Μεσώριο μεσονυκτικού

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Ἄνευ τοῦ «Ἀλληλούια»

(χφφ. ὡρολόγια Λειμῶνος 295 β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 281, Μ. Λαύρας Β-25 ιγ’ αἰ. φ. 218r, Γ-66 ιγ’ αἰ. φ. 30r, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 56 Ἀπορούμενα ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 217v, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 2042 ὡρολόγιο τέλη ιδ’ αἰ., ἁγίου Σάβα 306 Ἀπορούμενα ΤΑΣ ιστ’ αἰ. φ. 304v, χφ. τυπικὸ τοῦ ἔτους 1528 (Dmitrievskij τ. 3 σ. 104γ), Ἀπορούμενα ΤΑΣ (ἔντυπα) κεφ. δ’, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1509, 1520, 1563, 1584, 1604, 1632, 1684, Πανθέκτη ἔκδ. 1817, τυπικὸ Μ. Φιλοθέου τοῦ ἔτους 1813 (Dmitrievskij τ. 3 σ. 546), τυπικὸ Μ. ἁγ. Παντελεήμονος Ἄθῳ τοῦ ἔτους 1841 (ὅπ. πρ. σ. 612)).

Μὲ τό «Ἀλληλούια»

(Ὡρολόγιον ἐκδ. 1757, 1801, 1819, 1820, 1830, 1832, 1851, 1900, Ἀποστολικῆς Διακονίας 1952).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Τὸ μεσώριο τοῦ μεσονυκτικοῦ εἶναι μοναχικὴ ἀκολουθία ποὺ ψάλλεται στὸ μέσον τοῦ χρονικοῦ διαστήματος μεταξὺ μεσονυκτικοῦ (μεσονυκτίου) καὶ καιροῦ ὄρθρου. Στὰ ἔντυπα ὡρολόγια ἀποτελεῖ τὸ β' μέρος τοῦ μεσονυκτικοῦ (Δεῦτε προσκυνήσωμεν...ψαλμοὶ 120 καὶ 133, Δόξα, Καὶ νῦν [Ἀλληλούια] τρισάγιον κ.λπ.).
 
#4


Τὸ μεσώριο τοῦ μεσονυκτικοῦ εἶναι μοναχικὴ ἀκολουθία ποὺ ψάλλεται στὸ μέσον τοῦ χρονικοῦ διαστήματος μεταξὺ μεσονυκτικοῦ (μεσονυκτίου) καὶ καιροῦ ὄρθρου. Στὰ ἔντυπα ὡρολόγια ἀποτελεῖ τὸ β' μέρος τοῦ μεσονυκτικοῦ (Δεῦτε προσκυνήσωμεν...ψαλμοὶ 120 καὶ 133, Δόξα, Καὶ νῦν [Ἀλληλούια] τρισάγιον κ.λπ.).
Από το ΤΓΡ.
 

Attachments

#5
Η ορθή τάξη (πέρα από τις αναφερθείσες πηγές) εξάγεται και από αντιπαραβολή με τα μεσώρια των ωρών Δόξα Καί νυν. χωρίς αλληλουϊάριο. Το ΤΓΡ αν και σπουδαίο βοήθημα δεν συγκαταλέγεται στα αρχαία τυπικά, και εδώ είναι προφανές ότι έχει επηρεαστεί από τα έντυπα ωρολόγια της εποχής συγγραφής του.
 
Top