"Στο μοναστήρι της Σιμωνόπετρας" (video)

"Στο Μοναστήρι της Σιμωνόπετρας" (Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Ζερβουλάκου και Βαγγέλη Σερντάρη)

"Ένας τόπος καθαγιασθείς υπό της αγάπης του Θεού και ανυψωθείς υπέρ πάσαν φθοράν, είναι και ο υψίκορμος Άθως, το αγιώνυμον και ευλογημένον όρος. Εν τω τόπω αυτώ τω αγίω όρει, ο χρόνος συνετρίβη. Παρελθόν δε και παρόν συναντώνται εις ένα ύψιστον ιδεώδες της ορθοδόξου εκκλησίας. Άμα δε και ακαταγώνιστος αυτή η δύναμις, θριαμβεύει εν ταις ψυχαίς οσίων πατέρων, ταπεινών μοναχών, οίτινες αχθέντες μεταξύ ουρανού και γης, διά της κατά Χριστόν ασκήσεως και αγιότητος, συνανύψωσαν και τον τόπον, ενώ τα θεία παλαίσματα της αρετής επέτυχων. Άγγελοι και αγγέλοις συνομιλήσαντες εν τω όρει οι αγωνιζόμενοι και εν ουρανώ τελειωθέντες, θα ακούσουν τους μυστικούς ψιθύρους της θεωθείσης ψυχής, και θα θαυμάσουν την έκπαγλον ωραιότητα ενός κόσμου ιδιομόρφου, αποτελούντος την ευγενεστέραν και πνευματικοτέραν άμα βίωσιν της κατά Χριστόν ζωής και τελειότητος, μη συναντωμένην ουδέν σμικρογραφία εν τω πολυμερίμνω και πολυθορύβω βίω της φευγαλέας καθημερινότητος. Θα ενωτισθούν βηματισμούς αγίων πατριαρχών, βυζαντινών αυτοκρατόρων, αλλά και την αγωνιστικήν δραστηριότητα οσιομαρτύρων και ομολογητών, αναμειξάντων τους ιδρώτας της ασκήσεως με τα τίμια αίματα των υπέρ της ορθοδοξίας μαρτυρίας των. Και τότε θα ομολογήσουν, ότι όντως, το άγιον όρος κατενίκησε την φθοράν και τον όλεθρον, και υψούται επί της γης, ως ακαταγώνιστον προπύργιον της ορθοδοξίας και του έθνους, αφού θα ακουστεί ως εσχάτη φωνή, πριν εισέτι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέλθει, το, νενικήκαμεν τον θείον μαραθωνοδρόμον της ορθοδόξου πίστεως και ευσεβείας". (η συνέχεια στο video)

http://youtube.googleapis.com/v/-r52amvz79Q&hl=en_US&fs=1&rel=0

http://www.youtube.com/watch?v=-r52amvz79Q&feature=channel_page
 

Attachments

  • StoMonastiriTisSimwnopetras.rar
    16.6 MB · Views: 213
Last edited by a moderator:
Back
Top