Προκείμενο καὶ ἀνάγνωσμα ἑσπερινοῦ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Μετὰ τὸ προκείμενο τῆς ἑσπέρας ἀρχικὰ ἀκολουθοῦσε ἀνάγνωσμα. Καθημερινὸ ἀνάγνωσμα ἑσπερινοῦ προβλέπει ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Βενεδίκτου τοῦ ἔτους 540 (Ἁγίου Βενεδίκτου Κανονισμὸς τοῦ ὀρθοδόξου μοναχικοῦ βίου Κατὰ μετάφρασιν ἐκ τοῦ λατινικοῦ πρωτοτύπου ὑπό Παύλου ἱερομονάχου ἁγιορείτου Ἅγιον Ὄρος 1986 σ. 75), ἡ Ὑποτύπωσις δὲ τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου μεταξὺ τῶν ἐτῶν 962-963 ἀναφέρει ὅτι «ἕως δὲ τῶν ἁγίων πάντων ἐν τοῖς λυχνικοῖς προκείμενον οὐ ψάλλομεν ἑκάστης ἡμέρας» (Ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικοδήμου (Μπιλάλη) Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης τόμος β’ Τὰ εὑρισκόμενα κείμενα 2000 σ. 210). Ἐδῶ πρέπει νὰ ἔχομε παράλειψη προκειμένου, λόγῳ ἀργίας προφητολογίου κατὰ τὴν περίοδο ἀνάγνωσης τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Καθημερινὸ ἀνάγνωσμα ἑσπερινοῦ προβλέπουν καὶ οἱ κοινοβιακοὶ κανονισμοὶ τοῦ ἀββᾶ Κασσιανοῦ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 419-426
(ἀββᾶ Κασσιανοῦ Συνομιλίες μὲ τοὺς πατέρες τῆς ἐρήμου τ. 2 2006 σ. 325).
 
Top