Μικρό απόδειπνο: όταν μνημονεύει του κεκοιμημένους λέμε «Κύριε ελέησον» ή «αιωνία η μνήμη αυτών»;

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#1
Δύο απορίες για την ακολουθία:
α) πριν το "Άσπιλε..." είθισται να λέγεται:"Κύριε ελέησον(12) και σώσον (και βοήθησον) ημάς παναγία Παρθένε". Μαρτυρείται πουθενά αυτό ή είναι προφανώς λανθασμένη προσθήκη; Το ωρολόγιο αναφέρει μόνο "Κύριε ελέησον" (12)
β) στα "ευξώμεθα...", όταν μνημονεύει του κεκοιμημένους λέμε "Κύριε ελέησον" ή "αιωνία η μνήμη αυτών";
 

panosdohi

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
#2
Δύο απορίες για την ακολουθία:
α) πριν το "Άσπιλε..." είθισται να λέγεται:"Κύριε ελέησον(12) και σώσον (και βοήθησον) ημάς παναγία Παρθένε". Μαρτυρείται πουθενά αυτό ή είναι προφανώς λανθασμένη προσθήκη; Το ωρολόγιο αναφέρει μόνο "Κύριε ελέησον" (12)
β) στα "ευξώμεθα...", όταν μνημονεύει του κεκοιμημένους λέμε "Κύριε ελέησον" ή "αιωνία η μνήμη αυτών";
Για το πρώτο δεν γνωρίζω αλλά δεν νομίζω ότι είναι λάθος. Όπως στην εκφώνηση "Της Παναγίας αχράντου..." αν και δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο ο ψάλτης λέει το Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ας πούμε ότι είναι θέμα ευλάβειας προς την Παναγία.
Ως προς το δεύτερο στο Άγιον Όρος δεν λένε ούτε "Κύριε ελέησον" ούτε "αιωνία η μνήμη αυτών" αλλά το εξής: "Ο Θεός συγχωρήσαι και αναπαύσαι αυτούς ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, ημάς δε ελεήσαι και σώσαι ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός".
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
α) πριν το "Άσπιλε..." είθισται να λέγεται:"Κύριε ελέησον(12) και σώσον (και βοήθησον) ημάς παναγία Παρθένε". Μαρτυρείται πουθενά αυτό ή είναι προφανώς λανθασμένη προσθήκη; Το ωρολόγιο αναφέρει μόνο "Κύριε ελέησον" (12)
Διαβᾶστε ἐδῶ, ὅπου ἀναλυτικώτατα ἔχουμε ἐρευνήσει καί ἀντιμετωπίσει τό θέμα, καταλήγοντας στό ἑξῆς συμπέρασμα:
1) Μετά τό «Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς, καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς...» τοῦ ἱερέως, δέν παρεμβάλλουμε τίποτε καί ἀρχόμεθα εὐθύς τοῦ «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε...» καί
2) τό Ὡρολόγιον τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας κακῶς ἀναγράφει τό Κύριε ἐλέησον (ιβ') πρό τοῦ Ἄσπιλε ἀμόλυντε στό μικρό Ἀπόδειπνο.


 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
β) στα "ευξώμεθα...", όταν μνημονεύει του κεκοιμημένους λέμε "Κύριε ελέησον" ή "αιωνία η μνήμη αυτών";


«Ὁ Θεὸς μακαρίσαι καὶ ἀναπαύσαι αὐτούς» (Συμβολὴ τ. 16 σ. 35).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Μανόλη «Ὁ Θεὸς μακαρίσαι καὶ ἀναπαύσαι αὐτούς» εἶναι μία ἀπό διαφορετικές σέ κάθε αἴτημα τοῦ Εὐξώμεθα ἀπαντήσεις, πού συναντᾶμε σέ παλαιά χειρόγραφα, ὅπως ἀναγράφεται ἐκεῖ πού παραπέμπει.
Ὑπὲρ τοῦ φιλοχρίστου στρατοῦ. Ὁ Θεὸς κατευοδόσαι αὐτούς.
Ὑπερ τῶν δι᾿ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων πατέρων, καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν. Ὁ Θεὸς συγχωρήσαι αὐτούς.
Ὑπερ τῶν διακονούντων καὶ διακονησάντων πατέρων, καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν. Ὁ Θεὸς συγχωρήσαι καί ἐλεήσαι αὐτούς.
Ὑπερ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν αἰχμαλώτων καὶ τῶν ἐν ἐξορίαις. Ὁ Θεὸς ἀναρρήσηται αὐτούς.
Ὑπερ τῶν ἐν θαλάσσῃ πλεόντων. Ὁ Θεὸς κυβερνῆσαι αὐτούς.
Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ὁ Θεὸς ἀναστήσαι αὐτούς.​
Σήμερα ὅμως ἡ ὁδηγία εἶναι νά λέμε σέ κάθε δέηση τό Κύριε, ἐλέησον ἅπαξ (Ἰω. Φουντούλη, Λειτουργική Α΄, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 156). Ἄλλως γίνεται κάτι παρόμοιο μέ αὐτό.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Τελικά, ποῖος εἶναι ὁ τύπος τῆς μνημονεύσεως τῶν κεκοιμημένων στό Εὐξώμεθα τοῦ Ἀποδείπνου;
Εἶναι διαφορετικός στό Εὐξώμεθα τοῦ Μεσονυκτικοῦ;

Ὁ Μανόλης Θεοδωράκης, νομίζω, ὅτι μπορεῖ νά μᾶς διαφωτίσει μέ τήν ἔρευνά του καί τίς παρατηρήσεις του.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#7


«Ὁ Θεὸς μακαρίσαι καὶ ἀναπαύσαι αὐτούς» (Συμβολὴ τ. 16 σ. 35).

Κατὰ τὰ ἔντυπα ὡρολόγια (1509 κ. ἑ.) μόνον στὸ μεσονυκτικὸν προστίθενται καὶ οἱ ἑξῆς στίχοι:
«Μακαρίσωμεν τοὺς εὐσεβεῖς βασιλεῖς (καθὼς ἕπεται καὶ ἡ βασιλικὴ ἀκολουθία).
Τοὺς ὀρθοδόξους ἀρχιερεῖς, καὶ κτήτορας τῆς ἁγίας μονῆς ταύτης.
Τοὺς γονεῖς ἡμῶν καὶ πάντας τοὺς προαπελθόντας πατέρας καὶ ἀδελφοὺς ἡμῶν, τοὺς ἐνθάδε κειμένους καὶ ἀπανταχοῦ ὀρθοδόξους» (ὡρολόγιον ἔκδ. α' 1509).
 
Top