Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως 13-09-2015

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Τρ 08-09-2015. Γενέσιον ὑπεραγίας Θεοτόκου (ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Καὶ ἐπιτεταγμένη σύνθεσις συνήθους διατάξεως ἀντιφώνων Κυριακῆς ἐδῶ.
* * *
Περὶ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, βίντεο ἐδῶ.

* * *
«Ἡ ὑποκρισία κατὰ τοὺς ἠθικολόγους εἶναι φόρος, ὃν ἡ κακία πληρόνει τῇ ἀρετῇ. Ἀλλὰ τὸν φόρον τοῦτον πληρόνουσι καὶ οἱ δυστροπώτεροι τακτικῶς. Αἱ παρ᾿ ἡμῖν λ.χ. ἀνερχόμεναι ἀλλεπαλλήλως φατρίαι κατηγοροῦνται καθ᾿ ἡμέραν ὡς ἀκόλαστοι, σπάταλοι ἢ καὶ σύμμαχοι τῆς λῃστείας· καὶ ταῦτα οὐδὲν ἔχουσι τὸ ἀπίστευτον· οὐδεὶς ὅμως θέλει πιστεύσει ὅτι οἱαδήποτε φατρία ἐξέδωκεν ἢ δύναταί ποτε να ἐκδώσῃ πολιτικὸν πρόγραμμα, ἐν ᾧ ἤθελεν ἐκθέτει ὅτι διὰ τὸ καλὸν τοῦ τόπου προτίθεται νὰ διοικήσῃ αὐτὸν διὰ τῆς διαφθορᾶς, τῆς ἁρπαγῆς τῶν δημοσίων καὶ τῆς ὑποθάλψεως τῶν λῃστῶν.» Ἐμμανουὴλ Ῥοΐδου, Οἱ Καϊνῖται (1867)
 
Last edited:
Top