" Νάματα Ἰορδάνεια περιεβάλλου Σωτήρ..."

#1


Δόξα… Ἦχος πλ. β’ ποίημα Ἀνατολίου
Νάματα ορδάνεια περιεβάλλου Σωτήρ, ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον• καὶ ἔκλινας κορυφὴν τῷ Προδρόμῳ ὁ τὸν οὐρανὸν μετρήσας σπιθαμῇ, ἵνα ἐπιστρέψῃς κόσμον ἐκ πλάνης, καὶ σώσῃς τάς ψυχὰς ἡμῶν.
 
Top