Πλούσιοι επτώχευσαν, αρχαίο μέλος, ήχος βαρύς διατονικός

Back
Top