Συλλογὴ μουσικῶν χειρογράφων ἀπὸ τὴ βατοπεδινὴ Σκήτη Ἁγίου Δημητρίου

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#1
Παραθέτω τὰ μουσικὰ χειρόγραφα ἀπὸ τὴ συλλογὴ χειρογράφων τῆς βατοπεδινῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ Ἅγιον Ὄρος. Προέρχονται ἀπὸ τὴ δημοσίευση Е. Lamberz, Ε. Κ. Λίτσας. Κατάλογος χειρογράφων τῆς Βατοπεδινῆς Σκήτης Ἁγίου Δημητρίου. Θεσσαλονίκη 1978. Ἀξιοπρόσεκτα σὲ κάθε περιγραφὴ τῶν χειρογράφων τὰ βιβλιογραφικὰ σημειώματα μὲ ποικίλες πληροφορίες. Δυστυχῶς ἡ φωτογράφηση δὲν εἶναι καλὴ, ἔπρεπε νὰ γίνει γιὰ κἀποιον λόγο βιαστικὰ μὲ ἀρκετὰ πτωχὸ ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ εἶναι εὐανάγνωστο μὲ λίγη προσπάθεια. Βρίσκεται ἐδῶ.
 
Top