Στιχηρὰ θεοτοκαρίου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Στιχηρὰ κατανυκτικὰ εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον ψαλλόμενα ἐν τοῖς ἀποδείπνοις μετὰ τὴν πλήρωσιν τοῦ κανόνος τρία, ποίημα Παύλου τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Ἀμορίου» γιὰ κάθε μέρα σὲ ὅλους τοὺς ἤχους

(χφ. Βλατάδων 52 θεοτοκάριο ιε’ αἰ. φφ. 293v-310r).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἡ σειρὰ αὐτὴ τῶν στιχηρῶν μαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ τὰ χφφ. EBE 2303 δύο σειρὲς θεοτοκία στιχηρὰ α' ἥμισυ ιδ' αἰ. φφ. 1r-70r, Μ. Λαύρας Θ-46 παρακλητικὴ ιδ' αἰ. φφ. 1r-164v, Βατοπαιδίου 1001 θεοτοκάριο ιδ' αἰ. φφ. 233v-281v, 1036 ἀνθολόγιο ιε' αἰ. φφ. 74r-163v.
 
Top