Σάββατον μετά την της Σαμαρείτιδος

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Θα χρειαστεί να ψάλλω αύριο Σάββατο 28/5 και θα ήθελα κάποια βοήθεια με τα τυπικά. Τα Δίπτυχα γράφουν :
«᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος...
῾Η ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν ἐν τῷ Πεντηκοστα*ρίῳ τάξιν· ἐξαποστειλάριον καὶ κοντάκιον μόνον τὰ τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος.»
Το Πεντηκοστάριο έχει καθίσματα, αίνους και απόστιχα.
Κάνω κάποιες υποθέσεις σχετικά με κανόνες, καταβασίες, τιμιωτέρα και Δοξολογία αλλά θα προτιμούσα να τα ακούσω από αρμοδιότερα χείλη.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τό Πεντηκοστάριο τά ἔχει ὅλα ὅσα χρειάζονται. Ἀπολυτίκια φαίνονται στόν ἑσπερινό καί γιά ὅσα ἀναγράφει «τῆς Ἑορτῆς» (ἐννοεῖται ὅτι) τά παίρνουμε ἀπό τήν Κυριακή.
Δέν προβλέπονται καταβασίες καί μεγ. δοξολογία. Οἱ εἱρμοί τοῦ κανόνος τοῦ Μηναίου ἀπό γ΄, στ΄, η΄ καί θ΄ καί Τιμιωτέρα. Κανόνες· τῆς Σαμαρείτιδος μετά τῶν εἱρμῶν καί τοῦ Μηναίου ἄνευ τῶν εἱρμῶν.
Ἄν τά Δίπτυχα γράφουν· «ἐξαποστειλάριον καὶ κοντάκιον μόνον τὰ τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος», πρόκειται γιά σταθερή διάταξη, πού σημαίνει ὅτι ἄν ἔχει τό Μηναῖο δέν λέγονται, ἀφοῦ δέν πρόκειται γιά ἑορταζόμενο ἅγιο.

Πιστεύω νά καλυφθήκατε.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Ἐπίσης νά συμπληρώσω, ἐπειδή βλέπω ὅτι μνημονεύετε καί τό· «᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος...» —καί ἐξ αὐτοῦ νά σκέπτεσθε γιά καταβασίες καί μεγ. δοξολογία— ὅτι δέν πρόκειται γιά ἀπόδοση δεσποτικῆς ἑορτῆς, οὔτε αὐτό οὔτε τά ἄλλα Σάββατα. Θέματα Κυριακῶν εἶναι αὐτά καί βασικά τηροῦνται οἱ ἀκολουθίες τῶν καθημερινῶν ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, μέ συμπλήρωση βέβαια καί τροπαρίων αὐτῶν τῶν θεμάτων μαζί μέ τά ἀναστάσιμα λόγω τῆς περιόδου.
Μόνον γιά τό Σάββατον τοῦ Θωμᾶ τό ΤΜΕ (καί τό προηγούμενο ΤΚΠ) πρωτοτυπεῖ ἐν σχέσει μέ τά παλαιά τυπικά καί τό Πεντηκοστάριον, κι αὐτό γιατί ἡ Κυριακή/ἑορτή τοῦ Θωμᾶ εἶναι δεσποτική ἑορτή. Τό ΣΤ ὅμως δέν συναινεῖ οὔτε γιά τό Σάββατον τοῦ Θωμᾶ, ἄν καί θεωρεῖ ὅτι δέν εἶναι ἄστοχος μιά τέτοια πρόβλεψη. Ὄχι ὅμως γιά τά ἑπόμενα Σάββατα.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4

Ἄν τά Δίπτυχα γράφουν· «ἐξαποστειλάριον καὶ κοντάκιον μόνον τὰ τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος», πρόκειται γιά σταθερή διάταξη, πού σημαίνει ὅτι ἄν ἔχει τό Μηναῖο δέν λέγονται, ἀφοῦ δέν πρόκειται γιά ἑορταζόμενο ἅγιο.


Δηλαδὴ δὲν λέγονται ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τὸ «Σαρκὶ ὑπνώσας...» καὶ τὸ «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ...», οὔ τε τὰ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Δηλαδὴ δὲν λέγονται ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τὸ «Σαρκὶ ὑπνώσας...» καὶ τὸ «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ...», οὔ τε τὰ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.
Ἡ διατύπωση τῶν Διπτύχων εἶναι φράση τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἀπό τόν ὄρθρο. Καί ἐξηγήθηκε ὅτι ὅπου «τῆς Ἑορτῆς» = «τῆς Σαμαρείτιδος». Τό Μηναῖο στίς 28/5 ἔχει κοντάκιον τό ὁποῖον δέν ἀναγινώσκεται.
Γιά τό κοντάκιο τῆς λειτουργίας (καί τούς κανόνες) ὑπάρχει σημείωση στίς 26, στίς δέ 25 ἔχει γίνει ἡ ἀπόδοση τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Ἐσφαλμένως στό Πεντηκοστάριον μετά τήν α΄ στιχολογία τίθεται τό α΄ θεοτοκίον.
Ὁ π. Νεκτάριος (μέ τόν ὁποῖον τό εἴχαμε συζητήσει) τό διευκρινίζει στή φυλλάδα πού συντάσσει καί τοποθετεῖ ἄλλο ἀπό τήν Παρακλητική.

http://www.porphyrios.gr/index.php/...fyllades/723-2019-06-01-sabbaton-samareitidos
http://www.porphyrios.gr/files/fyllades/syntetagmenes/2019/2019-06-01_sabbaton_samareitidos.pdf

Σημ. Ἐν τῷ ἐντύπῳ εὑρίσκεται, μᾶλλον ἐκ παραδρομῆς τὸ Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, ἤδη χρησιμοποιηθὲν εἰς τὰ ἀπολυτίκα.
 
Top