Νέα δυνατότης ΤΑΒ

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#1

᾿Εδῶ καὶ ἡμέρες ὁ διαχειριστὴς Δημήτριος Κουμπαρούλης ἔχει προσθέσει μία νέα ἐπιλογὴ στὸν κειμενογράφο μὲ τὴν ὀνομασία ΤΑΒ. αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ δημιουργεῖ παραγράφους. ἐπειδὴ μὲ ἀπασχολοῦσε τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ διαδίκτυον γενικῶς ἐπικρατεῖ μία ἄκρως ἀντιαισθητικὴ παραγραφοποίησις ἀμερικανικοῦ τύπου, ἐσυζητήσαμε τὸ θέμα, καὶ ὁ Δημήτριος προθύμως ἔλυσε τὸ πρόβλημα.
῞Οσοι ἐπιλέγουν τὸ ΤΑΒ θὰ ἐμφανίζεται στὸν κειμενογράφο ἡ σχετικὴ ἐντολὴ σὰν δύο ΤΑΒ μὲ τὴν ἑξῆς μορφὴ [ΤΑΒ][/ΤΑΒ]. πρέπει νὰ γράφουν τὸ κείμενο μετὰ τὸ δεύτερο ΤΑΒ καὶ ὄχι ἀνάμεσα στὰ δύο, διότι ἀλλιῶς δὲν θὰ φαίνεται τὸ μήνυμά σας.
῾Η ἐντολὴ αὐτὴ προσθέτει ἕνα μικρὸ κενὸ στὴν ἀρχὴ κάθε παραγράφου, ὅπως ἀκριβῶς παρουσιάζεται στὸ παρὸν μήνυμα. ἔτσι δὲν χρειάζεται μετὰ κάθε παράγραφο νὰ ἀφήνετε μία ὁλόκληρη σειρὰ ἄδεια. μπορεῖτε νὰ γράφετε τὴν νέα παράγραφο στὴν ἀμέσως ἑπόμενη σειρὰ βάζοντας μπροστὰ τὴν ἐντολὴ ΤΑΒ.
Σημειώνω ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ σωστὴ παραγραφοποίησις. ἡ κενὴ ἀράδα ἔχει ἄλλην σημασία. χρησιμοποιεῖται σὲ ἀλλαγὴ θέματος, ὑποενότητος κ.λπ.. αὐτὸ τὸ μικρὸ κενὸ στὴν ἀρχὴ κάθε παραγράφου ὀνομάζεται εἴσθεσις καὶ ὄχι «ἐσοχή», ὅπως ἀμαθῶς μεταφράζουν ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ κάποια ἐγχειρίδια ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. «ἐσοχὴ» στὰ ἑλληνικὰ σημαίνει κοιλότης, βαθούλωμα, σκαλοπάτι, τὸ κενὸ ποὺ ἀφήνει ἡ σοφίτα ἢ τὸ τελευταῖο διαμέρισμα τῶν πολυκατοικιῶν, ποὺ συνήθως χτίζεται πιὸ μέσα, καὶ ἔχει μεγαλείτερο χῶρο γιὰ μπαλκόνι (λόγῳ τοῦ τελευταίου συχνάκις ἐσοχὴ καλεῖται ἡ συνέχεια τοῦ μπαλκονιοῦ πρὸς τὸ κτήριο ἢ καὶ ὅλο τὸ μπαλκόνι κατὰ συνεκδοχήν), καὶ ἄλλες παρεμφερεῖς σημασίες.
Παράγραφος, εἴσθεσις, κεναὶ ἀράδες, κεφάλαια, ἑνότητες κ.λπ. εἶναι πρακτικὰ δημιουργήματα τῶν ῾Ελλήνων σοφῶν γραμματικῶν καὶ συγγραφέων τῆς ἀρχαιότητος καὶ τῶν χριστιανικῶν χρόνων. ἑπομένως «στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις»!
Σημείωσις. ἐπειδὴ εἶδα ὅτι ὁ Δημ. Κουμπαρούλης λόγῳ φόρτου ἐργασιῶν δὲν ἐνημέρωσεν ἀκόμη τὰ μέλη, σκέφτηκα νὰ βοηθήσω.
 

Lampadarios

Καλαφάτης Θανάσης
#2
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη και όλους τους διαχειριστές για τον κόπο που κάνουν !!!
 
Top