Πεντηκοστάριον Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


«Καὶ μετὰ τὸν ν’ τὸ πεντηκοστάριον· Σήμερον γεγηθότες ἅπαντες Θωμᾶν τὸν θεηγόρον, ἐγκωμίοις ᾄσμασιν ὑμνήσωμεν συμφώνως, δι’οὗ φῶς ἐπέγνωμεν αἴγλης τῆς τρισηλίου. Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. Εἶτα· Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου. Ἰδιόμελον ἦχος πλ. β’. Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστης Χριστὲ πρὸς τοὺς μαθητάς...»

(Πεντηκοστάριον ἐκδ. Βενετίας 1525, 1544).
 
Top