Συνέντευξη Κ.Ψάχου

#2
Στο περιοδικό "Εκκλησιαστικόν Βήμα". 15-2-1935
Στο τέλος του άρθρου, λέει ο Ψάχος,

Εν πάσει περιπτώσει, οποίαν γνώμην έχω πλέον επί του ζητήματος της εν τη Εκκλησία ψαλλομένης μουσικής, θα την είπω απεριφράστως και απροκαλύπτως λίαν προσεχώς εις δημοσίαν διάλεξίν μου, καθ' ην θα εκθέσω την κατάστασιν και το απροχώρητον εις ο έφθασεν η εν ταις εκκλησίαις ψαλλομένη μουσική και θα υποδείξω τι πλέον απέμεινε προς διάσωσιν της Βυζαντινής μουσικής ως τέχνης.
Αυτή η συγκεκριμένη 'διάλεξιν' υπάρχει πουθενά?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!. . .
 
Top