Νεκρώσιμο τρισάγιο στον όρθρο του Σαββάτου

Εάν τελεστεί νεκρώσιμο τρισάγιο στον Όρθρο του Σαββάτου που θα παρεμβληθεί αυτό;
Προ των απολυτικίων οπότε μετά από το τρισάγιο λέγονται τα απολυτίκια και έρχεται η λειτουργία ή μετά τα απολυτίκια οπότε μετά την ευχή "Ο Θεός των πνευμάτων..." άρχεται η λειτουργία;
 
Ενδιαφέρουσα ερώτηση αλλά ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να τελεστεί το τρισάγιο στο τέλος του όρθρου. :confused: Η αρτοκλασία χρειάζεται κάποιο χρόνο να κοπεί και να μοιραστεί, με τα κόλλυβα όμως τα πράγματα είναι ευκολότερα...

Εν τούτοις, νομίζω ότι σε μια μέρα που ο όρθρος του Σαββάτου ψάλλεται χωρίς μεγάλη δοξολογία μπορούμε να "αντικαταστήσουμε" το θεοτοκίο των απολυτικἰων με το "Η μόνη αγνή", αίτησις κλπ. "ως έθος".
 


«Πρὸ τῆς λειτουργίας ψάλλομεν μνημόσυνον» (τυπικὸν Διονυσίου τοῦ ἔτους 1638 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 525).
Κανονικὰ τὸ μνημόσυνο εἶναι εἶδος ἀποδείπνου, νεκρώσιμη παννυχὶς (ἀγρυπνία ὑπὲρ τῶν ὑπνούντων ἀδελφῶν).
 
Back
Top