Πανεπιστημιακές σπουδές στην Βυζαντινή Μουσική

Kostas Tsig

Μαθητευόμενος Ιεροψάλτης
Χαίρετε. Αξίζει από θέμα γνώσεων και χρόνου κάποιος που έχει πάρει δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής σε ωδείο να συνεχίσει τις σπουδές του στην Βυζαντινή Μουσική σε πανεπιστημιακό επίπεδο πχ προπτυχιακό, μεταπτυχιακό; Το δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής του ωδείου ισοδυναμεί με κάποιο πτυχίο ΑΕΙ;
 
Αξίζει κάποιος να εγγραφεί σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Β.Μ. ή σε ένα μεταπτυχιακό; Λογικά τα περισσότερα μαθήματα του προπτυχιακού θα τα έχει διδαχθεί και στο ωδείο...
 
Αν έχεις δίπλωμα βυζαντινής μουσικής μπορείς να εγγραφείς σε μεταπτυχιακό ΑΕΙ.
 
http://www.mus.auth.gr/cms/sites/default/files/ ΔΠΜΣ 2018-2019.pdf

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. (www.mus.auth.gr, 2310991801, 2310991831, 2310991813, info@mus.auth.gr) έως 21 Σεπτεμβρίου 2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΣπουδέςΜεταπτυχιακές ΣπουδέςΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινής Μουσικολογίας)
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής (μόλις αυτά είναι διαθέσιμα).
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και o ακριβής βαθμός του πτυχίου.
δ) Αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος Πτυχίο ή Δίπλωμα ωδείου ή Μουσικής Ακαδημίας με γνωστικό αντικείμενο την Βυζαντινή Μουσική και τυχόν επιπρόσθετες ειδικεύσεις.
ε) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
στ) Υπόμνημα μέχρι 1.000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να σπουδάσει στο Δ.Π.Μ.Σ.
ζ) Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με επιβεβαίωση του επιπέδου (Γ2/C2 ή Γ1/C1). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση έλλειψης πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας το κριτήριο αυτό θα κριθεί από την Συντονιστική Επιτροπή κατά την συνέντευξη του υποψηφίου.
η) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.
θ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 
Θα ορκιζόμουν πως στο παρελθόν είχα διαβάσει προκηρύξεις μεταπτυχιακών σπουδών όπου γινόντουσαν δεκτοί και διπλωματούχοι της βυζαντινής μουσικής.

Συγχωράτε με για την ανακρίβεια.
 
Γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Βυζαντινής Μουσικής (αυτό καλά το θυμάσαι), απλά πρέπει οπωσδήποτε να έχεις κάποιο Πανεπιστημιακό Πτυχίο (όχι μόνο στη Μουσική, μπορεί να είναι και άσχετο) προκειμένου να κάνεις μεταπτυχιακό. Αλλιώς, τι μετα-πτυχιακό θα ήταν...
 
Back
Top