[Ερώτηση] " Ο Αναστάς και ο εν Αγίοις" ?

tb---

τσοπάνης
Κυριακή σήμερα και Αποτομή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου

Άκουγα σήμερα έναν Δέσποτα να λέει στο τέλος.

" Ο Αναστάς και ο εν Αγίοις Θαυμαστός , Χριστός ο Θεός ημών", κτλ.

Υπάρχει κάποια τέτοια διάταξη ?

ευχαριστώ ~
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

«Κατ᾿ ἀναλογίαν πρὸς τὸ Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν λέγεται ὑπό τινων κατὰ τὰς καθημερινὰς Ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός Χριστὸς κτλ. Εἰς τοῦτο παρασύρονται ἀσφαλῶς ἐκ τοῦ ἐφυμνίου τοῦ β΄ ἀντιφώνου τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ εἰσοδικοῦ, εἰς τὰ ὁποῖα λέγομεν ἐν Κυριακῇ μὲν ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ἐν καθημερινῇ δὲ ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός. Ὡς ἔναρξις ὅμως τῆς ἀπολύσεως ἡ φράσις Ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός εἶναι τελείως ἄγνωστος εἰς τὴν λειτουργικὴν παράδοσιν, εἶναι δὲ καὶ ἐντελῶς περιττή, ἐφ᾿ ὅσον εἰς τὴν εὐχὴν τῆς ἀπολύσεως γίνεται μνεία τῶν ἁγίων (Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός... καὶ πάντων τῶν ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς...)».

Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, Ἡ ἀπόλυσις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ΣΥΜΒΟΛΗ, τ. 22, σ. 44.

Σχόλιον: Βέβαια σήμερα συνεπλάκησαν καί τά δύο... διά τήν λαμπρότητα τῆς πανηγύρεως τάχα...

 
Last edited:
Top