Προθεωρία ΤΜΕ Γεωργίου Βιολάκη

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Ἡ προθεωρία τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως (ΤΜΕ), ἤ ἄλλως τοῦ «Τυπικοῦ τοῦ Βιολάκη», πού ὑπάρχει ἐδῶ, εἶναι βασική καί ἐκ «τῶν ὧν οὐκ ἄνευ» γνώση γιά ἀνώτερο καί κατώτερο κλῆρο καί κάθε ἀσχολούμενο μέ τά τῆς θείας λατρείας.
Παραλλήλως πρέπει νά γίνει ὑποχρεωτικό μάθημα στίς Σχολές, κρατικές ἤ μή, ἐκκλησιαστικές ἤ μή, πού εὐελπιστοῦν νά βγάλουν ψάλτες.

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Στήν Προθεωρία τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως (ΤΜΕ), ἤ ἄλλως τοῦ «Τυπικοῦ τοῦ Βιολάκη», πού ἔχει ψηφιοποιήσει πληκτρολογώντας ὁ Παναγιώτης Παπαδημητρίου, θεωρῶ ὅτι ἀπαραιτήτως συμπεριλαμβάνονται καί τά ἑπόμενα κεφάλαια, ἤτοι «Τυπική Διάταξις τῆς καθ᾿ ἡμέραν Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί Λειτουργίας» καί «Τυπική Διάταξις τῆς ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί Λειτουργίας», τά ὁποῖα ἀναρτῶ, μέ τήν εὐχή πρός τόν Παναγιώτη ἤ καί ἄλλα μέλη, ὅπως προχωρήσει ἡ ψηφιοποίηση καί ὅλου τοῦ Τυπικοῦ μέ τήν μέθοδο τῆς ὀπτικῆς ἀναγνώρισης.
Ἐπίλεκτα μέλη, ὅπως ὁ nektar, δραστηριοποιοῦνται σ᾿ αὐτά, ἀλλά χρειάζεται συλλογική δουλειά, γιά ἕνα νέο ἀπόκτημα τοῦ Ψαλτολογίου!

 

Attachments

Top