Μηναῖα Βενετίας (πρὸ Βαρθολομαίου)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Μέ ἀφορμή ὑπόδειξη τοῦ Μ. Θεοδωράκη καί τό μήνυμά μου αὐτό, πρόσεξα ὅτι στή λίστα τῶν Μηναίων πού ἔχει ἡ Ἀνέμη, ὑπάρχουν καί δύο Μηναῖα, τοῦ Μαρτίου (1789) καί τοῦ Ἀπριλίου (1818).
Στό θέμα πού εἶχε ἀνοίξει ὁ Δημήτρης γιά τά Μηναῖα Βαρθολομαίου (τώρα τό πρόσεξα) ὁ Γιάννης Μπουλμπουτζῆς ὀρθῶς τά εἶχε ἐπισημάνει ἐδῶ καί συζητοῦσε ἐπ᾿ αὐτῶν.
Αὐτά τά Μηναῖα πρέπει νά ἔχουν ἐνδιαφέρον (φάνηκε ἤδη στήν προμνημονευθεῖσα περίπτωση τοῦ Εὐαγγελισμοῦ) καθ᾿ ὅσον εἶναι τά πρό τῆς ἐπιμελείας τοῦ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ.
Μέ ὅσα εἴχαμε γράψει στό θέμα τῶν Μηναίων τοῦ Βαρθολομαίου (καί παρεπιπτόντως ἴσως καί ἀλλοῦ) καί τά ὅσα ἔχουμε διαβάσει καί ἀπό τόν μακαριστό Φουντούλη περί τῶν προϋπαρχόντων Μηναίων (πρόχειρα ἀναφέρω: Λειτουργική Α΄, σσ. 72 καί 85, ἀλλά καί ἀλλοῦ, ὅπως ἔχω ἀναφερθεῖ κάπου) θά δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά ἀνοιχθεῖ συζήτηση καί ἴσως νά μᾶς ἀπασχολήσουν κάποια θέματα μέ ἀφορμή τό ὑλικό αὐτῶν τῶν Μηναίων.
Ἀλλά καί μόνος ὁ ἐντοπισμός τους μᾶς ἀρκεῖ, ὥστε νά ὑπάρχει στό ἀρχεῖο τῶν θεμάτων τοῦ Ψαλτολογίου.
Εὐχόμεθα ἡ λίστα τῆς Ἀνέμης νά συμπληρωθεῖ καί μέ ἄλλα ὅμοια τῶν λοιπῶν μηνῶν, ἄν ὑπάρχουν.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Πρώτη τύποις ἔκδοσις τῶν Μηναίων ἔχει ἐπισημανθεῖ ἡ γενομένη ἐν Βενετίᾳ μεταξύ τῶν ἐτῶν 1526-1533. Τό Μάρτιον τοῦ 1548 ἤρξατο ἑτέρα ἔκδοσις, πιθανῶς ἡ δευτέρα, «παρά Βαρθολομαίῳ τῷ Ἰαννίνῳ», «ἀναλώμασι καί ἐπιμελείᾳ κυρίου Ἀνδρέου Σπιννέλου» καί ὡλοκληρώθη τό 1596. Τῆς ἐκδόσεως ταύτης ἐπεμελήθη ὁ λόγιος πρωτοπαπᾶς Ναυπλίου Νικόλαος ὁ Μαλαξός, ὅστις ἐπέφερε καί διορθώσεις τινάς καί «διεφθορότων τῶν πρωτοτύπων ἐπηνωρθώσατο πάντα καί εἰς τό ὑγιέστερον ἀποκατέστησεν». Αἱ ἐκδόσεις αὗται τῶν Μηναίων, ὡς καί πάντων τῶν λειτουργικῶν βιβλίων, ἐγένοντο ἐκ τῶν ἐνόντων, ἐπ᾿ αὐτῶν δέ ἐστηρίχθησαν καί πολλαί μεταγενέστεραι, οὗσαι κυρίως ἀνατυπώσεις τῶν προηγηθεισῶν, διορθοῦσαι σφάλματά τινα, κυρίως τυπογραφικά τῶν ἄλλων, προσθέτουσαι ὅμως νέα τοιαῦτα καί φθείρουσαι διαρκῶς τό ἐξ ἀρχῆς χωλαῖνον κείμενον.

Ἰω. Φουντούλη, ἀπόσπασμα ἄρθρου ἐν ΘΗΕ στό λῆμμα «Μηναῖον».

...ὑπό τῶν ἀδελφῶν Ἀνδρέου καί Ἰακώβου τῶν Σπινέλλων γενομένην, ἐπιμελείᾳ τοῦ Μαλαξοῦ, ἔκδοσιν τοῦ Πεντηκοσταρίου ἐν Βενετίᾳ κατά τό ἔτος 1552 καί εἰς τήν ἐπανέκδοσιν αὐτοῦ, τήν γενομένην πάλιν ἐν Βενετίᾳ ἐν ἔτει 1579.

Ἰω. Φουντούλη, ἀπόσπασμα ἐκ τῆς Εἰσαγωγῆς τοῦ ἔργου του «Μεγάλαι Ὧραι τῆς παραμονῆς τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς».


Σημ.: Τό διορθωτικόν καί συμπληρωματικόν ἔργον τοῦ Βαρθολομαίου τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ ὑλοποιεῖται μέ τήν πρώτην ἔκδοσιν τοῦ Μηναίου Σεπτεμβρίου τό ἔτος 1843, δέκα χρόνια μετά τήν ἔκδοσιν τοῦ νεωστί συνταχθέντος Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (ΤΚΠ, 1838), ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ ὁποίου κατεχώρισε πρό ἐκάστης ἀκολουθίας, ὁσάκις παρίστατο πρός τοῦτο ἀνάγκη (πρβλ. Ἰω. Φουντούλη, ΘΗΕ, ὅ.π. καί Μηναῖα Βαρθολομαίου ἐνταῦθα.).


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἱερά Μητρόπολις Ἄρτης, δημοσιεύει τά ἑξῆς πρό τοῦ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου Μηναῖα (>ΑΡΧΕΙΟ), ἤτοι:
Αὐγούστου 1795
Νοεμβρίου 1806
Σεπτεμβρίου 1808
Φεβρουαρίου 1801

Ἡ ἐξαγγελομένη σ᾿ αὐτές τίς ἐκδόσεις προσθήκη τυπικοῦ στίς ἑορτές, πρέπει νά ἀφορᾷ στό ΤΑΣ.


 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
π. Μάξιμος;51106 said:

Ἱερά Μητρόπολις Ἄρτης, δημοσιεύει τά ἑξῆς πρό τοῦ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου Μηναῖα (>ΑΡΧΕΙΟ), ἤτοι:
Αὐγούστου 1795
Νοεμβρίου 1806
Σεπτεμβρίου 1808
Φεβρουαρίου 1801

Ἡ ἐξαγγελομένη σ᾿ αὐτές τίς ἐκδόσεις προσθήκη τυπικοῦ στίς ἑορτές, πρέπει νά ἀφορᾷ στό ΤΑΣ.Θερμές ευχαριστίες, πάτερ Μάξιμε.

Αξιέπαινη προσπάθεια που μάλλον ακυρώνεται από την όλως άστοχη προσθήκη ''ζώνης αγνότητος'' διαγωνίως του κειμένου- ωσάν η αντιγραφή και χρήση του κμν να συνιστά ''διακόρευση''... Όταν και η Εκκλησία υιοθετεί τέτοιες μπακάλικες αντιλήψεις, οι πρόσφατες εξελίξεις περί τη μη δημοσίευση έργου Άρχοντος Πρωτοψάλτου φαντάζουν απλώς το κερασάκι στην τούρτα σε έναν αγώνα όπου η σύγχυση πνεύματος και Πνεύματος είναι θλιβερά τεκμηριωμένη.

''Τον επενδύτην διεζώσαντο'' χωρίς να είναι γυμνά...

ευχή,
Δ.

Υγ Όλως ατυχώς και το ΑΠΘ έχει εφαρμόσει αντίστοιχη νοοτροπία...
 
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Ὅ,τι πιὸ ἄκομψο ὑδατόσημο ἔχω δεῖ, θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε μπεῖ κάτι λιγότερο προκλητικό.
 

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
Ὅ,τι πιὸ ἄκομψο ὑδατόσημο ἔχω δεῖ, θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε μπεῖ κάτι λιγότερο προκλητικό.

Φάκελο της Ασφάλειας ή του Υ.ΕΘ.Α. θυμίζει :D:p:D:rolleyes:
 

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
Όχι εγώ, Κύριε, η Εύα... Εεεεεεεε η Ι. Μ. Α. ήθελα να πω.... :p:D:p
 
Top