[Ανακοίνωση] Νέα έκδοση του Τυπικού Αγίου Σάββα από τη Λαύρα του Αγίου Σάββα.

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#23
Πρόκειται γιὰ ἐπιμελημένη, εὐανάγνωστη ἔκδοση μὲ ἐνδιαφέρουσα εἰσαγωγὴ καὶ ἐπιλεγμένη βιβλιογραφία σὲ λογικὴ τιμή. Φυσικὰ δὲν εἶναι κριτική, καθὼς βασίζεται στὶς προηγούμενες ἐκδόσεις, χωρὶς ἀναφορὰ στὰ χειρόγραφα ια’-ιε’ αἰ., τὰ ὁποῖα ἐν πολλοῖς διαφέρουν πλησιάζοντας τὴν ἀρχικὴ σύνταξη. Προβαίνει ὅμως καὶ σὲ λανθασμένες διορθώσεις τῆς ὀρθῆς ἔντυπης παράδοσης στὰ ἑξῆς σημεῖα:«κάθισμα ἦχος πλ. δ’, πρὸς Τὴν σοφίαν καὶ λόγον», ἀντὶ «Τὴν σοφίαν τοῦ Λόγου» (σσ. 156, 182, 273, 327, βλ. Ὑμνολογικὲς διερευνήσεις).«Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτὴς...βασιλέων ὑπέρμαχος...», ἀντὶ «βασιλέων ὑπέρμαχε» (σ. 215, βλ. Ὑμνολογικὲς διερευνήσεις).«Μετεμορφώθεις ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεὸς...λάμψον καὶ ἡμῖν...», ἀντὶ «λάμψοι καὶ ἡμῖν» (σ. 255, βλ. Ὑμνολογικὲς διερευνήσεις).Καθαρὰ Δευτέρα: «Εἰς τοὺς αἴνους...στίχους οὔ ψάλλομεν», ἀντὶ «στιχηρὰ οὔ ψάλλομεν» (σ. 283, βλ. Ἀρχέτυπες διατάξεις). Οὔ τε «Πᾶσα πνοή» ψάλλεται ἄνευ μεγάλης δοξολογίας (λάθος τῶν ἐντύπων).Κυριακὴ δ’ νηστειῶν ἑσπέρας: Δὲν στιχολογεῖται κάθισμα τοῦ ψαλτηρίου (σ. 312). Στιχολογεῖται λόγῳ τοῦ Μεγάλου Κανόνα, βλ. Συμβολὴ τ. 2 σ. 65.Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ εἰς τοὺς αἴνους: Δὲν ψάλλεται «Καὶ νῦν. Ὑπερευλογημένη...» (σ. 359). Ψάλλεται (βλ. Ἀρχέτυπες διατάξεις).
 
Top