Μουσικό κείμενο και ηχογράφηση Θεοτοκίου «Σαλπίσωμεν εν σάλπιγγι ασμάτων», ήχος πλ. α΄, μέλος Συνεσίου Σταυρονικητιανού.

Top