Προεόρτια των καθημερινών Ευαγγέλια του Σταυρού.

Κατά την περίοδο που διανύουμε , 10-13 Σεπτεμβρίου , προβλέπονται τέσσερα προεόρτια του Σταυρού Ευαγγέλια ,πέραν των προβλεπομένων για το Σάββατο και την Κυριακή προ της Εορτής.
Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής:
1. Γιατί κατά την Εορτή του Σταυρού προβλέπονται προεόρτια Ευαγγέλια των καθημερινών;
2. Πως αυτά χρησιμοποιούνται είτε γίνεται διπλανάγνωση είτε μη;
3. Μήπως προβλέπονται για την περίπτωση που το Πάσχα είναι πρώιμο και απορούμεν καθημερινών Ευαγγελίων μέχρι της ενάρξεως του Λουκά;

Υ.Γ Ανάλογα ερωτήματα νομίζω ότι μπορούν να τεθούν και για τα μεθέορτα Ευαγγέλια των καθημερινών των Φώτων.
 
1. Διότι κατ' αὐτὲς τὶς ἡμέρες μαρτυρεῖται «προσκύνησις τῶν τιμίων ξύλων».

2. Ἐὰν γίνεται διπλανάγνωση προηγοῦνται τὰ τῆ ἡμέρας (στὶς 13/9 τὸ τῆς 29/6) καὶ ἕπονται τὰ προεόρτια. Κατὰ τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως παραλείπονται. Χωρὶς διπλανάγνωση λέγονται μόνο τὰ προεόρτια.

3. Ὄχι.

Κατὰ τὰ μεθέορτα τῶν Φώτων προηγοῦνται τὰ μεθέορτα Εὐαγγέλια μέχρι «τὸ ἀπόλουτρον τῶν Φώτων» (ἀπόλουσις τῶν φωτιζομένων) στὶς 14/1 κατὰ τὰ χφφ. Χωρὶς διπλανάγνωση παραλείπονται, ὅπως καὶ κατὰ τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα.
 
Ὁπωσδήποτε ἔχουν σχέση μέ πρώιμον Πάσχα, ἰδίως μέ τό π.ἡ.. Ἀποστολικά ἐπαρκοῦν, καθόσον οἱ ἀποστολικές ἑβδομάδες εἶναι περισσότερες ἀπό τίς εὐαγγελικές (πρβλ. ΣΥΜΒΟΛΗ 10, σ. 44 ὑπ. 14).
Τό αὐτό και για τα μεθέορτα Ευαγγέλια των καθημερινών των Φώτων (πρβλ. ΣΥΜΒΟΛΗ 11, σ. 47 ὑπ. 19 & ΤΓΡ, σ. 124).
 
Back
Top