Πανθέκτη Ἱερὰ Ἐκκλησιαστική

nektar

νεοαρχάριος
Ὁ ἰατροφιλόσοφος Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Πύρρος (1774-1853), βιογραφικὸ καὶ ἐργογραφία ἐδῶ καὶ ἐδῶ, ἐξέδωσε τὸ ἔργο «Πανθέκτη, Ἱερὰ Ἐκκλησιαστική» (Ἀθῆναι, 1852), χαρακτηριζόμενον ὡς Συνθετικὴ Ἀνθολογία Λειτουργικῶν Κειμένων (all-in-one), ἀναφορὰ ἐδῶ καὶ εδῶ, ἀλλὰ καὶ ἐδῶ (ἀπὸ τὸ ψηφιακὸν ἀποθετήριον τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, Ἥλιος, ).

* * *​

ΠΑΝΘΕΚΤΗ ΙΕΡΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
διῃρημένη εἰς τόμους τρεῖς.

Ὁ ΠΡΩΤΟΣ τόμος περιέχει τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἀκολουθίαν, τὰς ὥρας,
τὸν Ἐσπερινόν, τὸν ὄρθρον, καὶ τὰ τυπικὰ ἕως τὸ τέλος τῆς λειτουργίας,
πρὸς τούτοις δὲ τοὺς κύκλους τοῦ Ἡλίου, τῆς Σελήνης, τὰ σεληνοδρόμια
καὶ πασχάλια παντοτεινά, τοὺς Ἤχους καὶ Ἑωθινά,
καθὼς ὁ ἑπόμενος Πίναξ αὐτῶν παρασταίνει τὴν ἀλήθειαν.

Ὁ ΔΕΥΤΕΡΟΣ τόμος περιέχει τὴν ἀκολουθίαν ὅλων τῶν ἁγίων,
τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἔτους ἤτοι τὰ ἑσπέρια τροπάρια, τὰ ἀπόστιχα
καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ἐν συντόμῳ κλπ. διωρθωμένα πρὸ πολλοῦ παρὰ
τοῦ Θεολόγου καὶ κριτικωτάτου Διδασκάλου μου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου.

Ὁ ΤΡΙΤΟΣ τόμος περιέχει τὰ Τριώδιον καὶ Πεντηκοστάριον
καὶ ἄλλα ἀναγκαῖα εἰς τὴν ἀκολουθίαν,
πολλάκις τυπωμένη εἰς τὴν Ἐνετίαν,
ἤδη δὲ ἐπιδιορθωθεῖσα καὶ πλουτισθεῖσα μὲ εἰκόνας Ἁγίων.

Θεωρηθεῖσα δὲ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος

Ἐτυπώθη ἰδίοις ἀναλώμασιν ὑπὸ τοῦ γηραιοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχιμανδρίτου
Διονυσίου Πύῤῥου τοῦ Θετταλοῦ,
Ἰατροδιδασκάλου καὶ Ἱππότου τοῦ Βασιλικοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος,
καὶ μέλους τῆς ἐν Ἀθήναις Ἰατρικῆς καὶ Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας τῶν Ἑλλήνων.

Ἐν Ἀθήναις
Τύποις, Λαζάρου Δ. Βιλαρᾶ, Καὶ Βασιλείου Π. Λιούμη
1852

Καταφόρτωσις ἐδῶ: Τόμος Α (56.1 MB), Τόμος Β (70.8 MB), Τόμος Γ (77.0 MB).

* * *​

Τὸ νεώτερον ταύτης τῆς ἀναρτήσεως δὲν εἶναι αὐτὴ καθ᾿ αὐτὴ ἡ παράθεσις τῶν συνδέσμων καταφορτώσεως (ὡς ἐν τῷ προσφάτῳ χρησιμοτάτῳ καταλόγῳ καταφορτώσεων, ἐδῶ), ἀλλὰ ἡ -κατὰ τὴν διεξοδικὴν ἀναζήτησιν σπανίων ἀκολουθιῶν καὶ ὑμνολογικῶν- ἀπὸ καιροῦ ἀνεύρεσις τριῶν σχετικῶν ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ β´ τόμου.

Συνημμένως λοιπόν, ἀναρτῶνται τὰ ἑξῆς εὑρεθέντα:

α) ὑμνολογικὰ τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου Πύρρου τοῦ Παρθένου ἑορταζομένου τὴν Α´ Ἰουνίου (συντεθέντα ἴσως λόγῳ τοῦ συνεπωνύμου τοῦ Διουνσίου Πύρρου)

β) ἀκολουθίαι ἀνώνυμοι εἰς Προφήτην, εἰς Ἀπόστολον, εἰς Ἱεράρχην, εἰς Μάρτυρα, ἢ καὶ εἰς ὁμάδας Ἁγίων (φανεροῦν ἴσως τὴν τότε ἔλλειψιν ποικιλίας ἀφιερωμένων ὑμνολογημάτων)

γ) Τροπάρια κοινὰ εἰς Ἁγίους «πρὸς εὐκολίαν τῶν ἱερέων καὶ ἀναγνωστῶν» (γενικὰ Ἀπολυτίκια, Κοντάκια ἑβδομάδος, ἀλλὰ καὶ πολὺ χρήσιμα Σταυροθεοτοκία σὲ συνήθη Προσόμοια).
 

Attachments

 • pan8ekth_2_[dionysios_pyrros]_(1852)_agios_pyrros.pdf
  337.3 KB · Views: 178
 • pan8ekth_2_[dionysios_pyrros]_(1852)_telikes_selides.pdf
  1.4 MB · Views: 115
 • pan8ekth_2_[dionysios_pyrros]_(1852)_troparia_koina.pdf
  572.5 KB · Views: 95
 • Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Πύρρος.jpg
  38.4 KB · Views: 30
Last edited:

Shota

Παλαιό Μέλος
Παλαιότερη έκδοση του έτους 1817 με επιμελεια του Ματθαίου του Κρητός υπάρχει εδώ.

Παραθέτω επίσης ένα σχετικό άρθρο του Τρ. E. Σκλαβενίτη, «Aνθολόγια και “συνθετικές” εκδόσεις λειτουργικών βιβλίων (16ος-19ος αι.)». Δεν θυμάμαι που το βρήκα.
 

Attachments

 • INR_Sklavenitis_a53.pdf
  9.7 MB · Views: 91
Πεντάτομος αυτήν την φορά :rolleyes: (2 > 3 > 5)

Από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

Υ.Γ: Ανεβάζω στο Ψαλτολόγιον και την τρίτομη έκδοση του 1852, που συζητήθηκε παραπάνω, και δόθηκαν οι σύνδεσμοι της Google.
 

Attachments

 • I1860.zip
  43.9 MB · Views: 191
 • II1861.part1.rar
  29 MB · Views: 122
 • II1861.part2.rar
  26.9 MB · Views: 96
 • III1862.part1.rar
  26 MB · Views: 100
 • III1862.part2.rar
  24.1 MB · Views: 94
 • IV1862.part1.rar
  27 MB · Views: 111
 • IV1862.part2.rar
  26.3 MB · Views: 105
 • V1862.zip
  24.4 MB · Views: 106
 • Panthekth_1852_vI.part1.rar
  29 MB · Views: 46
 • Panthekth_1852_vI.part2.rar
  26.7 MB · Views: 35
 • Panthekth_1852_vII.part1.rar
  36 MB · Views: 31
 • Panthekth_1852_vII.part2.rar
  34.1 MB · Views: 29
 • Panthekth_1852_vIII.part1.rar
  39 MB · Views: 38
 • Panthekth_1852_vIII.part2.rar
  37.4 MB · Views: 32
Last edited:
Top