Στὸ τέλος τῶν κοινωνικῶν ψάλλεται ἕνα Ἀλληλούια

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Τὰ λειτουργικὰ χερόγραφα ἔχουν ἕνα Ἀλληλούια, σημαντικές, ὅμως, ἐξ ἴσου εἶναι οἱ μαρτυρίες τῶν πρώτων μουσικῶν χειρογράφων.

Μήπως κάποιος εἰδήμων θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς διαφωτίσει; Εὐχαριστῶ.
 

emakris

Μέλος
Μολονότι στις πιο πρώιμες μουσικές καταγραφές Κοινωνικών, στο βιβλίο το λεγόμενο "Ασματικόν" (τέτοιου είδους χειρόγραφα σώζονται από τον 13ο αι. και είναι εξαιρετικά σπάνια), παρεμβάλλεται στη μελοποίηση πλήθος άσημων συλλαβών, είναι σαφές πως το αλληλούια είναι μονό. Ιδού ένα παράδειγμα: Ἀλλε-χε-νε-χε-ου-ε-ου-ε-γκε-ου-ε-νε-χε-ου-ε-χε-χε-ου-ε-λού-ι-α.
 
Top