Σελίδες 66-88

#1
Αναρτώ τη συνέχεια της "μεταγραφικής" μου προσπάθειας.

Το μεγαλύτερο διάστιχο στην παράγραφο με τους χαρακτήρες της βυζαντινής μουσικής επιβάλλεται λόγω του συνδυασμού του προγράμματος γραφής της με το word.

Ευχαριστώ και ... συνεχίζω!
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Κι ἐμεῖς εὐχαριστοῦμε καί πάλιν συγχαίρωμεν!!!
Ἐγώ τά μουσικά σημάδια δέν ἔχω τήν δυνατότητα νά τά συμπεριλάβω καί στά σημεῖα ἐκεῖνα ὑπάρχει κενό σημειούμενο μέ […].
Πολύ ἐνδιαφέροντα καί πάλι τά ἐξιστορούμενα καί γραφόμενα. Δέν τά σχολιάζω· θά τά διαβάσετε. Παραθέτω μόνον δύο σημεῖα:

§ 59. Πρώτιστον βοήθημα θά ἔχῃ ὁ διδάσκων τήν μουσικήν τό τοιοῦτον ὄργανον, καθώς καί κάθε ψάλτης θά εἰμπορῇ νά καταρτίζῃ τούς χορούς του διδάσκων τά μέλη ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὀργάνου τοῦ ναοῦ του· δέν βλέπω δέ τόν λόγον διατί ἔστιν ὅτε νά μήν εἰμπορῇ νά τόν συνοδεύῃ καί ψάλλοντα, ἐάν τοῦτο ἀπεφασίζετο ἐκκλησιαστικῶς ποτε.
§ 73. Ἐάν τό πρᾶγμα εἶναι δυνατόν, ἀφοῦ διά τῆς φωνοληψίας ἐξασφαλισθῇ ἡ αὐτοτέλεια τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς φρονῶ ὅτι θά εἶναι πρός τό συμφέρον αὐτῆς, ἐάν τά μέλη τῆς μουσικῆς ταύτης ἀποδοθοῦν διά τῆς παρασημαντικῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς. Μία τοιαύτη πρᾶξις θά ἐξυπηρετήσῃ τήν βυζαντινήν μουσικήν, διότι, διά τοῦ μέσου τούτου, θά τήν γνωρίσουν ὅλοι οἱ μουσικοί τοῦ κόσμου. Ἐκτός τοῦ πλεονεκτήματος τούτου, φρονῶ ὅτι οἱ ἕλληνες μουσικοί θά ἔχουν τήν εὐκαιρίαν νά ἐμπνευσθοῦν ἐκ τῶν βυζαντινῶν μελῳδιῶν καί νά δημιουργήσουν ἕνα ὅλως νεώτερον τύπον νεοελληνικῆς πολιτικῆς μουσικῆς. Δέν μοί φαίνεται ὅτι τοῦτο εἰμπορεῖ νά εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατον.
 

Attachments

Top