Οἶκος εὐχελαίου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Μετὰ τὸ κοντάκιο τοῦ κανόνα:

«Ὁ οἶκος.
Ἡ καινὴ ἡμῖν ἐκ πλήθους πταισμάτων ἀπροσδόκητος θλίψις συμφορῶν χαλεπῶν εἰς ᾅδου πύλας ἐκπέμπουσα, καὶ ἀποροῦντες πᾶσης ἐλπίδος δι' ἐλαίου θείου καὶ ἱερέων τῆς προσευχῆς ἐπὶ σὲ καταφεύγομεν Δέσποτα προθύμως ἐκλιπαροῦντες· μὴ στερήσεις ἡμᾶς τοῦ ἐλέους σου. Διὸ γοὖν θαῤῥοῦντες βοῶμεν σοι· τῆς παρούσης ἀνάγκης ῥῦσαι ἡμᾶς ἐλεήμων Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τὴν θείαν χάριν ἄνωθεν»

(χφ. Rubenstein (Duke University) 35 εὐχολόγιο ιε' αἰ. φ. 91r-v· ὁμοίως Π. Τρεμπέλα Μικρὸν Εὐχολόγιον τ. 1 σσ. 126-127 καὶ Ἰ. Φουντούλη Ἀκολουθία τοῦ εὐχελαίου 1978 σ. 85).


 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
... ὁμοίως Π. Τρεμπέλα Μικρὸν Εὐχολόγιον τ. 1 σσ. 126-127 καὶ Ἰ. Φουντούλη Ἀκολουθία τοῦ εὐχελαίου 1978 σ. 85).
Κατά τόν Φουντούλη (καί τόν Τρεμπέλα) ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ὁ οἶκος. Τοῦ Συμεὼν τὸν ἄμεμπτον βίον​
Ἦκεν ἡμῖν ἐκ πλήθους πταισμάτων* ἀπροσδόκητος θλῖψις συμφορῶν χαλεπῶν,* εἰς ᾅδου πύλας ἐκπέμπουσα·* καὶ ἀποροῦντες πάσης ἐλπίδος,* δι᾿ ἐλαίου θείου καὶ ἱερέων τῆς προσευχῆς* ἐπὶ σὲ καταφεύγομεν, δέσποτα,* προθύμως ἐκλιπαροῦντες,* μὴ στερήσῃς ἡμᾶς τοῦ ἐλέους σου.* Διὸ θαρροῦντες βοῶμέν σοι·* Τῆς παρούσης ἀνάγκης ῥῦσαι ἡμᾶς,* παρέχων τὴν θείαν χάριν ἄνωθεν.

 
Top