Παρασκευή προ των Βαΐων: Περί του ήχου του ιδιομέλου αποστίχων αίνων "Περιφρονήσασα ψυχή μου"

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#1
Στον όρθρο της Παρασκευής προ των Βαΐων στα απόστιχα υπάρχει το ιδιόμελον "Περιφρονήσασα ψυχή μου" σε ήχο Δ' (στο Τριώδιο Φωτός και στα λειτουργικά κείμενα π. Λέο). Ακολούθως εμφανίζεται ως ομόηχον το μαρτυρικόν

Μαρτυρικὸν

Τοὺς Ἀθλοφόρους τοῦ Χριστοῦ δεῦτε λαοὶ ἅπαντες τιμήσωμεν, ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τοὺς φωστῆρας τοῦ Κόσμου, καὶ κήρυκας τῆς Πίστεως, τὴν πηγὴν τήν ἀένναον, ἐξ ἧς ἀναβλύζει, τοῖς πιστοῖς τὰ ἰάματα, αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην δώρησαι τῷ Κόσμῳ σου, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

το οποίο ψάλλουμε κάθε Σάββατο Α' ήχου στους αίνους και μάλιστα πρώτο στη σειρά.

Τελικά το τροπάριο αυτό σε ποιον ήχο ανήκει; Εμφανίζεται αλλού ως Δ' ήχου;

Ευχαριστώ
 

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#2
Σωτήρη, μήπως το ιδιόμελον "Περιφρονήσασα ψυχή μου" είναι σε α' ήχο; Στο Μουσικόν Τριώδιον του Δοσιθέου πάντως το έχει τονισμένο σε α' ήχο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Καί ὁ ἀείμνηστος π. Κων/νος Παπαγιάννης στό «Διορθώσεις καί Παρατηρήσεις εἰς τό Τριῴδιον» (τ. Α΄ σ. 181) ἀναφέρει τό σφάλμα, πού ὑπάρχει καί στό Τριῴδιον Ἀ. Δ.. Στό δικό του Μουσικόν Τριῴδιον σέ α΄ ἦχο τό τονίζει.
Ἀπό τά παλαίτυπα πού προτείνονται στό Ψ ἄνοιξα τό Τριῴδιον τοῦ 1586 καί ἐπισυνάπτω τή σχετική σελίδα (πού φαίνεται ὁ α΄ ἦχος).
Εὐχαριστοῦμε γιά τό θέμα.

 

Attachments

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
Κοιτώντας στα Τριώδια που έχουν αναρτηθεί κατά καιρούς, σε α΄ήχο απαντάται στα Τριώδια του 1586, του 1724 και του 1879 (Ρώμης). Στα υπόλοιπα (1850, 1856, 1876) είναι σε δ΄ήχο.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6
«Ἦχος α’»

(χφφ. Μ. Λαύρας Γ-12 στιχηράριο ι’ αἰ. φ. 18v, Σινὰ 735 τριῴδιο ι’ αἰ. φ. 111r, 755 τριῴδιο ι’ αἰ. φ. 127r, Μ. Λαύρας Γ-67 στιχηράριο τέλη ι’-ἀρχὲς ια’ αἰ. φ. 13v, Reg. gr. Pio. II. 30 τριῴδιο ια’ αἰ. φ. 163v).
 
Top