Κωνσταντίνος Πρίγγος - Τον Δεσπότην και Αρχιερέα (βίντεο με κείμενο)

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Η αρχαία φήμη «Τον Δεσπότην και Αρχιερέα», που ψάλλεται κατά τον ασπασμό των αγίων εικόνων από τον Αρχιερέα στον Όρθρο, κατά την εκτέλεση του Άρχ. Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγγου. Η ηχογράφηση έλαβε χώρα στο Λουτράκι κατά το έτος 1958.
Το παρατιθέμενο κείμενο προέρχεται από τη Μουσική Συλλογή του Γεωργίου Πρωγάκη. Σημειώνονται με κόκκινο τα σημεία που αλλάζει ο Πρίγγος κατά την εκτέλεση προκειμένου να συντμήσει το μέλος, καθώς το ψάλλει εκτός Ακολουθίας, προς διδασκαλίαν των ακροατών του, και πιθανώς για οικονομία χρόνου δεν το λέει ολόκληρο. Σημειώνει ο Σταμάτιος Παπαμανωλάκης, μαθητής του Πρίγγου, για το μέλος αυτό, περιγράφοντας το ύφος του δασκάλου του:
"Γλυκύς, σεμνοπρεπής και μυστικοπαθής κατά την εκτέλεσιν ωρισμένων μαθημάτων, όπως [...] «Tov Δεσπότην και Αρχιερέα» - το οποίον συνήθιζε να ψάλλει εστραμμένος προς τον Δεσποτικόν Θρόνον και με τας παλάμας των χειρών του ενωμένας, όπως ίσταται ο κανονάρχης απέναντι του Πατριάρχου για να απαγγείλει το «Κέλευσον, Δέσποτα»".
 
Top