Προκείμενα παννυχίδων Μεγάλης Ἑβδομάδος

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«Προκείμενα ψαλλόμενα τῇ μεγάλῃ ἑβδομάδι ἑσπέρας εἰς τὴν παννυχίδα.

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Δευτέρᾳ ἑσπέρας προκείμενον ἦχος α'.
Ἐξελοῦ με Κύριε ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ.
Στίχ. Οἵ τινες ἐλογίσαντο ἀδικίαν.

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τρίτῃ ἑσπέρας προκείμενον ἦχος βαρύς.
Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ὁ Θεός.
Στίχ. Ῥῦσαι με ἐκ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν καὶ ἐξ ἀνδρῶν αἱμάτων σῶσον με.

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τετάρτῃ ἑσπέρας προκείμενον ἦχος βαρύς.
Οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ.
Στίχ. Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

(χφ. Φλωρεντίας S. Marco 704, ἐκλογάδιο ιβ' αἰ. φ. 7v). 
Top