεθαίνει, έρχεται πάνω απο το φέρετρό του ο μοναχός Ιώβ συντετριμμένος και του λέει: "Τώρα εγώ πώς θα ζήσω;". Και του απαντά ο Ανατόλιος: "Ζήσε όπως μπορείς, όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Μόνο προσπάθησε να μην αμαρτάνεις πολύ".
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#14
Αποτελεί ήττα για το φόρουμ και για τον καθένα προσωπικά, αν τελικά σε ένα φόρουμ ψαλτικό, άρα εμμέσως εκκλησιαστικό, η διαφορετικότητα γίνει αιτία διάσπασης, απόρριψης, αποχώρησης. Μη φεύγετε έτσι, μείνετε εδώ και αγωνιστείτε να γίνουμε καλύτεροι. Παίρνετε λίγα θετικά και πολλά αρνητικά; Μείνετε γι' αυτά τα λίγα θετικά και αγνοήστε τα πολλά αρνητικά. Η ίδια η ζωή έχει λίγα θετικά και πολλά αρνητικά, δε σημαίνει ότι πρέπει να την απαρνηθούμε. Εν τέλει, μείνετε για τα λίγα ή πολλά πρόσωπα με τα οποία μπορείτε να νιώθετε ανθρώπινη επαφή και για τα λίγα ή πολλά εφόδια που μπορεί το φόρουμ να σας δώσει για να δοξολογήσετε τον Κύριο.

ΥΓ Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει την υπέροχη ταινία "Το νησί" του Λούγκιν. Τη στιγμή που ο γέροντας Ανατόλιος πεθαίνει, έρχεται πάνω απο το φέρετρό του ο μοναχός Ιώβ συντετριμμένος και του λέει: "Τώρα εγώ πώς θα ζήσω;". Και του απαντά ο Ανατόλιος: "Ζήσε όπως μπορείς, όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Μόνο προσπάθησε να μην αμαρτάνεις πολύ".
Εὖγε Γιῶργο,

Πολὺ ὠραῖο μήνυμα, στὸ πνεῦμα τῶν ἡμερῶν, στὸ πνεῦμα τοῦ forum. Ἐπιτέλους, λίγη θετικὴ ἀνοιξιάτικη ἐνέργεια ...
 

Αντωνης Μιχελουδακης

παλαιόν στρουθίον μονάζον
#15
Και γω ευχαριστω τον Γιώργο που φορτισμένος απο το αναστάσιμο και εορταστικό κλίμα γράφει τέτοια όμορφα μνμ.Ας σταματήσουμε να πίνουμε τον οίνο πάντα άκρατο και ας δοκιμάσουμε και λίγο με το ύδωρ όπως οι αρχαίοι ημων πρόγονοι.Τι αξία θα έχει ένας χώρος μονόχνωτος;Αντε γυρίστε όλοι πίσω να κάνουμε μια νέα αρχή.Δεν νομίζω τελικά ότι κανείς από δω μέσα έχει προσωπικά με κάποιους.Αυτό και μόνο αρκεί.
 

vagelis

Antonia Xristoforaki Linardaki.
#16
.................................
Το forum πλέον ελάχιστα θετικά μου προσφέρει και πολλά αρνητικά. Θα επιλέξω κι εγώ μια σιωπηλή παρουσία.
Με αγάπη Ματθαίος
Αγαπητε Ματθαιε Χριστος Ανεστη .
Θα μου επιτρεψεις τα παρακατω :
Το να επιλεξεις ''μια σιωπηλη παρουσια'' και βεβαια ειναι δικαιωμα σου . Προσωπικα θα ηθελα να το ξανασκεφθεις και ευχομαι να παραμεινεις ενεργο μελος .
Ομως ως προς ''Το forum πλέον ελάχιστα θετικά μου προσφέρει και πολλά αρνητικά'' , θα ηθελα να ρωτησω : Τοσες εκατονταδες ηχογραφησεις που εχουν ανεβει στο φορουμ , αρκετες απο τις οποιες ειναι σπανιες , τοσα μουσικα βιβλια , τοσα μουσικα χειρογραφα και λοιπα παρομοια , τοσα θεματα τυπικου , κλπ κλπ , ειναι ''ελαχιστα θετικα'' ;
Και ποια ειναι τα ''πολλα αρνητικα'' ; Οι διαφωνιες σε θεωρητικα θεματα ; Λογικο δεν ειναι να υπαρχουν , αφου αλλο δασκαλο (αλλης σχολης) εχει ο ενας , αλλο ο αλλος κοκ ;
Ολοι μας νομιζω οτι πρεπει να ειμεθα ευτυχεις που μετεχουμε σε αυτο το φορουμ (με τα οποια ενδεχομενως αναποφευκτα μικροελλατωματα του) που διαθετει τοσο ογκο και τοση ποικοιλια θεματων . Το να λεμε οτι προσφερει ''ελαχιστα θετικα και πολλα αρνητικα'' , ειναι τουλαχιστον αδοκιμο .
Ασε που μειωνει και υποβαθμιζει τις προσπαθειες ΟΛΩΝ αυτων (και ειναι αρκετοι) , που μη φειδομενοι χρονου και κοπου , εχουν προσφερει προς κοινο
ωφελος , ΟΛΑ αυτα τα ΠΑΜΠΟΛΛΑ που ανεφερα παραπανω .
Να εισαι καλα .
 

haris1963

παλαιότατο μέλος
#20
Ο Βασίλης ξέρει πολύ καλά για ποιά σημεία έβαλα thanks στο μήνυμά του...

Χριστός Ανέστη.
... Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα επεξεργασίας των δεδομένων που παρατίθενται, ίσως από όλες τις πλευρές, δεν θα βγάλω την «ουρά» μου έξω, και αρκετή προκατάληψη.
...και τα αντίθετα φυσικά όλοι οι μη Καραϊκοί (κατηγορούνται ότι) δεν ξέρουν που τους πάνε τα τέσσερα, είναι λαϊκιστές και αδιάφοροι για τα θεωρητικά, έχουν περιορισμένη αντίληψη και ενώ είναι αδιάβαστοι δογματίζουν κι από πάνω.
Για εμένα γενικοί κανόνες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ! Ο καθένας είναι ξεχωριστό άτομο και ως τέτοιο πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται. Πάει και τελείωσε.
Απλά θα συνεχίσω για λίγο ακόμα να βοηθάω μέχρι να τελειώσουμε την Βιβλιοθήκη του Καμαράδου που με ενδιαφέρει να την μελετήσω ...
Θέλω να ευχαριστήσω όσους κράτησαν και κρατούν ένα επίπεδο εδώ μέσα, και όσους στεναχώρησα να τους ζητήσω μια συγνώμη, δεν έγινε εκ προθέσεως αλλά εκ ζήλου (ίσως και ακρίτου).
Άλλωστε δεν έχω αναθεωρήσει λίγες φορές στην πορεία μου, και εύχομαι να το κάνω πολλές-πολλές φορές ακόμα. Γιατί αυτό είναι και δείγμα της αληθινής επιστημοσύνης! Να μπορείς να αναθεωρείς όταν βλέπεις την αλήθεια την οποία πιθανόν να μην την υποστήριζες πριν.


Ξέρει επίσης πολύ καλά ποιός πρώτος-πρώτος στενοχωρέθηκε με την απόφασή του να αποχωρήσει έστω και προσωρινά από το φόρουμ...

Εδώ θα μοιραστώ την απογοήτευση, με τον "άσπονδο" φίλο Βασ. Ζάχαρη, που με στεναχώρησε πάρα πολύ, σήμερα το απόγευμα.
Στα υπόλοιπα που ειπώθηκαν δεν θα αναφερθώ, γιατί και λίγα λέει ο Θεοτοκάτος

ΧΣ
 
Status
Not open for further replies.
Top