"Κύριε ἐλέησον" τοῦ Μπάχ.

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#1
Πρό καιροῦ ἀνέγνωσα ἐκ περιεργείας τήν παρτιτούρα τοῦ Μπάχ μέ τά πολλά "Κύριε ἐλέησον",
"Kyrie - Christe, du Lamm Gottes" Joh. Seb. Bach (1685 - 1750).

Ἐπέλεξα τό "Kyrie eleison" εἰς 25 διαφορετικάς παραλλαγάς διά νά δῶ ἐάν παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον εἰς τήν ψαλτικήν μας.
Τό ἒπαιξα τῇ βοηθείᾳ τοῦ προγράμματος BZQ μίαν φοράν μέ τήν Εὐρωπαϊκήν κλίμακα καί μίαν μέ τά βυζαντινά διαστήματα.

Μερικά ἀποτελέσματα ἀκούονται ἐνδιαφέροντα, καί ἂλλα ὂχι.

Δι΄ ὃσους ἐνδιαφέρονται: https://bzquality.wordpress.com/examples/#bach
 
Last edited:
Top