Μεταγραφή Βυζαντινῆς Σημειογραφίας εἰς Εὐρωπαϊκήν καί Παραλλαγή Solfege

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#1
Εὐρωπαϊκή Μουσική εἰς τό BZQ.

Εἰσαγωγή
Ὑπῆρξαν δύο παρακλήσεις νά περιληφθοῦν εἰς τό BZQ κάποια ἁπλᾶ (καί βεβαίως δωρεάν) ἐργαλεῖα διά νά διεκολύνουν τήν χρῆσιν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς διά τούς Ἱεροψάλτας.
α) Νά διευκολύνεται ἡ μεταγραφή ἀπό Βυζαντινήν Σημειογραφίαν εἰς Εὐρωπαϊκήν. Νά μεταφράζωνται αἱ Βυζαντιναί κλίμακες , χρόαι, μεταθέσεις κτλ εἰς τούς πλησιεστέρους Εὐρωπαϊκούς φθόγγους π.χ. τοῦ πιάνου. Τοῦτο εἶναι χρήσιμον ὃταν π.χ. εὐρωπαϊκαί χορωδίαι θέλουν νά ψάλλουν κάποια τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας.
β) Νά διευκολύνεται ἡ ἐκμάθησις Solfege, εἲτε δι' ἐξετάσεις Διπλώματος Ψάλτου, εἲτε διά τούς μαθητάς Μουσικῶν Σχολείων.
Ἀπό τήν ἒκδοσιν 8.9 τοῦ BZQ συμπεριλαμβάνονται τά κατωτέρω ἀντίστοιχα ἐργαλεῖα.

1) Μεταγραφή Βυζαντινῆς Σημειογραφίας εἰς Εὐρωπαϊκήν (προσεγγίζουσα).
Εἰς τό BZQ, πατήσατε τό κομβίον i (σύνηθες σύμβολον διά πληροφορίας) ἀνοίγει καί τό ἀρχεῖον κειμένου BZQ__Info.txt.
Εἰς τήν 3ην στήλην φαίνονται οἱ βυζαντινοί φθόγγοι, καί εἰς τήν 4ην στήλην φαίνονται αἱ Εὐρωπαϊκαί νόται, ἐνίοτε μέ ὓφεσιν (b) ἢ δίεσιν (#).
Παράδειγμα:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΘΟΓΓΩΝ & ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑΤΩΝ:
Σειρά α.α Φθόγ
1 π r4
2 β m4b
3 γ f4#
4 Δ S4
5 γ f4#
6 β m4b

7 π r4
S = Sol
T = Si

2) Παραλλαγή Εὐρωπαϊκῆς Σημειογραφίας (Solfege).

Δύναται νά γραφῇ εἰς τό BZQ παρτιτούρα Εὐρωπαϊκῆς σημειογραφίας καί νά δημιουργηθῆ ἀκουστικόν ἀρχεῖον, τό ὁποῖον μέσῳ ἐπιλογῆς τῆς φωνῆς "SOLFEGE" θά προφέρῃ τάς λέξεις
π.χ. "ντόοο, ρεεεε, μιιι...".
Τρόπος γραφῆς τοῦ κωδικοποιημενου κειμένου :
Εἰς τήν ἀρχήν τῆς Εὐρωπαϊκῆς σημειογραφίας πρέπει νά γραφῇ ἡ ἐντολή:
[solfege] ἢ συντομώτερον:
[sol]
Θά ἀκολουθήσουν οἱ Εὐρωπαϊκοί φθόγγοι ("νότες") μέ Λατινικά γράμματα.
Ὃτιδήποτε ρυθμίσεις τῶν φθόγγων θά γράφωνται (ὃπως καί εἰς τήν βυζ.Μ.)
ὁπωσδήποτε πρό τῶν φθόγγων.
Παράδειγμα:
16.R
Ἐξήγησις:
16 = δέκατον ἒκτον
. = παρεστιγμένον
R = τό ἂνω Re.

Ὡς χρονική διάρκεια μιᾶς νότας γράφεται μόνον ὁ παρονομαστής ἑνός κλάσματος πού ἒχει ἀριθμητήν τήν μονάδα.
Παραδείγματα
32r = 1/32 τῆς νότας re
16r = 1/16 τῆς νότας re
8r = 1/8 τῆς νότας re
4r = 1/4 τῆς νότας re
2r = 1/2 τῆς νότας re, δηλαδή 2 τέταρτα
1r = 1/1 τῆς νότας re, δηλαδή 4 τέταρτα
0,5r = 1/0,5 τῆς νότας re, δηλαδή 8 τέταρτα (προσοχή, ὑποδιαστολή, ὂχι τελεῖα)

Ὁ κωδικός ἑκάστης νότας εἶναι:

ὂνομα__________fa3_sol3_la3_si3_do4_re4_mi4_fa4_sol4_la4_si4_do5_re5_mi5_fa5_sol5
κωδικόν_γράμμα_a___s____l___t___d___r___m___f___S____L___T___D___R___M___F___H

Σημείωσις:
-ἐπειδή τό γράμμα s χρησιμοποιεῖται διά τό Sol, ἡ νότα Si γράφεται μέ τό γράμμα t πού θυμίζει τήν ἐναλλακτικήν ὀνομασίαν "ti".
-λόγῳ ἐλλείψεως ἂλλων γραμμάτων τό χαμηλόν Fa3 γράφεται ὡς a
καί τό ὑψηλόν Sol ὡς H.


Αλλοι κωδικοί
#r = δίεσις τοῦ re
br = ὓφεσις τοῦ re

[#r] = μόνιμη δίεσις τοῦ re
[br] = μόνιμη ὓφεσις τοῦ re
[-r] = ἀκύρωσις μονίμου διέσεως/ὑφέσεως τοῦ re

Βεβαίως ἐάν χρεισθῇ, δύνανται νά χρησιμοποιηθοῦν καί οἱ ὑπόλοιποι κωδικοί τοῦ BZQ (Βυζαντινῆς Μουσικῆς) οἱ ὁποῖοι ὃμως δέν χρησιμοποιοῦν τά ἀνωτέρω γράμματα πού ἒχουν οἱ
νότες καί ἡ ὓφεσις. Παραδείγματα κωδικῶν ἀπό τήν Βυζ.Μουσική τοῦ BZQ:

6Σ (Ἑλληνικόν Σίγμα)
τότε θά χρησιμοποιηθῇ ἡ χρωματική κλῖμαξ τοῦ πλαγίου δευτέρου ἢχου,
δηλαδή π.χ. ἡ νότα Μι θά ἒχῃ ὓφεσιν καί ἡ Φα δίεσιν κ.τ.λ.

90x χρονική ἀγωγή 90 κτύπων ἀνά λεπτόν.

4! σιγή, παῦσις 1/4

=r ἰσοκράτημα reΠλῆρες παράδειγμα παρτιτούρας:

BzqSolfege Score ΞΕΚΙΝΑ for ANALOGION small.jpg
δηλαδή ἡ κωδικοποιησις εἶναι:
100x [sol] [#f] 8.D 16D 8D D | 16D T D R D T 8L | .T 16T 8T T | 16T L T D T L 8S


Βάλετε (μέ Copy & Paste) τό ἀνωτέρω κόκκινο κείμενον εἰς τό BZQ διά νά ἀκούσετε τό δημιουργηθέν ἀρχεῖον ἢχου.

Κατέβασμα συμπιεσμένου ἀρχείου: https://yadi.sk/d/NFDBVI6xEVxG7Q

Κατεβᾶστε, ἀποσυμπιέστε, δέν χρειάζεται Ἐγκατάστασις (Install)
Στόν ὑποφάκελλον SUPPORT ἐκτελέσατε τό BZQ.exe
Ἐπικολλήσατε τό ἀνωτέρω παράδειγμα.
Ἐπιλέξατε τήν φωνήν SOLFEGE
Πατῆστε F5
Ἐάν ἡ παραλλαγή ἀκούεται πολύ γρήγορη, διορθῶστε τήν πρώτην ἐντολήν 100χ
εἰς 60χ ὣστε νά ἀκούεται ἐγότερα καί καθαρότερα.
Ἐάν θέλετε νά τό ἀκούσετε μέ κρουστόν ὂργανον
κατεβᾶστε τήν φωνήν bouzouki, ἐπιλέξατέ την καί πατήσατε F5.

Περισσότεραι λεπτομέρειαι εἰς τόν ἱστοχῶρον https://bzquality.wordpress.com καρτέλα Δυτική-Western
 
Last edited:
Top