Μεσονυκτικόν με Λιτή Χριστουγέννων

#1
Αδελφοί χαίρετε!. Την ακολουθία του ΄Ορθρου και της Λειτουργίας των Χριστουγέννων συνηθίζουμε να την τελούμε στην ενορία μας κατά τις 4 το πρωϊ. Φέτος επιθυμούμε να ψάλλουμε και τα τροπάρια της Λιτής, πριν τον Εξάψαλμο. Το Τυπικό της ΜΧΕ αναφέρει, "μετά τον Ν΄ψαλμό, η Λιτή και τα Ιδιόμελα Απόστιχα (ως μη ψαλέντα χθές) κλπ." Λοιπόν το ερώτημά μου είναι, μετά το Και νύν της Λιτής, πώς επισυνάπτονται τα Απόστιχα. Χωρίς αιτήσεις από τον Ιερέα;, χωρίς ευχές; Ποιά είναι η σωστή τάξη; Βέβαια το σωστό θα ήταν κατά την γνώμη μου, μετά το Και νυν της Λιτής, ο Ιερεύς την αίτηση Ελέησον ημάς ο Θεός κλπ., με την ευχή Δέσποτα Πολυέλεε..., ωσάν να τελούνταν αγρυπνία, με ευλόγηση άρτων. Αλλά δεν νομίζω να επιτάσσει κάτι τέτοιο το Τυπικό της ΜΧΕ εδώ. Πως την τελείτε εσείς συνάδελφοι την Λιτή. Ευχαριστώ, και πάλι σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα!.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Στήν Προθεωρία τοῦ ΤΜΕ (§ 17) ἀναγράφεται ἡ τάξη τοῦ Μεσονυκτικοῦ τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν μέ τήν Λιτή τῆς ἑορτῆς, πού δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν τάξη τῆς μοναχικῆς Ἀγρυπνίας.
Κατά τά ἄλλα τά Δίπτυχα περιγράφουν ἀναλυτικώτερα τή διάταξη πού ἀπαντᾶ στό ἐρώτημά σας.

Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, τὰ διὰ τὴν λιτὴν στιχηρὰ τῆς ἑορτῆς (παραλειπομένων τῶν πρὸ τῶν δύο τελευταίων ἰδιομέλων ὑπαρχόντων στίχων τῆς μικρᾶς δοξολογίας Δόξα, Καὶ νῦν) καὶ ἐν συνεχείᾳ τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ στίχου τοῦ ἑσπερινοῦ «Μέγα καὶ παράδοξον» κ.λπ., ἄνευ τῶν πρὸ αὐτῶν στίχων, Δόξα, «Εὐφράνθητι, ᾿Ιερουσαλήμ», Καὶ νῦν, «Σπηλαίῳ παρῴκησας», τρισάγιον κ.λπ., τὸ ἀπολυτίκιον «῾Η γέννησίς σου, Χριστέ».
 
Top