Προκείμενον Όρθρου 29ης Αυγούστου

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Κατά το Τ.Α.Σ. και Μηναίον. Ήχος Δ'. Ψαλμός 115ος:
[FONT=&quot]Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τ[FONT=&quot]οῦ[/FONT][FONT=&quot] ὁσίου αὐτοῦ.[/FONT][/FONT]
Στίχος:
[FONT=&quot]Τὶ ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ[FONT=&quot] περὶ πάντων, [/FONT]ὦν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;[/FONT][FONT=&quot];

[/FONT]Κατά το Τ.Ε. Ήχος Δ'. Ψαλμός 131ος:
Εκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου.
Στίχος:
Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ καὶ πάσης τῆς πρᾳότητος αὐτοῦ.


Κατά το Τ.Σ.Μ. Ήχος Δ'. Ψαλμός 113ος:
[FONT=&quot]Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε.
[/FONT]
Στίχος:
Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ ἔργα αὐτοῦ·


 
Last edited:
Top