Κυριακὴ β´ ἤχου

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Προτείνω την αντικατάσταση και του Θεοτοκίου της β' Στιχολογίας "Υπερευλογημένη υπάρχεις Θεοτόκε Παρθένε" με το αντίστοιχο της α' Στιχολογίας Ὑπερδεδοξασμένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε, ὑμνοῦμέν σε· διὰ γάρ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Υἱοῦ σου, κατεβλήθη ὁ ᾅδης, καὶ ὁ θάνατος τέθνηκε, νεκρωθέντες ἀνέστημεν, καὶ ζωῆς ἠξιώθημεν, τὸν Παράδεισον ἐλάβομεν, τὴν ἀρχαίαν ἀπόλαυσιν· διὸ εὐχαριστοῦντες δοξολογοῦμεν, ὡς κραταιὸν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ μόνον πολυέλεον." όπως συμβαίνει και την Κυριακή των Μυροφόρων, καθώς το της β' Στιχολογίας ψάλλεται και ως θεοτοκίο στους Αίνους.
 
Back
Top