Οίκος νεκρωσίμου Κοντακίου

#1
Ο οίκος «Αὐτὸς μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος ὁ ποιήσας καὶ πλάσας τὸν ἄνθρωπον· οἱ βροτοὶ οὖν ἐκ γῆς διεπλάσθημεν, καὶ εἰς γῆν τὴν αὐτὴν πορευσόμεθα, καθὼς ἐκέλευσας ὁ πλάσας με καὶ εἰπών μοι· Ὅτι γῆ εἶ, καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ, ὅπου πάντες βροτοὶ πορευσόμεθα, ἐπιτάφιον θρῆνον ποιοῦντες ᾠδήν, τό, Ἀλληλούϊα.» ανήκει στο σύνηθες νεκρώσιμο κοντάκιο «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος.» ή στο νεκρώσιμο κοντάκιο του Ψυχοσαββάτου «Τοὺς μεταστάντας ἀφ' ἡμῶν ἐκ τῶν προσκαίρων, ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν κατασκήνωσον, καὶ μετὰ Δικαίων ἀνάπαυσον, Σῶτερ ἀθάνατε· εἰ γὰρ ὡς ἄνθρωποι ἥμαρτον ἐπὶ γῆς, ἀλλὰ σὺ ὡς ἀναμάρτητος Κύριος, ἄφες αὐτοῖς τὰ ἑκούσια πταίσματα, καὶ τὰ ἀκούσια, μεσιτευούσης τῆς τεκούσης σὲ Θεοτόκου, ἵνα συμφώνως βοήσωμεν ὑπέρ αὐτῶν, Ἀλληλούϊα.», όπως φαίνεται και από το ομοιοτέλευτο, αλλά και από την ακολουθία του Ψυχοσαββάτου της Πεντηκοστής;

Αν ισχύει το δεύτερο ποιος ο οίκος του κοντακίου «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ...»;

Υπάρχουν άλλες επιπλέον πληροφορίες για τα δύο αυτά κοντάκια ;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
Ἀνήκει στὸ νεκρώσιμο κοντάκιο Ἀναστασίου:

Ἦχος. πλ. δ'.

Ὁ τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων
καὶ τοῦ θανάτου ἐξουσιάζων
μεθιστάνων δὲ πάντας
σῷ προστάγματι
ὅτε θέλεις ἐλῆσαι
καὶ τὸν μεταστάντα ἀνάπαυσον
ὡς μόνος Θεὸς οἰκτίρμων.Τὸ: «Τοὺς μεταστάντας ἀφ' ἡμῶν ἐκ τῶν προσκαίρων...» εἶναι ποίημα Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου περὶ τὰ τέλη τοῦ η' αἰ. μὲ α' οἴκο: «Πρὸς τό· Αὐτὸς μόνος (δηλαδὴ ὁ ἀκόλουθος οἴκος εἶναι προσόμοιος τοῦ Αὐτὸς μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος). Φρικτὸν βλέπω καὶ ξένον τὸ ὅραμα...».

Δὲν γνωρίζω οἴκους τοῦ «Μετὰ τῶν ἁγίων...».
 
Last edited:
Top