Κυριακὴ 21-11-2010, Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς , τυπικό ἐδῶ.

Ἀλλαγὲς ἰδιαίτερες στὸ τυπικὸ λόγῳ τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς: καταλιμπάνονται τὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια, τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ ὄρθρου εἶναι τῆς ἑορτῆς ἀπὸ τὰ βημόθυρα καὶ ὄχι τὸ ἑωθινὸν ἀπὸ τὰ δεξιὰ τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ὁ Ν´ Ψαλμὸς ἀναγινώσκεται χῦμα καὶ δὲν ψάλλεται ἀμοιβαδόν, Δοξαστικὸν Αἴνων Ἑορτῆς καὶ ὄχι τὸ Ἑωθινὸν τῆς ἑβδομάδος. Εἰς τὴν Λειτουργίαν, Ἀντίφωνα Ἑορτῆς, Κοινωνικὸν τῆς Θεοτόκου (τῆς ἡμέρας Τετάρτης) Ποτήριον σωτηρίου. Νέες ἀναρτήσεις συνημμένων, μὲ διορθώσεις Ν´ ψαλμοῦ καὶ Κοινωνικοῦ καὶ μερικῶν παραδρομῶν ὑποτίτλων (Θερμὴ εὐχαριστία στὸν παμφίλτατο Νομικὸ & Πρωτοψάλτη Ἰω. Παν. Ἀχιλλιᾶ διὰ τὴν ἔγκυρη, ἔγκαιρη καὶ διακριτικὴ ὑπόμνησι).

Σχετικὸς Πατερικὸς λόγος: Γρηγόριος Παλαμᾶς - Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου (νεοελληνικὴ ἀπόδοσις)

Ἱερὸς Ναὸς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Αἰγίου Αἰγιαλείας Ἀχαΐας: Κατὰ πᾶσα πιθανότητα ἡ Παναγία τῶν Εἰσοδίων ὑπῆρχε τουλάχιστον πρὶν ἀπὸ τὸ 1700, κτισμένη ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ ἀρχαίου Ἡραίου· τότε μάλιστα λειτουργοῦσε ὡς Καθεδρικὸς Ναός. Ἑνετικὸ ἔγγραφο τῆς ἐποχῆς αὐτῆς ἀναφέρεται σ᾿ αὐτό: «Τις Βοστίτζας τῖς χόρας καὶ τοῦ ναγαγε. Μέσα ᾿ις τὶν Βοστίζα, ὑπάρχουν οἱ ἐκκλησίες ποὺ ἔχουν ὅλαις ὑποστατικὰ χοράφια, ἀμπέλια καὶ ἐλαῖες: Παναγία Φανερωμένη, Ταξιάρχες, Γεώργιος, Παναγία, Ἀθανάσιος.» Ὀνομάζονταν ἐπίσης «ἡ Παναγία ἡ Ξένη». Ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Πουκεβὶλ ποὺ τὸν εἶδε στὴν ἐπίσκεψή του στὴ Βοστίτσα (1815). Ὁ νεοκλασικὸς Ναὸς κτίσθηκε στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα σὲ ἀρχιτεκτονικὸ σχέδιο τοῦ Ἐρνέστου Τσίλλερ, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν προηγούμενο ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ τὸν τρομακτικὸ σεισμὸ τοῦ 1861, ὅταν ἔπεσε πάνω του τὸ νεόδμητο τότε κωδωνοστάσιο. Ὁ κομψὸς νεότερος ναὸς ἀνηγέρθη μὲ δαπάνη τῶν ἐνοριτῶν καὶ κυρίως τοῦ Ξενοφῶντος Σταυρουλοπούλου. Δυστυχῶς καὶ ὁ ναὸς αὐτὸς ὑπέστη μείζονες ζημίες στὶς 15 Ἰουνίου 1995 ἀπὸ τὸν καταστρεπτικὸ σεισμὸ ποὺ στοίχισε τὴν ζωὴ σὲ 26 ἀνθρώπους. Φωτο ναοῦ [πρὸ] [μετὰ] σεισμοῦ.

Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως Εὐαγγέλου Πρωτοψάλτου.
 

Attachments

Last edited:
Top