Συμεών Θ/Ν κ. ασματική ακολουθία

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Ὁ Γ. Ἀνδρέου δημοσίευσε μιὰ μελέτη στὸ περιοδικὸ Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata (τ. 6/2009, σ. 7-43) μὲ τίτλο: Το χειρόγραφο με αριθμό 2047 της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Αθηνών το οποίο αποδίδεται στο Συμεών αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης: Επαναπροσέγγιση της λεγομένης "ασματικής ακολουθίας".
 
Last edited:
Top