Μνήμη Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου την Τρίτη του Παραλύτου 9/5/2017

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
Ποιά θα είναι η τυπική διάταξη της εορτής του Αγίου Χριστοφόρου για εφέτος 2017 , που η μνήμη του συμπίπτει με την απόδοση της εορτής του Παραλύτου σε πανηγυρίζοντα ιερό ναό μ ε ιδιαίτερη φυλλάδα του αγίου ;;;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ὁ κ. Κιαμηλίδης γενικά τά ἔχει καλά.
Στά ἑσπέρια κατά ΤΜΕ μόνον 6 τοῦ ἁγίου, κατά ΣΤ 3 Παραλύτου καί 5 τοῦ ἁγίου. Δυνατόν 3 + 3 ὅπως ὁ κυρ-Βασίλης ἤ 2 + 4.
Στόν ὄρθρο, ἐπειδή ἡ ἀκολουθία τοῦ Παραλύτου ἔχει δύο μόνον καθίσματα, κατά ΣΤ στά τῶν στιχολογιῶν λέμε τά θεοτοκία τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου, ἀντί τῆς ἑορτῆς, πού τό ἕνα θά ψαλεῖ ἀπό γ΄. Ἤ στά τοῦ πολυελέου τό ἕνα τοῦ Παραλύτου, ὅπως ὁ κυρ-Βασίλης. Ἤ δές Δίπτυχα 8/5/2017.
Γιά τό κανόνα τοῦ Παραλύτου δές ἐδῶ (εἱρμός καί 3 τροπάρια ἄνευ τῶν Δόξα, Καί νῦν.)

 
Χαίρετε! Χριστός Ανέστη! Εμείς τον πανηγυρίζουμε τον Άγιό μας. Με την βοήθειά του λοιπόν θα εφαρμόσουμε το παρακάτω τυπικό. Ελπίζω να σας ικανοποιεί. Δυστυχώς δεν γνωρίζω να αναρτήσω το αρχείο σε καλύτερη μορφή.


Τη 9η του Μηνός Μαϊου 2017
(Τρίτη μετά την του Παραλύτου)
Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου.
Τυπικόν των Ιερών Ακολουθιών.
(Τυπικόν Μ.Χ.Ε Περ. Ζ΄.Αγίου Γεωργίου)
Εις τον Εσπερινόν, μετά τον Ευλογητόν ψάλλωμεν λιτώς το Χριστός Ανέστη (τρις) , και ευθύς ο Αναγνώστης (άνευ του Δεύτε προσκυνήσωμεν) τον Προοιμιακόν. Τα Ανοιξαντάρια. Εις το Κύριε εκέκραξα ψάλλωμεν προσόμοια του Αγίου στ΄. Δόξα του Αγίου, Και νύν “Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα…» , Είσοδος, το Φώς Ιλαρόν, το Προκείμενον της ημέρας και τα Αναγνώσματα του Αγίου. Είτα Είπωμεν πάντες και το Καταξίωσον. Εις τα Απόστιχα, τα του Αγίου προσόμοια. Δόξα του Αγίου, Και νύν της εορτής «Εν τη Στοά του Σολομώντος…» . Απολυτίκια, «Ευφραινέσθω τα ουράνια» , Δόξα του Αγίου, Και νύν «Το απ’ αιώνος απόκρυφον» και η Απόλυσις.
Εις τον ΄Ορθρον, μετά τον Ευλογητόν, ως εις τον Εσπερινόν, Χριστός Ανέστη (τρις), Δόξα Πατρί, Και νύν… Παναγία Τριάς κλπ. και ο Εξάψαλμος. Εις το Θεός Κύριος, Απολυτίκια. Ως εις τον Εσπερινόν. Καθίσματα εις την α΄ και β΄ στιχ. του Αγίου και αντί Θεοτοκίων τα της εορτής «Σαρκί του θανάτου γευσάμενος…» και «Πάρεσιν εύραντο…» αντίστοιχα, [Από Τρίτη]. Μετά τον Πολυέλεον, κάθισμα μετά του Δόξα του Αγίου, Και νύν «Ρήμα Παράλυτον…» (εκ της Κυριακής του Παραλύτου εις την γ΄ωδήν). Η τάξις του Ευαγγελίου του Όρθρου. Το α΄αντίφωνον του δ΄ ήχου, το προκείμενον «Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει…» και το Ευαγγέλιον του Αγίου. Το Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι και ο Ν΄ Ψαλμός χύμα, Το Πεντηκοστάριον, και το Ιδιόμελον. Κανόνες, ο της προλαβούσης Κυριακής «Ενεργών σημεία…» μετά των ειρμών και στίχ. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι και του Αγίου εις 4 με Δόξα Και νύν εις τα δύο τελευταία. Εις την γ΄ ωδήν [Κοντάκιον «Την ψυχήν μου Κύριε…»] το μεσώδιο Κάθισμα του Αγίου, Δόξα και νυν (δια το μη υπάρχειν έτερον) «Ρήμα Παράλυτον...» (βλέπε ως ανωτέρω εις το κάθισμα του πολυελέου). Μετά την στ΄ ωδήν το Κοντάκιον και ο Οίκος του Αγίου, το Συναξάριον. Καταβασίαι του Πάσχα. Στιχολογούμεν την Τιμιωτέραν , η Καταβασία «Ο Άγγελος εβόα…Φωτίζου,φωτίζου…». Εξαποστειλάρια του Αγίου και της εορτής «Επέστη ο φιλάνθρωπος». Εις τους Αίνους τα δ΄ προσόμοια του Αγίου , Δόξα του Αγίου, Και νύν της εορτής «Κύριε τον Παράλυτον…» . Δοξολογία Μεγάλη και το Απολυτίκιον του Αγίου και καθεξής η,
Θεία Λειτουργία, εν ή ψάλλωνται (ει βούλει τα Τυπικά) τα Αντίφωνα του Πάσχα, ως και το Εισοδικόν ομοίως. Μετά την Είσοδον, τα Απολυτίκια της εορτής «Ευφραινέσθω τα ουράνια», του Αγίου , Δόξα το κοντάκιον του Αγίου και νυν επισφραγιστικόν Κοντάκιον «Την ψυχήν μου Κύριε». Τρισάγιον . Απόστολος και Ευαγγέλιον του Αγίου (του Αγ. Γεωργίου). Εις το Εξαιρέτως ΄Αξιον Εστίν, Κοινωνικόν «Εις μνημόσυνον…». Αντί του Είδομεν το Φως, το Χριστός Ανέστη άπαξ, το Πληρωθήτω. Είη το όνομα Κυρίου και Απόλυσις.
Το εσπέρας η παράκλησις του Αγίου. [ Δημήτρης Σαργιώτης]
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Καθίσματα εις την α΄ και β΄ στιχ. του Αγίου και αντί Θεοτοκίων τα της εορτής «Σαρκί του θανάτου γευσάμενος…»
Αὐτό δέν εἶναι κάθισμα τῆς ἑορτῆς (Παραλύτου) ἀλλ᾿ ἀναστάσιμον κάθισμα τοῦ Πεντηκοσταρίου/Παρακλητικῆς, τό ὁποῖον σέ καμμία περίπτωση δέν ἐπισφραγίζει.
Αὐτό δυνατόν νά προηγηθεῖ τῶν καθισμάτων τῶν μετά τήν α΄ στιχ., νά ἀκολουθήσουν τά δύο καθίσματα τοῦ ἁγίου καί στό Καὶ νῦν, θεοτοκίον ὁμόηχον, ὅ ζήτει τῇ Πέμπτῃ τοῦ Θωμᾶ «Προφῆταί σε τρανῶς». Ἔτσι ὁρίζει ὁ κ. Διον. Ἀνατολικιώτης στήν ΜΥ 2017, πού ἐκ τῶν ὑστέρων εἶδα.
Ἐγώ προηγουμένως παρέπεμψα καί στά Δίπτυχα 8/5/2017, μέ αὐτό τό σκεπτικό, ἀλλ᾿ ὁ Εὐαγγελιστής δέν ἔχει κάθισμα α΄ στιχ..
Ἐπίσης ἡ λύση τοῦ ΣΤ γιά χρησιμοποίηση θεοτοκίων, εἶναι πρόσφορη, ἀλλά θά πρέπει νά ἔχεις βρεῖ ὁμόηχα θεοτοκία, τά ὁποῖα δέν ὑπάρχουν στή φυλλάδα τοῦ ἁγίου, ὅπως νόμιζα.

 
Top