Στίχοι μετά το θεοτοκίο στις Ώρες

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Από συνήθεια παλαιότερα παραλείπαμε τους στίχους μετά το θεοτοκίο π.χ. στην Α' ώρα

Εὐθὺς ψάλλομεν τοὺς ἑπόμενους στίχους δευτεροῦντες τοὺς τρεις καὶ τρισσεύοντες τον τελευταῖον ψάλλοντες αὐτὸν μεγαλοφώνως καὶ ἀργῶς
Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν σου, καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία.
Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων, καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου.
Τὸ πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου.

μέχρι που Αγιορείτης επισκέπτης το παρατήρησε και μας διόρθωσε αλλά τα διάβασε από μία φορά όχι δηλαδή ψαλτά και όχι διπλά και τριπλά όπως αναφέρει το Ωρολόγιον. Είναι όντως αυτή η συνειθισμένη τάξη; Ευχαριστώ.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Από συνήθεια παλαιότερα παραλείπαμε τους στίχους μετά το θεοτοκίο π.χ. στην Α' ώραμέχρι που Αγιορείτης επισκέπτης το παρατήρησε και μας διόρθωσε αλλά τα διάβασε από μία φορά όχι δηλαδή ψαλτά και όχι διπλά και τριπλά όπως αναφέρει το Ωρολόγιον. Είναι όντως αυτή η συνειθισμένη τάξη; Ευχαριστώ.

Συνειθισμένη που;

Το ρωσικό Ωρολόγιο το έχει χωρίς επεξηγήσεις (για την τάξη στη Τεσσαρακοστή παραπέμπει στο Τριώδιο. Εκεί είναι όντως όπως λες (διπλά και τριπλά)).
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
μέχρι που Αγιορείτης επισκέπτης το παρατήρησε και μας διόρθωσε αλλά τα διάβασε από μία φορά όχι δηλαδή ψαλτά και όχι διπλά και τριπλά όπως αναφέρει το Ωρολόγιον. Είναι όντως αυτή η συνειθισμένη τάξη; Ευχαριστώ.
Ὄντως πρόκειται γιά ἀσάφεια τοῦ Ὡρολογίου. Διάβασε ΤΓΡ σ. 106 καθώς καί σ. 109 γιά τίς νηστεῖες Χριστουγέννων καί Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπου ἰσχύουν τά ἴδια.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Τὰ «Τὰ διαβήματά μου...», «Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητὸς...», «Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν...», «Μὴ δὴ παραδώῃς ἡμᾶς εἰς τέλος...» ψάλλονται (ΤΜ σσ. 202-203) ὡς ἑξῆς: «Τὰ διαβήματά μου...» ἐκ γ’ καὶ οἱ λοιποὶ στίχοι ἅπαξ (Ω σ. 50), «Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητὸς...» γ’ καὶ τὸ ὑπόλοιπο ἅπαξ (Ω σ. 51, Σ7 φ. 8v), «Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς... ὁ σωτὴρ ἡμῶν» γ’ καὶ τὸ ὑπόλοιπο ἅπαξ (Ω σ. 53, D I σ. 808, ὑπ. 2, D ΙΙΙ σ. 11, ὑπ. 11, Σ7 φ. 8v), «Μὴ δὴ παραδῷς (Ω) ἡμᾶς εἰς τέλος...ἀφ’ ἡμῶν» γ’ καὶ τὸ ὑπόλοιπο ἅπαξ (Ω σ. 54, D Ι σ. 808, ὑπ. 2, Σ7 φ. 8v).


Ὅπου:
Σ7 = Χειρόγραφο Σινᾶ 1097, σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 (χάσματα: 23-9/26-9, 29-6/20-7. Τὰ στοιχεῖα τῶν σιναϊτικῶν χειρογράφων προέρχονται ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο μικροταινιῶν τοῦ κέντρου Σιναϊτικῶν Μελετῶν τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν).

ΤΜ = Μ. Arranz Le Typicon du monastere du saint -Sauveur a Messine (Τυπικό - τῆς στουδιτικῆς οἰκογένειας - τῆς ὀρθόδοξης μονῆς τοῦ Σωτῆρος Μεσσήνης Σικελίας, χειρόγραφο τοῦ 1131) στὸ Orientalia Christiana Analecta 185 Roma 1969. Διαθέσιμο στὸ διαδίκτυο: http://www.analogion.com/forum/showthread.php?t=5622&page=2

Ω = χφ. Σινὰ 863 «ὡρολόγιον κατὰ τὸν κανόνα τῆς λαύρας τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Σάβα» θ’ αἰῶνος, τὸ παλαιότερο σωζόμενο, ἔκδ. J. Mateos Un Horologion inedit de saint-Sabas. Le codex sinaitique grec. 863 (ix siecle) στὸ Studi e testi 233 vol. III Citta del Vaticano 1964 σσ. 48-58.

D I-III = A. Dmitrievskij Opisanie Liturgiceskich Rukopisei (Ἐπισκόπηση λειτουργικῶν χειρογράφων ἀνατολῆς) τόμοι Ι καὶ ΙΙΙ τυπικά, τόμος ΙΙ εὐχολόγια, ἔκδ. α’: τόμος Ι 1895, ΙΙ 1901, ΙΙΙ 1917, ἔκδ. β’: 1965 (τυπικὸ μονῆς Εὐεργέτιδος (στουδιτικὴ οἰκογένεια) τέλη ια’ αἰ. στὸν τ. Ι σσ. 256–656). Διατίθεται στὴν ἱστοσελίδα: http://analogion.com/forum/showthread.php?p=50145#post50145


 
Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Ευχαριστώ όλους. Ο π. Leo που κοίταξα τώρα έχει εδώ

Εὐθὺς ψάλλομεν τοὺς ἑπόμενους στίχους δευτεροῦντες τοὺς τρεις καὶ τρισσεύοντες τον τελευταῖον ψάλλοντες αὐτὸν μεγαλοφώνως καὶ ἀργῶς
Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν σου, καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία.
Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων, καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου.
Τὸ πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου
Στην Γ' ώρα λέειΕἰ δὲ ἔψαλτο «Θεὸς Κύριος…», ἤτοι ἐν μνήμῃ ἑορταζομένου ἁγίου, οὐ ψάλλομεν τὸ «Κύριε, ὁ τὸ Πανάγιόν σου Πνεῦμα» , ἀλλὰ λέγομεν·
Δόξα
Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός, εὐλογητὸς Κύριος ἡμέραν καθ' ἡμέραν· κατευοδώσαι ἡμῖν ὁ Θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Θεὸς τοῦ σώζειν.που φαίνεται ελλιπές. Στην ΣΤ'ώρα λέειΚαὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ὅτι οὐκ ἔχομεν παρρησίαν διὰ τὰ πολλὰ ἡμῶν ἁμαρτήματα, σὺ τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα δυσώπησον, Θεοτόκε Παρθένε· πολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν ἱκεσίας ἡ πάνσεμνος, ὅτι ἐλεήμων ἐστί, καὶ σῴζειν δυνάμενος, ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος.

Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου, Κύριε, ὅτι ἑπτωχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ἡμῖν, ὁ Θεός,ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε, ῥῦσαι ἡμᾶς, καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνοματός σου.


 
Top