Προκείμενον. Ἦχος α'. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς (μεταγραφή Ιω. Αρβανίτη)

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Προκείμενον. Ἦχος α'. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς. Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ, Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ.
(κατά το χειρόγραφο Πάτμου αρ. 221)

https://www.academia.edu/43624693/G...keimenon_in_mode_1_transcribed_by_I.Arvanitis

Το ψάλλει η Cappella Romana (διευθ. Alexander Lingas)

 
Top