Μεγάλο προκείμενο Δευτέρας διακαινησίμου ἑσπέρας

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Στὸ μεγάλο προκείμενο τῆς Δευτέρας διακαινησίμου ἑσπέρας ἔχει ἐκπέσει ὁ α' στίχος «Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου ᾿Ιακὼβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου»

(J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise, τόμοι Ι καὶ ΙΙ, στὸ Orientalia Cristiana Analecta 165-166, Roma 1962-3 (χφ. Τιμίου Σταυροῦ 40, τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959) τ. ΙΙ σ. 98, ΤΑΣ κεφ. μστ', τυπικὸ Εὐεργέτιδος ιβ' αἰ. σ. 561).
 
Top