Νεκρώσιμα ἰδιόμελα

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Τὸ νεκρώσιμο στιχηρὸ α’ ἤχου «Ἔργῳ Σωτήρ μου δεικνὺς...» εἶναι προσόμοιο τοῦ νεκρωσίμου στιχηροῦ «Ποία τοῦ βίου τρυφὴ...»

(χφφ. Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.V εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1018/9 φ. 34v, Σινὰ 780 παρακλητικὴ ια’ αἰ. φ. 3r).Ἐπίσης τὸ νεκρώσιμο στιχηρὸ γ’ ἤχου

«Ἄνθρωποι, τί μάτην ταραττόμεθα; ὁ δρόμος βραχύς ἐστιν ὃν τρέχομεν, καπνὸς ὑπάρχει ὁ βίος, ἀτμὶς καὶ τέφρα καὶ κόνις, πρὸς ὀλίγον φαινόμενος καὶ ταχέως ἀχρειούμενος· διὸ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ βοήσωμεν· Τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, ἔνθα πάντων ἐστίν εὐφραινομένων ἡ κατοικία ἐν σοί»

εἶναι προσόμοιο τοῦ νεκρωσίμου στιχηροῦ

«Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον, οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα· ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται. Διὸ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ βοήσωμεν· Τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, ἔνθα πάντων ἐστίν, εὐφραινομένων ἡ κατοικία ἐν σοί».
 
Top