Συναυλία "Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν". Ιερό Προσκύνημα Παναγίας της Εκατονταπυλιανής Πάρου. 29-03-2009

#1
Το οκτώηχο Δοξαστικό του Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου "Θεαρχίω νεύματι".


"Χαἰρε Νύμφη ανύμφευτε" και "Αλληλούια" του Ακαθίστου. Ήχος πλ.Δ΄. Μέλος παλαιό.


Τα πεντηκοστάρια του Τριωδίου "της μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα", "της σωτηρίας εύθυνόν μοι τρίβους Θεοτόκε", σε ήχο πλ.Δ΄ και "τα πλήθη των πεπραγμένων μοι δεινών" σε ήχο πλ.Β΄. Μέλος Πέτρου Πελοποννησίου.

 
Top