Στίχοι προ εξαποστειλαρίων των καθημερινών.

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#1
Στο βιβλίον «Στιχολόγιον» του Απ. Παπαχρήστου έχει μελοποιημένους τους κάτοθι στίχους και τιτλοφορούνται ως εξής:

Στίχοι προ των εξαποστειλαρίων όλων των ημερών της εβδομάδος πλην Κυριακής
Ήχος Β΄

Εξαπόστειλον το φως σου Κύριε (εκ β΄)

Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειάν σου* αυτά με ωδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος άγιόν σου και εις τα σκηνώματά σου.

Γνωρίζουμε πηγές που να αναφέρεται;
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

1ον) Γιατί δέν ρωτᾶς τόν ἴδιο. Ἔχεις δείξει πῶς ἔχεις πρόσβαση λόγῳ ἐντοπιότητος.
2ον) Πρόκειται περί φωταγωγικοῦ καί ὄχι ἀκριβῶς περί στίχων καί συνδυασμοῦ φωταγωγικοῦ μὲ ἐξαποστειλάριο. Διάβασε ὅλα τά μηνύματα αὐτοῦ τοῦ θέματος.
3ον) Τό ὅτι τά ἐξαποστειλάρια ἐλέγοντο ὑπό στίχον (ὅπως καθίσματα π.χ. καί σήμερα ἔχουν ἐκτοπισθεῖ) εἶναι γνωστόν. Καί τό ἀρχαιότερο ἐξαποστειλάριο τό· Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, λέγεται ὑπό στίχους τοῦ 98 ψαλμοῦ, πού σήμερα ἔχει διασωθεῖ μόνον ἕνας ὁ 5· Ὑψοῦτε Κύριον τόν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι.
4ον) Ὁ στίχος πού παραθέτει καί μελοποιεῖ ὁ κ. Παπαχρήστου εἶναι σαφῶς ἀπό τόν 42 ψαλμό ὁ 3· Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου· αὐτά με ὡδήγησαν καὶ ἤγαγόν με εἰς ὄρος ἅγιόν σου καὶ εἰς τὰ σκηνώματά σου. Τό· Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου Κύριε (ἐκ β΄) δέν εἶναι στίχος ἀλλά φωταγωγικόν. Πρόκειται, λοιπόν, γιά συνδυασμό φωταγωγικοῦ καί ἐξαποστειλαρίου, ὅπως τίς Κυριακές ἔχουμε συνδυασμό τοῦ ἀρχαίου ἐξαποστειλαρίου μέ τά μεταγενέστερα ἐξαποστειλάρια τά ὁποῖα τίθενται ὑπό τόν στίχον Ὑψοῦτε Κύριον τόν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι. Δηλαδή σ᾿ αὐτό πού παραθέτεις, ὁ κ. Παπαχρήστου ἐννοεῖ δύο φορές τό φωταγωγικό καί ὑπό τόν στίχον· Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου· αὐτά με ὡδήγησαν καὶ ἤγαγόν με εἰς ὄρος ἅγιόν σου καὶ εἰς τὰ σκηνώματά σου, τό ἐξαποστειλάριον τῆς ἡμέρας. Θέλει νά ἐφαρμόσει κάτι ὅπως τίς Κυριακές, μέ τό συνδυασμό τοῦ ἀρχαίου ἐξαποστειλαρίου μέ τά μεταγενέστερα ἐξαποστειλάρια.


 
Top