Πάτρας: Αποστολικά Αναγνώσματα από Άγιο Θωμά

PanagiotisK

ως άνωθεν^
#1
Ενί δε εκάστω ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. 8. διό λέγει. αναβάς εις ύψος ηχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν και έδωκε δόματα τοις ανθρώποις. 9. το δε ανέβη τι εστίν ει μη ότι και κατέβη πρώτον εις τα κατωτέρα μέρη της γης; 10. ο καταβάς αυτός έστι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, ίνα πληρώση τα πάντα. 11. και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, 12. προς τον καταρτισμόν των αγίων εις έργον διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, 13. μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού
 

Attachments

npapadimit

Νικόλαος Παπαδημητρίου - Πύργος
#2
Ανεβάζω 6 "Αποστόλους" από ζωντανές ηχογραφήσεις το έτος 1992-93 από τον Άγιο Θωμά με τον εκλεκτό φίλο Πέτρο Πάτρα.
Ηχογράφηση από τον φίλο και συμφοιτητή τότε Παναγιώτη Βίγλα, εξ Αγρινίου μεριά...

Ν.Κ.Π.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 

Attachments

Top